Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.42 84 42 Geyve'de Osman nam sahsı dağa kaldıran eşkiyanın takibi ve yataklık edenlerin derdesti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.81.50 81 50 Bulgaristan ve Şarki Rumeli'ye kadar inşasımukarrer olan askeri yol inşaatına dair mühalazaları harvi tahrirat ve haritalar.
YILDIZ Y.PRK.ASK.8.53 8 53 Çerkes Mukaddem ve Asi Yozgat Tali taburlarının İzmit'e vasıl olduğu. 2-Kastamonu, Koçhisar ve İnebolu Mukaddem taburlarının İnebolu'ya vasıl olduğu. 3-Denizli Mukaddem Taburu'nun merkezine gittiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.78.48 78 48 1- İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci ordu münyesinde müstahdem askerlerin cebel ahvali ve levazımat durumu. 2- Kışla inşaatı, şekavet olayları, katil hadiseleri, Nefer sevkiyatı, kolera salgını, Hapishane'den kaçma tesebbüsü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.72.82 72 82 Çerkesköy'de Avrupa Trenini gasbeden eşkiyanın derdesti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.71.84 71 84 Rüşvet yolsuzluk vesair suistimallerle suçlanan Yüzbaşı Hilmi Efendi ile Mülazım-ı Sani, Necib Efendi hakkında yapılan tahkikat tutunakları ile zimmetine para geçiren Binbaşı Galib Bey'in itirafı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.70.11 70 11 Kırkkilise cihetinde inşasına başlanan askeri yolun ehemmiyetine binaen Çerkesköy'e indirilmesi gerekirken lüzumsuz yere Tırnovacık'a doğru yapılmakta olduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.7.73 7 73 Yanya, Preveze, Amasya ve Yamen'de bulunan taburların gönderilmek üzere tahsis olunmuş vapurları yüklenecek eşya defterinin arz olunduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.69.23 69 23 Bazı zevat-ı muteberandan oluşan anonim şirketin Ereğli Kömür Madeni imtiyazını talep etmesi ve şartları.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.86 6 86 İkinci Ordudan Birinci Ordu'ya naklolunup Bolu Alayı ismini alan Çerkes askerlerinin ümera ve zabitanının tercüme-i hali.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.79 6 79 Çerkes Mehmed nam Saki ile rüfekasının yakalanmasında hüsn-i hizmeti görülenlerin taltifi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.54 6 54 Mecidiye Kışlası'ndaki Redif Çerkes Taburu'nun Trablusgarb'a sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.56.7 56 7 Teslim olan Abaza ve Çerkes eşkıyasının diğer eşkıyalar teslim oluncaya kadar reislerine iade olunup olunmaması hususu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.56.27 56 27 Adapazarı ile Sapanca arasında asker tebdili. Hırsızlıklarını önlemek üzere Abazaların Zabtiye taburunda istihdamı. Zabtiye Tabur Ağası Mahmud Bey'in Çerkes ve Abaza köylerindeki uygunsuz davranışlarından dolayı görevden alınması talebi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.51.43 51 43 Kale-i Sultaniye ve Dersaadet limanlarına gilen yerli ve yabancı vapurlar ile bunların içlerinde bulunan nefer ve eşyalar hakkındaki günlük vukuat Jurnalleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.49.47 49 47 Avusturya Luid Kupanyası'na ait Yenuba isimli vapurla Samsun'dan Dersaadet'e gelen bir jandarma erinin veremden öldüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.48.29 48 29 Talimhane meydanındaki su mahzeni duvarına yafta yapıştırılması olayında ihmalleri görülenlerin sürülmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.47.45 47 45 Davudpaşa Kışlasındaki Esvap Emini Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin münasebetsiz konuşma ve hareketlerinden dolayı hakkında yapılan tahkikatın neticesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.45.90 45 90 Kolağası Çerkes Mahmud Bey'in harem-i şerif'de müdür Nazif Efendi'ye tokad vurmasından dolayı Trablusgarb Kumandanlığına tayini ve İstanbul'a dönmesinin yasaklanması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.43.108 43 108 Çerkes yapımı kılıcın takdimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI