Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 1407 121 Yirmi yaşına gelmiş olan muhacirlerin kuraya dahil edilip edilmeyeceği hususundaki Manastır Vilayeti telgrafınm Muhacirin Komisyonu'na gönderilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 282 16764 Yirmi beş bin kuruş Niş Muhafızı Celal Paşa'ya ve yirmi beş bin kuruş Tuna Seraskeri Bahadır Giray'a gönderilmesi ve Silistire Valisi Ramiz Paşa'nın Anapa ve civarına gitmesinin enseb olduğuna dair. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.831.62286 831 62286 Yıldızeli'nin Halkaçayır karyesinden ve eşkıya-yı meşhureden Çerkes Molla Salih'in kabul-ı istimanı caiz görülmediğinden serian derdest edilerek hakkında takibat-ı kanuniye icrası. (Dahiliye)
YILDIZ Y.PRK.SGE.11.70 11 70 Yıldız Sarayı Tamirhanesi'nde görevli Yüzbaşı Çerkes Osman bin İbrahim'in künyesi.
DAHİLİYE DH.MUİ.126.3 126 3 Yetmiş yasını mütecaviz olmasından dolayı Kantar İdaresi Müfettişliği'nden açığa çıkarılan Ahmed Galib Beye muhtacin tertibinden maaş tahsisinin Mâliye Nezâreti'ne bildirildiği.
DAHİLİYE 1379 101 Yerleştirildikleri yerden kalkıp Hudavendigar'ın Ilıcaboğaz adlı bölgesine yerleşen Çerkeş muhacirlerinden İsmail Bey takımı ve bunlara katılan sair Çerkeslerin arazi sahipleriyle davalarının, anılan bölgede İsmail Bey'in yirmi hanelik takımı dışındakilerin başka yerlere nakli şeklindeki bir kararla halledildiği, bunun için lazım gelen muamelatın icrası.
DAHİLİYE DH.MKT.1379.101 1379 101 Yerleştirildikleri yerden kalkıp Hüdavendigar'ın Ilıcaboğaz adlı bölgesine yerleşen Çerkes muhacirlerinden İsmail Bey takımı ve bunlara katılan sair Çerkeslerin arazi sahipleriyle davalarının, anılan bölgede İsmail Bey'in yirmi hanelik takımı dışındakilerin başka yerlere nakli seklindeki bir kararla halledildiği, bunun için lazım gelen muamelatın icrası.
DAHİLİYE DH.MKT.1536.49 1536 49 Yerleştirildiği Karesi'nin Yıldız köyünün havasıyla uyuşamadığı için Manyas'ın Dumba Çiftliği'nde satın alarak taşındığı evden mahalli hükümetçe muhacirlerin iskan olundukları yerden ayrılamayacaklarına dair karar gerekçe gösterilerek çıkartılmak istenmesinden şikayetçi Çerkes muhacirlerinden Ömer Bey'in arzuhalinin icabı icra olunmak üzere gönderildiği.
HATT-I HÜMEYUN 64 2785 Yergöğü Muhafızı Aydın paşa dan zaruret-i haline mebni müstehak olduğu manasıbdan birinin tevcihine dair a.g.y.tt.
İBNÜLEMİN İE.EV.20.2378 20 2378 Yenişehir'in Beytatarı karyesinde vaki Çerkes Ali Pasa Vakfı tevliyetinin tevcihine dair Kadı İbrahim Efendi'nin yazdığı arz. g.tt
CEVDET C..TZ..150.7492 150 7492 Yenişehir sancağında Akarca Çaylıca nahiyesinde zeamet mutasarrıfı Süleyman'ın bila-veled vefatından zeametin Selim'e tevcihine dair Sivas Valisi Çerkes Hasan Pasa tarafından inha.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1292.96873 1292 96873 Yenişehir kazasında medfun Ceddi Şeyh Mustafa Efendi zaviyesine mevkuf akaratın kendisine teslimi ile Çerkes Mehmed Ali'nin men-i müdahalesi hakkında mahalli mahkeme-i Şeriyesi'nden verilen ilamların müddet-i temyizleri mürur ettiği halde meclis-i tetkikat-ı Seriye'den muhakemenin yeniden icrası hakkında karar verildiği Mehmed Arif Efendi tarafından istida olunduğu. (Mesihat)
YILDIZ Y.A.RES.101.63 101 63 Yenişehir kazası İznik nahiyesinden Çerkes Nart Köle Yakup ile sairenin afvına dair.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.25 25 25 Yenipazar'a bağlı Vasovik sahrasına yerleştirilecek Çerkes muhacirlerinin iskanlarına dair zorlukların izah edilmesi.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.13740 13740 Yenipazar Sancağı ahali-i gayrı müslime zimmetlerindeki asar bakayasının tahsiline, İslimye sancağında iskan edilen Kırım ve Çerkes muhacirleri tayinatının mahsubuna, Tair vapurunun Selanik'ten Galos'a kadar masraflarının tesviyesine, Bosna eyaletindeki kiraların ödenmesine, Üsküb, Manastır'daki timar bedelatının tediyesine, İzvornik sancağındaki gümrük iskelelerinin tamirine, İstanköy duhan öşrü rüsumunun ihalesine, Selanik'in emtia gümrüğü emvalinden muhtacin maasının itasına, bazı memurinin tekaüde sevklerine, timar sahiplerinin baba adlarındaki mübayenetin izalesine ve sair muhtelif islerin temin-i husulüne dair Maliye'den Sadaret'e verilip istizan edilen takrirlerin kayıtlarını havi Rumeli takrir kayıt defteri.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.455.37 455 37 Yeniköy Besinci Daire-i Belediye Müdürü Çerkez Yusuf Bey zevcesi Azize Hanım'a maaş tahsisi. (Maliye 20)
CEVDET C..DH..338.16897 338 16897 Yeniil ve Rakka'daki Reyhanlı ve İlikli Aşiretleri Yeniil Voyvodası Abaza Mehmed Paşa tarafından iskan vergileri mahalleri müdahele edilmişse de Rakka Valisi Hasan Paşa Reyhanilerin yine Adana taraflarında bulunduğu bildirildiğinden vergilerinin İçel Mutasarrıfı Abdi Paşa'dan tahsil edilmesine dair.
DAHİLİYE DH.SFR.206.79 206 79 Yenihan, Tokad ve Yozgad'da Ermenilerle Müslüman ahali arasında bazı noktalarda hadiseler meydana geldiği, Çerkeslerin yağmacılık yaptıkları ve asayişin temini için kuvve-i inzibatiyeye ihtiyaç duyulduğu. (Ankara)
DAHİLİYE DH.H...38.6 38 6 Yenihan kazasının Altunoğlu karyesiyle Merzifon kazasının Karlık karyesine Çerkesler tarafından vuku bulan taarruzdan dolayı Rum ahalisinin şikayetleri.
HATT-I HÜMEYUN 293 17442 Yeniçerilerin ilgası Avrupa'da şüyu bulunca mühim tesirler hasıl ettiğine ve Ruslarla münasebetimize, Bükreş Muahedesi'nin bir maddesine ve Anapa Kalesi'nin tahliyesine ve saireye dair Eflak Voyvodası'ndan gelen havadis kağıdının tercemesi. a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI