Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.A.HUS.260.16 260 16 İskeçe'de mel'ûnâne bir fıkra yazdığı tahakkuk eden Çerkes Süleyman'ın idâreten Fizan'a teb'idi.
YILDIZ Y.A.HUS.264.176 264 176 Konya vilayetinde, Çerkes muhacirlerle yerli ahali arasındaki münazaanın, hudut meselesinden kaynaklandığı ve muhacirlerin bu kabil tavır ve hareketlerine müsamaha edilmeyeceğinden fesadı tahrik edenlerin bulunup cezalandırılması.
YILDIZ Y.A.HUS.274.46 274 46 Ankara'nın Kalehisar köyünde yerli ahali ile Çerkes muhacirleri arasında arazi meselesinden dolayı çıkan kavgada her iki taraftan ölen ve yaralananlar olduğu.
YILDIZ Y.A.HUS.292.166 292 166 Merzifon komitesi reisi Tomâyan Artin'in Mehran nâm sakînin evinde saklandığının haber alınması üzerine baskın yapılarak ikisinin mecrûhen elde edildigi ve bu sırada ahâliden Çerkes İshak'ın şehid olduğu.
YILDIZ Y.A.HUS.312.62 312 62 Mısır Valisi Abbas Pasa'nın azatlı kölelerinden olup, Mısır'da vefat eden Mustafa Paşa'nın veraseti meselesinde, Çerkes İsmail Pasa ile Mısırlı Halim Pasa arasındaki davanın her iki tarafın İstanbul'da bulunmaları dolayısıyla ait olduğu şeriyye mahkemesinde muhakeme edilmeleri lüzumu.
YILDIZ Y.A.HUS.379.72 379 72 Erzurum vilayeti ile Tekfurdagı, Uşak, Çerkes ve Göynük kazasından tesisat-ı askeriyye ianesi olarak toplanan mebâlig.
YILDIZ Y.A.HUS.493.91 493 91 Çerkes İnguşlar ile Kazaklar arasında müsademeler.
YILDIZ Y.A.HUS.523.94 523 94 Karadağ'a firar eden Kolağası Çerkes Hasan Ağa'nın Dersaadet'e celbi lüzumu.
YILDIZ Y.A.HUS.524.62 524 62 Kanun-i Esasi'nin tekrar tatbike konmasından dolayı Avrupa matbuatının nesriyatı.
YILDIZ Y.A.RES.101.63 101 63 Yenişehir kazası İznik nahiyesinden Çerkes Nart Köle Yakup ile sairenin afvına dair.
YILDIZ Y.A.RES.103.74 103 74 Çerkes Nart ve Köle Yakub ve Eyyüb hakkında yapılacak muameleye dair.
YILDIZ Y.A.RES.105.34 105 34 Reji kolcularını katl etmelerinden dolayı Çerkes Nart ve Köle Yakub ile rüfekâsına yapılacak muâmeleye dair.
YILDIZ Y.A.RES.106.46 106 46 Tütün kaçakçılarından Çerkes Nart ve Köle Yakub hakkında yapılacak muâmeleye dair.
YILDIZ Y.A.RES.117.52 117 52 Gürcü Emin ve Çerkes Hüseyin'in idam ilamları.
YILDIZ Y.A.RES.141.35 141 35 Aydın Jandarma Alayı'na, bir derece terfi-i rütbesiyle Çerkes İbrahim Efendi'nin memuriyeti.
YILDIZ Y.A.RES.25.30 25 30 Karesi vilayeti dahilinde Biga kazasında Çerkes muhacirler bir takım uygunsuz hareketlerde bulunduklarından o taraflarda muhacir islerinin arkası alınıncaya kadar seyyar olarak yirmişerden iki kol jandarma teşkil edilmesi talebi.
YILDIZ Y.A.RES.46.25 46 25 Manyas nahiyesinde iskan edilen Çerkesler hakkında yapılacak muamele hakkında.
YILDIZ Y.A.RES.5.32 5 32 Gösterdikleri hizmetlerden dolayı hassa ordusu zabitlerinden mülazım-ı evvel vekili Çerkes Ağa ile Dramalı Ali Beyzade Mehmed Bey'in besinci rütbeden birer kıt'a nisanla taltifleri.
YILDIZ Y.A.RES.5.34 5 34 Sürmene Redif Taburu yüzbaşılarından olup mezkur tabur binbaşısı Sait Efendi'yi yaralayan Çerkes Ağa'nın tecziyesi.
YILDIZ Y.A.RES.7.73 7 73 Eşkiyadan Arnavut Dalyan, Çerkes Nezir nam şahısların kürek cezalarının icrası için Akka'ya gönderilmesi ve bunları hükümete haber veren arkadaşlarından Receb'in de iki sene taht-ı nezarette bulundurulması.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI