Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.69.23 69 23 Bazı zevat-ı muteberandan oluşan anonim şirketin Ereğli Kömür Madeni imtiyazını talep etmesi ve şartları.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.4 25 4 Açma altı tüccarlarından Ragıb Ahmed Behçet, Halil, Necib ve Fuad adlı şahısların Kastamonu dahilinde ortaya çıkan ve metruk halde bulunan kömür madenini isletme imtiyazının kendilerine tevcihi talepleri.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.25.8 25 8 Banker M.G. Borssevains'in Musul, Diyarbakır, Basra ve Bağdat arazisinde ortaya çıkan petrol gazının imtiyazının kendisine verilmesi talebi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.35 47 35 Turhan Paşa'nın Hudeyde'ye bağlı Fersan Adası'ndaki petrol madeni ile Trabzon'un Görele kazası Karayörük köyündeki bakır madeni imtiyazlarının kendisine verilmesi istirhamı.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.47.47 47 47 İzmir'de petrol rafineri fabrikası inşası imtiyazı verilmesi.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.50.69 50 69 Fransız şirketinin elinde olan Ereğli kömür madenlerin için imtiyaz suretiyle şirket ve Bank-ı Osmani tarafından liman inşa etmek üzere tertip edilen planlar.(tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.43 56 43 Turhan'ın Hudeyde'nin Aris kazası Cinan nahiyesine bağlı Fersan-ı Kebir ve Fersan-ı Sagir adalarında bulunan petrol yağı imtiyazının kendisine ihalesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.56.54 56 54 Matos Unciyan ve Resid Matron adlı şahısların Dersaadet, İzmir, Selanik, Beyrut ve Basra şehirlerinde petrol tesisi kurma ve isletme imtiyazı talepleri.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.95 23 95 Avrupa'da son bir haftada meydana gelen siyasi hadiseler: Fransa'da Jules Ferry'nin seçilmesi. Humbrol Layihasının İngiltere'de kabulüne dair gelişmeler. Almanya'da asker sayısının azaltılması. Hububat fiyatlarının ucuzlamasından dolayı Şikayetlerin artması. İtalya'da Papa lehine bazı nidalarda bulunulduğu. Kağıt para ihraç eden bankalarla ilgili islerin bir komisyona havale olunması. Sömbeki adası hadisesinin yeni bir mesele haline dönüşmesinin önlendiği. Bulgar prensine suikastı Rus komitelerinin teşvik ettiği. Dersaadet'te bulunan kömür depolarının yanına rıhtım inşası ve bundan İngilizlerin rahatsız olmaları. Fransız Sefaretine mensup olanların isteği üzerine Suriye cihetine yapılan şimendifer hattının imtiyazının tehiri. Fransızların Dersaadet'te bulunan Fransa mebusu Mösyö Mill'in hileli ıtriyat alıp sattığı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.16.97 16 97 Beyoğlu ve Beşiktaş gaz ve elektrik imtiyazında bir takım entrikalar olduğunu iddia eden Mehmed Rauf'un şikayeti üzerine Süreyya Paşa'nın bu hususta cevabi açıklaması.
YILDIZ Y.PRK.BSK.25.51 25 51 Kastamonu Vilayetine bağlı Kalaycı karyesindeki kömür madeni imtiyazının, verilen müddet zarfında işletilmemesinden fesh edildiği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.31.137 31 137 Kömür ve maden ocaklarının ecnebi şirketlere verilmemesi.a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.33.43 33 43 Trabzonlu Mehmed Tevfik Efendi ile arkadaşlarına kömür madeninde verilen imtiyazın, kanuni şartlara riayet olunmadığı için feshedilmesi.
YILDIZ Y.PRK.BSK.4.80 4 80 Fransız Mösyö Minye'nin Ereğli Kömür Madenini keşfettikten sonra verdiği layihanın Babıali'ye takdim edildiği ve madenin imtiyazını istediği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.106 80 106 Selanik ve İzmir elektrik ve saire imtiyazı hakkındaki mazbatanın Meclis-i Vükela'ca tanzim ve takdimi .a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.107 80 107 Tramvay ve elektrik imtiyazlarına talip olan Atraksiyon Şirketi hakkında malumat .a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.BSK.81.37 81 37 Vilayat-ı Selase umur-ı adliyesi Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet tramvayları Meclis-i Vükela mazbatası. Dersaadet elektrik imtiyazının Tophane-i Amire'ye ihsan buyurulması. a.g.y.tt
YILDIZ Y.PRK.HH.11.46 11 46 Hazine-i Hassa imtiyazında olup, istifade edilemeyen Bağdat, Musul vilayetlerindeki petrol menbalarının isletilmesi.
YILDIZ Y.PRK.ML.26.123 26 123 Hidiviye Kumpanyası vapurları namına Dersaadet'te imtiyazlı bir kömür deposunun ayrılması için müsaade talebi. İngilizlere gümrük muafiyetinin kabul edilmediği. a.g.tt.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.5 1 5 Ereğli kömür madeni hakkında Hükümet-i Seniyye tarafından tayin edilen Bahriye Nazırı Ahmed Rasim Pasa ile Nafia Nazırı Hasan Fehmi Pasalar ile Bedros Efendi ile Mösyö Minye arasında kararlaştırılan mukavelename. y.a.g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI