Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 92 113 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Novorossisk şehbender vekilinin sene-i sabıka muhacirlerinden kalan sekiz Çerkeş'in şevkine mecbur olduğuna dair tahriratta münderiç muhacirlerin azimetini tehir eylediği.
HARİCİYE NEZARETİ 92 84 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Muhacir kabileleri yola çıktığından Novorosisk şehbenderinin malumatı olmadığına dair olan telgrafa cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 92 79 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kuban dağlarından Memalik-i Şahane'ye hicret edecek dokuz bin yüz kişi hakkında cereyan eden muhabere suretlerinin leffen irsali.
HARİCİYE NEZARETİ 92 76 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirlerinin Memalik-i Şahane'ye suret-i nakilleri hakkında Kafkasya guvemörünün telgraöıame sureti.
HARİCİYE NEZARETİ 92 73 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Dokuz bin yüz nefer muhacir hakkındaki tahrirata cevab itası ricası.
HARİCİYE NEZARETİ 92 69 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kuban'dan Memalik-i Şahane'ye hicret edecek muhacirin.
HARİCİYE NEZARETİ 92 68 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kuban'dan hicret edecek muhacirin hakkında telgîafiıameye cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 92 11 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kabartay kabilesinden altı yüz altmış altı hane halkının Memalik-i Şahane'ye hicretine Rusya Hükumeti'nin bu aralık mezuniyet ita edemeyeceğine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 88 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kabartay kabilesinden on iki hane halkının Memalik-i Şahane'ye hicretleri için Rusya Hükumeti'nden istihsal-i müsaade olunmasını müstedi Harun isimli kimsenin arzuhalini havi olan tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 87 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 77 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Samsun'a muvasalat eden iki muhacir kafilesine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 91 56 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirlerinden Mehmed isimli şahsm akraba ve taalukatmı Memalik-i Şahane'ye getirmek üzere memleketine azimetine müsade olurmıası istidasmı havi takdim eylediği arzuhal.
HARİCİYE NEZARETİ 90 138 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya'dan hicret etmek isteyen aileler.
HARİCİYE NEZARETİ 90 134 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya muhacirleri.
HARİCİYE NEZARETİ 24 6 ORJİNAL KAYIT NO : Aydın Vilayeti Umur-ı Ecnebiye Müdürü İdris Fuad Bey'in (Dersaadet, 1299.Ca.l0) sicil dosyası.
HARİCİYE NEZARETİ 10 9 ORJİNAL KAYIT NO : Babıali İstişare Odası Muavini Ali Rıza Bey'in (Hendek, h. 1291) sicil dosyası.
HARİCİYE NEZARETİ 7 12 ORJİNAL KAYIT NO : Matbuat-ı Ecnebiye Kalemi Mümeyyiz-i Sanisi Halil Hilmi Bey'in (Kafkasya, h. 1271.S.4) sicil dosyası.
HARİCİYE NEZARETİ 6 31 ORJİNAL KAYIT NO : Babıali Tercüme Odası memuru Abdülkerim Bey'in (Kafkasya, h. 1280) sicil dosyası.
HARİCİYE NEZARETİ 68 29 ORJİNAL KAYIT NO : 325 Osmanlı Devleti'nde köleliğin ilgası için İngiltere ile sözleşme imzalandığma dair gazete haberi ve Türkiye'de köleliğin kaldırılamayacağma dair aynı haber içinde bir yorum.
HARİCİYE NEZARETİ 33 68 ORJİNAL KAYIT NO : D438 Bazı Kafkas Müslümanlarının askerlikten kurtulmak için Türkiye'ye gittikleri ve İstanbul civarında ikamet ettikleri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI