Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.56.7 56 7 Teslim olan Abaza ve Çerkes eşkıyasının diğer eşkıyalar teslim oluncaya kadar reislerine iade olunup olunmaması hususu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.54 6 54 Mecidiye Kışlası'ndaki Redif Çerkes Taburu'nun Trablusgarb'a sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.79 6 79 Çerkes Mehmed nam Saki ile rüfekasının yakalanmasında hüsn-i hizmeti görülenlerin taltifi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.86 6 86 İkinci Ordudan Birinci Ordu'ya naklolunup Bolu Alayı ismini alan Çerkes askerlerinin ümera ve zabitanının tercüme-i hali.
YILDIZ Y.PRK.ASK.69.23 69 23 Bazı zevat-ı muteberandan oluşan anonim şirketin Ereğli Kömür Madeni imtiyazını talep etmesi ve şartları.
YILDIZ Y.PRK.ASK.7.73 7 73 Yanya, Preveze, Amasya ve Yamen'de bulunan taburların gönderilmek üzere tahsis olunmuş vapurları yüklenecek eşya defterinin arz olunduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.70.11 70 11 Kırkkilise cihetinde inşasına başlanan askeri yolun ehemmiyetine binaen Çerkesköy'e indirilmesi gerekirken lüzumsuz yere Tırnovacık'a doğru yapılmakta olduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.71.84 71 84 Rüşvet yolsuzluk vesair suistimallerle suçlanan Yüzbaşı Hilmi Efendi ile Mülazım-ı Sani, Necib Efendi hakkında yapılan tahkikat tutunakları ile zimmetine para geçiren Binbaşı Galib Bey'in itirafı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.72.82 72 82 Çerkesköy'de Avrupa Trenini gasbeden eşkiyanın derdesti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.78.48 78 48 1- İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci ordu münyesinde müstahdem askerlerin cebel ahvali ve levazımat durumu. 2- Kışla inşaatı, şekavet olayları, katil hadiseleri, Nefer sevkiyatı, kolera salgını, Hapishane'den kaçma tesebbüsü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.8.53 8 53 Çerkes Mukaddem ve Asi Yozgat Tali taburlarının İzmit'e vasıl olduğu. 2-Kastamonu, Koçhisar ve İnebolu Mukaddem taburlarının İnebolu'ya vasıl olduğu. 3-Denizli Mukaddem Taburu'nun merkezine gittiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.81.50 81 50 Bulgaristan ve Şarki Rumeli'ye kadar inşasımukarrer olan askeri yol inşaatına dair mühalazaları harvi tahrirat ve haritalar.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.42 84 42 Geyve'de Osman nam sahsı dağa kaldıran eşkiyanın takibi ve yataklık edenlerin derdesti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.73 84 73 Yaralı olup tedavi edilmek için Liman-ı Kebir Hastahanesi'ne yatırılan Çerkez Mustafa'nın vefatı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.90.4 90 4 Karamanyan Kumpanyası vapuruyla getirilen ve içerisinde Fişenk, tüfenk ve tabanca bulunan sandıkların Baruthane'ye nakillerinin tamamlanamadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.92.102 92 102 Gönüllü Çerkes neferden mürekkeb süvari Nizam Fırkası'nın teşkili için bazı mülahazatı havi Fransızca bir layihanın takdimi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.92.12 92 12 İzmid'de Barut Fabrikasının keşf ve imali için yapılan görüşme.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.11.102 11 102 Çerkes Hasan ve hanımının vefatlarından dolayı boşalan hanenin kendisine verilmesine dair Çit Kasrı bekçilerinden Hacı İbrahim'in isteği.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.12.1 12 1 Kars tarafındaki olaylarda hizmeti geçen Çerkes Mustafa Şevket'in padişahın inayetini talebi. (tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.12.107 12 107 İdare-i Mahsusa Hademesi Çerkes Hacı Hüseyin'in hane dolayısıyla zaruriyet içinde olduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI