Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE 268 3 Adana Tabur Ağalığı'nda bıîlunduğu esnada Ermeni fesadının önlenmesi hakkmda hizmeti bulunduğundan bahisle, tekaüde ayrılarak Trablusgarb'a gönderilen Mehmed Emin'in ya tekrar eski görevine iadesi veyahut Sivas'ta bulunan ailesinin yanma gönderilmesi talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 1243 0
HARİCİYE NEZARETİ 55 91 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Çerkes muhacirlerinin iskanına sarf olunmak üzere İngiltere ve Fransa'dan borç alınması, g.tt.
HARİCİYE NEZARETİ 87 3 ORJİNAL KAYIT NO : 94 Sohumkale Şehbender Vekili Tomacyan Efendi'nin beraati.
HARİCİYE NEZARETİ 222 13 ORJİNAL KAYIT NO : 70 Çerkesistan maddesine dair İngiltere Sefirinin Mösyö Pizani'ye verdiği talimattır.
HARİCİYE NEZARETİ 289 56 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Abaza muhacirlerine dair.
HARİCİYE NEZARETİ 323 38 ORJİNAL KAYIT : 430 Çerkez muhacirlerine dair Hocabey Devlet-i Aliyye şehbenderinin tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 387 37 ORJİNAL KAYIT NO : 292 Şeyh Şamil'in hacca gitme niyeti dolayısıyla Dağıstan ve Çerakise muhacirlerinin müsaade ve yardım talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 327 59 ORJİNAL KAYIT NO : 264 Memalik-i Şahaneye hicret arzusunda bulunan Abaza kabilesine dair Tiflis şehbenderine Sohumkale şehbenderinin tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 322 56 ORJİNAL KAYIT NO : 115 Granddük Michel'in maiyetinde bulunan Rusya askeri ile Çerkeslerin vuku bulan muharebesine dair Tiflis şehbenderinin yazısı.
HARİCİYE NEZARETİ 424 13 ORJİNAL KAYIT NO : 312 Çerkeslerin Devlet-i Aliyye'den ayrılmayacaklarına ve sefirin Dersaadet'e celb olunmasına dair.
HARİCİYE NEZARETİ 428 26 ORJİNAL KAYIT NO : 312 Saltanat-ı Seniyye'nin himayesinden hiç bir zaman aynhnayacaklarma ve haklarmda sahabet buyumlmasma dair Çerkes ahalisinin arzuhali.
HARİCİYE NEZARETİ 433 79 ORJİNAL KAYIT NO : 1463 Çerkez muhacirleri hakkında Meclis-i Tıbbiyye tarafından Sadaret'e takdim edilen ariza.
HARİCİYE NEZARETİ 442 85 ORJİNAL KAYIT NO : 1457 Çerkesler tarafından Londra'ya gönderilmiş olan mebusana dair Ermondpel'in tahriratı.
HARİCİYE NEZARETİ 433 42 ORJİNAL KAYIT NO : 142 Yaver Ömer Bey'in Çerkes ahali hakkında Seraskerliğe takdim ettiği Arapça mazbata, a.g.tt
HARİCİYE NEZARETİ 473 7 ORJİNAL KAYIT NO : 438 Samsun'dan Dersaadet'e Çerkes nakletmekle alakalı andlaşma.
HARİCİYE NEZARETİ 473 11 ORJİNAL KAYIT NO : 438 Muhacir Komisyonu ile Mösyö Nikola Peryoboliçyo ve ştlrekası arasmda akd ve tanzim olunan mukavele.
HARİCİYE NEZARETİ 489 102 ORJİNAL KAYIT NO : 109 Çerkes muhacirlerinin Memalik-i Mahruse'ye gelmelerine engel olunduğuna dair müzekkire.
HARİCİYE NEZARETİ 494 115 ORJİNAL KAYIT NO : 442 Çerkes kabilelerinden Besni, Kemguy ve Ebu Zah kabilelerine mensup bazı ailelerin memalik-i şahaneye hicretlerine izin verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 507 60 ORJİNAL KAYIT NO : 340 Kıbrıs'a gönderilmiş olan muhacirinin bulundukları hale ve yolda vermiş oldukları telefata dair Tuzla'dan gelen tahrirat.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI