Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.2797.27 2797 27 Yanlarında esir olarak bulundukları agaların elinden kurtulmak isteyen Sivas vilayeti Aziziye kazası Etikesik karyesinden ve Çerkes kölelerinden Osman ve rüfekasının arzuhali için gereğinin yapılması.
İRADE İ..DH..1093.85687 1093 85687 Yanya vilayeti dahilinde Naslic Çiftlik-i Hümayununda ortaya çıkan petrol gazı imtiyazının Hazine-i Hassa adına verilmesine dair.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SKT.30.2913 30 2913 Yanya'dan Çerkes Süvari Yüzbasısı İslam Yaşar'ın, münhal yerlerden birine nakil ve tayinine dair istidası.
YILDIZ Y.PRK.ASK.7.73 7 73 Yanya, Preveze, Amasya ve Yamen'de bulunan taburların gönderilmek üzere tahsis olunmuş vapurları yüklenecek eşya defterinin arz olunduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.2670.8 2670 8 Yapılan tahkikat neticesinde Çorlu'daki Çerkesköyü İstasyonu'na saldıranların Rum cemaatinden olduklarının tesbiti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.73 84 73 Yaralı olup tedavi edilmek için Liman-ı Kebir Hastahanesi'ne yatırılan Çerkez Mustafa'nın vefatı.
HATT-I HÜMEYUN 223 0 Yaş kasabasına dahil olan tayyar bey'in tekrar Rusya'ya gittiğine dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 274 0 Yaş muahedesi'nden bir madde, Tiflis Hanı'nın hükümetine ve ahalisine Devlet-i Aliyye nin midahale etmeyeceği teahhüdüne dair. A.g.y.tt.
SADARET A.}MKT.MHM.371.88 371 88 Yasanan kuraklık sebebiyle İslimye'deki muhacirlere kefile bağlanarak bedeli üründen ve taksitle alınmak üzere tohumluk ve yemeklik zahire verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.433.42 433 42 Yaver Ömer Bey'in Çerkes ahali hakkında Seraskerliğe takdim ettiği Arapça mazbata. a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.MYD.6.45 6 45 Yaver-i Ekrem Derviş Paşa'nın daha önce maiyyetinde bulunan bazı zabitanın terfi ve tayinlerine dair istirhamı.
İRADE İ..TAL.246.61 246 61 Yaver-i Hususi-i Hazret-i Şehriyari Süvari Feriki Çerkes Mehmed Paşa'ya birinci rütbeden nisan-ı Mecidi ihsanı. (1318Z-061)
YILDIZ Y.MTV.106.119 106 119 Yaveran'dan Kolagası Çerkes İshak Bey'in sarhoş olarak tiyatroya gidip, bazı tefevvuhatda bulundugu.
DAHİLİYE DH.KMT.886.30 886 30 Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari'den Ferik Sadık El-Müeyyed Paşa'nın Çeçenistan'a gidiş-dönüşü için Dahiliye Tahsisatı'ndan harcırah verilmesi.
İRADE İ.TAL.100.1 100 1 Yaveran-ı hazret-i şehriyari'den Süvari Kaymakamı Çerkes Mehmed Bey'in bir derece rütbesinin terfii. (1314M-101)
İRADE İ.DH.827.66629 827 66629 Yaveran-ı Padişahi'den Çerkes Ahmed Bey'e nisan verilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.11.25 11 25 Yaveran-ı şehriyariden Çerkes Kolağası Bekir Bey'in, Kuban eyaletinde meskun ailesinin hicretine mani olunmaması ve pasaportlarının verilmesi. (Dahiliye; Muhaceret)
YILDIZ Y.PRK.BSK.64.111 64 111 Yaverandan Ferik Çerkes Mehmed Pasa'ya ihsan edildiği tezkire-i resmiye ile tebliğ edilen tahlisiye madalyasının ilan ettirilmemesi.
SADARET A.}MKT.UM..487.27 487 27 Yazıcıoğlu Agob'un sahib olduğu debbaghaneyi borçlarına mukabil Attar Ohannes'in de kefaletiyle alacaklara vermesi ve muhasebenin görülmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.184.55 184 55 Yed Pesfola, Yed Sinan, Canboyluk ve Hatukay kabileleri muhacirlerinin iskânları ile yevmiyelerinin itası.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI