Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Kırım han'ın Selamet Giray zade Maksud giray'dan sadrazama gönderilen mektup.devlet-i Aliyye ile Rusya Devleti arasında madde-i müsalemet neticesi münakit müterake esnasında maiyetindeki mirzayan ve Tatar askerlerinin avdetlerine müsaade edilmiş ve bir miktarı avdet ederek yerlerine iskan edilmiş isede Tuna civarında kalan ve avdet üzerine bulunanlarında zehair ve masariflerinin ve mahiyetlerinin bir an evvel gönderilmesi temenni edilmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 07 0 Düşmanm Kırım'da galebesine ve Vezir Abaza Mehmed Paşa ile sair bazı efrad-ı askeriyenin münhezimen sefine ile Sinop'a geldiklerine ve Kırım Hanı'nın vürudu takdirinde Ordu-yı Hümayun'a gelmesine cevaz verilmeyip çiftliğinde ikamet ettirilmesine ve sairenin arzına dair mektup.
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Revan tarafından gelip Beyazıt sancağının Gürcü Bulak ve Surbuhan karyelerini basıp katl ve gasb-ı emval eden üçyüz kadar süvarinin tedibleri hakkında revan han'ı Hüseyin Ali Han'a ve bu maddenin tahkikiyle neticenin iş'arı zımmından Tebriz ve Hoy hanlarına yazılan mektuplar müsveddesi.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Kırım Giray Han'ın azledildiği ve Kırım Hanlığının Selim Giray Han'a tevcih olunduğuna dair Bender Muhafızı Köprülü Zade Ahmed paşa ya sadaret'ten yazılan mektuba, Ahmed Paşa tarafından gönderilen cevabi yazı.
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Azat Han'dan Çıldır Valisi Yusuf Paşa'ya yazılan bu mektupta; Gürcistan ve Kafkasya ahvaline vakıf Ahter Han'ın İstanbul'a gönderilmesi bildirilmiştir, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 06 0 İran hududunda dağıstan ve Gürcistan havalisini gezerek İstanbul'a gönderilecek olan Hacı Ahter han'ın padişah huzurunda vereceği malumattan istifade olunmak üzere huzura çıkarılması hakkında sadrazama gönderilmiştir.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 06 0
HATT-I HÜMEYUN 06 0 Hudutları; şarkta hazar Denizi sahillerine garpta Tiflis ve Lazkiye'ye dayanan dağıstan beylerinden Hoy hakimi kaytak Ahmed han'ın müsveddesi. Çıldır valisi Süleynman paşa nın Dağıstan hanlarını celbe memur olduğu sıralarda dağıstan'ın en büyük beylik rütbesi olan Şemhallığın Ahmed Bey'e tevcih edilmesi üzerine bu tevcihin ananeye muhalefetinden bahsiyle Hoy hakimi Ahmed han'ın bu namesinde Şemhallığın veraseten Folat Han'a intikal ettiği ve Folat han,nadir Şah'ın tabiyetinden çıkıp Devlet-i Aliyye'ye tabi olduğuna binaen ortadaki mahzur kalkmakla Şemhallığın Folat Han'a ve ondan sonra kardeşi saadet Giray'a aidiyeti cihetiyle tevcihinin tashihi ricasına dair. Sabık Şemhal Folat Bey tarafından kardeşi Saadet Giray ve amcazedesi Nevsal Bey ve divan efendisi ile sadaret'e gönderilen müveddetname. Kendisinin nadir şah'ın rafiziyetinden kurtulup devlet-i Aliye ye hizmete hazır olduğunu ve ecdadından miras Şemhallığın kendine ve Kalgaylığın kardeşi saadet Giray'ı tevcihi ile beratlarının ihsan buyurulmasına dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Padişaha sadakat teyidi zımnında İstanbul'a gitmesini duymasmdan mahzuz olduğuna, maiyyetleri altında bulunan Lezki taifesinin bir senedir İranlılar ile yaptıkları muharebelere galebe ettiklerine düşman kuvvetlerinin üçte ikisinin imha edildiklerine ve 195 bin davarlarının telef olduğunu duyduğuna yeniden imdat kuvveti ve koyun getirtmelerinden evvel büsbütün imhalarına ve bu meselenin de böyle sona ermesine çalışmaları celâdetlerinden beklendiğine dair Kırım hanına Bağdat Valisi Ahmed Paşa tarafından yazılmıştır.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Devlet-i Aliyye ile Rusya arasında mukim Kabartaylann ahidname gereği sebestilerine ve İsveç'e yardımın güçlüğüne dair Kırım hanına yazılacak mektup.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Revan hanının Kars Muhafızı İzzet paşa ya gelen Farisi mektupların hülasa tercümeleridir. 1-Feth Ali han'ın dağıstan'da Ruslarla teşrik-i mesai edip Dağıstan'ı tahrib edişi ve avdetleri 2-Karaculan hakimi Mehmed Paşa nın Bağdat valisi Ahmed Paşa ya olan fikir ihtilaflarına ehemmiyet verilmemesine dair. 3- Revan hanının devlete sadakatine ve İbrahim Efend'ye , Silahdar Ali Ağa ve Mehmed zaman han vasıtasıyla bu hususlara dair mektuplar gönderildiğine.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 İran Sefiri Feth Ali Bey Türkman'ın Nadir Şah'ın ferzent zadesi ve itimadname Şahruh Mirza tarafından getirdiği mektubun ve kendisinin sultana takdimini talep eylediği ve bu mektupta geçen sene şah safayı Mustafa Han'a erdirip Serasker paşaya Anapa canibine kadar gelip onlar da gelerek musalaha veya muharebe edilmesinin tenbihi bildirilmiş iken seraskerin tecavüz eylemesinden bu doğru olamayacağından ve küffara karşı şahın maksadı Türklerle musalaha ve müttefikan hareket ve Rafıziliği İran'dan ref ve mezahib-i erbaadan birini kabul ettirmek olduğundan padişahın rızasının talep edildiği hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Şirvanlı Hacı Çelebi'den sadrazama gelen,padişahın Şirvan ve Dağıstan havalisine tasallut ve muharebelerin akim kalması ve Müslümanların muzafferiyeti üzerine İran halkının isyan edişi ve bu esnada Nadir şah'ın vefatı üzerine yerine yeni bir şah intihabı esnasında Rusların ve kızılbaşların müdahalesine karşı Müslümanların hücum ve zaferini ve hediyelerin gönderildiğini bildiren mektup.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Sadrazam tarafından kaytak Usumi Ahmed Han'a yazılan mektubun hakipa-yı padişahiye takdim edildiği ve Acem Rafızlarıyla olan muvaffakiyet ve hidematınınızın memnuniyet-i padişahiyi mucib olduğu ve bilcümle hanlar ile Şemhal Ahmed han'a müdafaa ve hizmetlerinin bais-i memnuniyet bulunduğu ve hanlara ataya-yı nakdiye-i seniyyenin gönderildiği ve Dağıstan asakiriyle hanların maiyyetleriyle İran Seraskeri Mehmed paşa'nın maiyyetine bir an evvel gitmeleri lüzumu tebliğ edilmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Şemhal hanı Ahmed Han'ın Kırkkilise'ye muvasalatını ve Has Polad'ın vaziyeti ve Dağıstan ahvalinin memleketine avdetinde tafsilatıyla bildireceğini muhtevidir.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Kırım Hanlığına Baht Giray Sultan tensib edilmekle serian orduya iltihakı için gönderilmesi.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Tiflis Hanı Ereğli Han'dan Çıldır valisine, Rusya'nın gemiler ve fenerlerle asker toplayarak Çerkeş beyleriyle birleşip İran'a hücum ettikleri Kırım Hanlığı'ndan haber alındığı söyleniyor. Bunların tezvirattan ibaret olduğu ve böyle bir şeyin aslı olmadığı yapılan tahkikattan anlaşıldığı ve her hususta kendisinin sadıkane malumat vereceğini bildiren mektup sureti, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Rusya'nın Tiflis hanı Ereğli Han ile birleşerek vaki vaki tecavüzüne karşı alınması lüzum gelen tedbirler hakkındaki sadaret'in işarı üzerine Ali Paşa tarafından yazılan ve Dağıstan hanlarından Usumi ve Şamhal hanların Ruslara karşı durmağa kadir olduklarından kendilerinin bu hususta istihdamlarının münasib olduğuna dair tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 05 0 Açıkbaş Beyi Aleksandr Han'ın kusurlarının affedilip makamında ibka edildiğinin mucib-i memnuniyet olduğuna dair. Ahıska Valisi Yusuf Paşa'ya Erdelen Hakimi Hüdadat Han'ın mektubu, g.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI