Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.35.24 35 24 1- Nusret Paşa'nın Tahran'a gitmek üzere uğradığı yerler. 2- Rusya Devleti'nin Şahsun aşiretinin Karabağ cihetindeki şekavetini tesviye etmek üzere ve İran ile akdettiği gizli muahede ve Nusret Paşa'nın bu konudaki layihası. 3- Nusret Pasa'nın İran Şahı Nasreddin Şah ile yaptığı mülakat ve şahın imtiyaz Nişanı'ndan dolayı padişaha teşekkürü. 4- Erzurum'da muhtelif zamanlarda inşa olunan istihkamat hakkındaki malumat. 5- Selatin-i Osmaniye'nin Hudud-ı Hakani muhafazası için hudud alayları beylerine verilen fermanlardan birinin sureti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.39.68 39 68 Adapazarı'nda Samiye ve Çerkes Lütfiye karyeleri arasındaki münazaanın önlenerek asayişin temin edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.42.26 42 26 Yüzbaşı Kamil Bey'in Dersaadet Merkez Kumantanı hakkında II. Abdulhamid'e arzettiği şikayetinin Divan-ı Harpce Soruşturulması ve kararı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.43.103 43 103 İzmir civarında çiftlik kuran Çerkez İsmail Paşa tarafından ahaliye zulüm ve mallarının gasb edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.43.108 43 108 Çerkes yapımı kılıcın takdimi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.45.90 45 90 Kolağası Çerkes Mahmud Bey'in harem-i şerif'de müdür Nazif Efendi'ye tokad vurmasından dolayı Trablusgarb Kumandanlığına tayini ve İstanbul'a dönmesinin yasaklanması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.47.45 47 45 Davudpaşa Kışlasındaki Esvap Emini Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin münasebetsiz konuşma ve hareketlerinden dolayı hakkında yapılan tahkikatın neticesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.48.29 48 29 Talimhane meydanındaki su mahzeni duvarına yafta yapıştırılması olayında ihmalleri görülenlerin sürülmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.49.47 49 47 Avusturya Luid Kupanyası'na ait Yenuba isimli vapurla Samsun'dan Dersaadet'e gelen bir jandarma erinin veremden öldüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.51.43 51 43 Kale-i Sultaniye ve Dersaadet limanlarına gilen yerli ve yabancı vapurlar ile bunların içlerinde bulunan nefer ve eşyalar hakkındaki günlük vukuat Jurnalleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.56.7 56 7 Teslim olan Abaza ve Çerkes eşkıyasının diğer eşkıyalar teslim oluncaya kadar reislerine iade olunup olunmaması hususu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.56.27 56 27 Adapazarı ile Sapanca arasında asker tebdili. Hırsızlıklarını önlemek üzere Abazaların Zabtiye taburunda istihdamı. Zabtiye Tabur Ağası Mahmud Bey'in Çerkes ve Abaza köylerindeki uygunsuz davranışlarından dolayı görevden alınması talebi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.54 6 54 Mecidiye Kışlası'ndaki Redif Çerkes Taburu'nun Trablusgarb'a sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.79 6 79 Çerkes Mehmed nam Saki ile rüfekasının yakalanmasında hüsn-i hizmeti görülenlerin taltifi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.6.86 6 86 İkinci Ordudan Birinci Ordu'ya naklolunup Bolu Alayı ismini alan Çerkes askerlerinin ümera ve zabitanının tercüme-i hali.
YILDIZ Y.PRK.ASK.7.73 7 73 Yanya, Preveze, Amasya ve Yamen'de bulunan taburların gönderilmek üzere tahsis olunmuş vapurları yüklenecek eşya defterinin arz olunduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.70.11 70 11 Kırkkilise cihetinde inşasına başlanan askeri yolun ehemmiyetine binaen Çerkesköy'e indirilmesi gerekirken lüzumsuz yere Tırnovacık'a doğru yapılmakta olduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.71.84 71 84 Rüşvet yolsuzluk vesair suistimallerle suçlanan Yüzbaşı Hilmi Efendi ile Mülazım-ı Sani, Necib Efendi hakkında yapılan tahkikat tutunakları ile zimmetine para geçiren Binbaşı Galib Bey'in itirafı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.72.82 72 82 Çerkesköy'de Avrupa Trenini gasbeden eşkiyanın derdesti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.78.48 78 48 1- İkinci, Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci ordu münyesinde müstahdem askerlerin cebel ahvali ve levazımat durumu. 2- Kışla inşaatı, şekavet olayları, katil hadiseleri, Nefer sevkiyatı, kolera salgını, Hapishane'den kaçma tesebbüsü.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI