Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADELER 16 0 Memalik-i Şahane'ye yerleşmek üzere gelmekte olan Çerkeş ve Nogay muhacirlerin iskanlarma dair.
İRADELER 17 0 Kabartay muhacirlerinden bazılarmm askere ve bazılarmm çocuklarmm mekteb-i idadiye kabulleri.
HATT-I HÜMEYUN 18 0 Dersaadet'te bulunan Çerkeş ve Nogay muhacirlerinin birer mahalle gönderilerek iskanları.
HATT-I HÜMEYUN 586 0 Sivas dahilinde Uzunyayla adlı yerde iskan edilen muhacirlerin eşkiya saldırısından korunması için tedbir alınması.
İRADELER 0 ORJİNAL KAYIT NO : 19
İRADELER 6 0 Harb mevkilerine sevk edilen asakır-ı muaveneye ve Çerkeş muhacirlere dair.
İRADELER 7 0 Çerkeslerle urbanın, Mecdel-i Şemsi'de iki yüz Dürzi'yi yaralama ve öldürmeleri üzerine ortaya çıkan gerginliğin yatıştırılması, suçluların yakalanarak cezalandırılması, asayiş ve güvenliğin temin edilmesi talebi.
HATT-I HÜMEYUN 417 0 Amasya'ya bağlı kazalar ahalisinin muhacirler için yaptıkları masarifi Hazine'ye terklerine mebni olayın tahsini zımnında Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'e tab ve neşri.
İRADELER 25 0 Çerkeş mezarına inşa edilen zeminliğin kuzeydoğusunda bulunan adacığm Osmanlı tarafmm arazismde bulunduğu.
DAHİLİYE 1489 0 Kafkasya'dan hicret edip Sivas'ın Havza nahiyesine yerleştirilen muhacirlere yapılmakta olan yardım kıtlıktan dolayı mümkün olamayacağından, onlara da buğday ekmekleri için gerekli tohumluk buğdayın verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 1326 0 Havza ve Ladik Nahiyelerindeki Sohum muhacirlerinin tasamıflarmdaki Güldüğü adlı yerde iskanları teşebbüsünden vazgeçilmesi ve Sandıkçı veya bulundukları köylerde yerleştirilmeleri hususunda vaki müracaatla ilgili gerekenin yapılması.
HATT-I HÜMEYUN 0 Kafkasya'da ticaretle iştigal eden Kara Hasanzade Halid Fehmi Efendi'nin uhdesine rütbe-i salise ve biraderi Cafer Efendi'ye rütbe-i rabia tevcihi.
İRADELER 0 Sürmene ahalisinden Sohum'da mukim tüccardan Büyükzade Muharrem Efendi'ye rütbe-i salise tevcihi.
HATT-I HÜMEYUN 1314/R-24 0 ORJİNAL KAYIT NO : 24 Sohum ümerasından Hasan Bey'in oğlu Abdülkadir Bey'e maaş tahsisi.
İRADELER 1320/Ş-44 0 Rusya Kafkasya Ordusuna Memur General Nikola Dobyotof ile sairenin taltifleri.
İRADELER 1319/Ş-76 0 Rusya'nm Kafkasya Ordusu'na memur General Prens Dobibtof un taltifi.
HATT-I HÜMEYUN 500 0 Çerkeş gönüllü reisi Puladin ile Fardar aşiretleri reisleri İsmail ve Timur Çanko ile Sufi Abdullah Ağalara gümüş muharebe imtiyaz madalyası verilmesi.
SADARET 660 0
HARİCİYE NEZARETİ 2373 0 Devlet-i aliyye ile Kafkasya cibaliyyuni ittihadı hükümeti arasında muhadenet muahadenamesi, Hükümet-i seniyye ile Azerbaycan Hükümet-i Cumhuriyeti arasında muhadenet muahadesi
İRADELER 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI