Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.238.105 238 105 Çanakkale Boğazı'ndan Dersaadet'e geçen muhtelif devlet vapurlarının isimleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.242.82 242 82 Bahriye efradının istibdalleri esnasında meydana gelen olayların tahkikatı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.10 254 10 Zaur adında birinin Divan-ı Harb Heyetine yollandığı mektupların suretleri.(y.a.g.tt)
YILDIZ Y.PRK.ASK.254.56 254 56 Efrâd arasında bas gösteren Çiçek salgınına karşı erlerin aşılandığına, asker arasında eşya gasbından dolayı kavga çıktığına, Nif müfrezesine tayin olunan Mülazım Çerkes Reşid Efendi'nin Adapazarı'na kaçtığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.32 260 32 Dördüncü Ordu mıntıkasındaki boş araziye Çerkez muhacirler yerine Rumeli muhacirlerinin iskanının daha faydalı olacağı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.260.54 260 54 Van cihetindeki Ermeni fedailerinin bir ihtilale teşebbüs edecekleri haberi üzerine alınan tedbirler ve bazı askeri kumandanlıklara yapılan tayinler.
YILDIZ Y.PRK.ASK.29.38 29 38 Rumeliye sevk olunan taburların Selanik'e ulaştığı bir kısmının da yolda olduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.33.50 33 50 Babil Vapuru Birinci Bolu Tali ve Mukaddem ve Çerkes taburlarını hamilen hareket ettiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.35.24 35 24 1- Nusret Paşa'nın Tahran'a gitmek üzere uğradığı yerler. 2- Rusya Devleti'nin Şahsun aşiretinin Karabağ cihetindeki şekavetini tesviye etmek üzere ve İran ile akdettiği gizli muahede ve Nusret Paşa'nın bu konudaki layihası. 3- Nusret Pasa'nın İran Şahı Nasreddin Şah ile yaptığı mülakat ve şahın imtiyaz Nişanı'ndan dolayı padişaha teşekkürü. 4- Erzurum'da muhtelif zamanlarda inşa olunan istihkamat hakkındaki malumat. 5- Selatin-i Osmaniye'nin Hudud-ı Hakani muhafazası için hudud alayları beylerine verilen fermanlardan birinin sureti.
YILDIZ Y.PRK.ASK.39.68 39 68 Adapazarı'nda Samiye ve Çerkes Lütfiye karyeleri arasındaki münazaanın önlenerek asayişin temin edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.42.26 42 26 Yüzbaşı Kamil Bey'in Dersaadet Merkez Kumantanı hakkında II. Abdulhamid'e arzettiği şikayetinin Divan-ı Harpce Soruşturulması ve kararı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.43.103 43 103 İzmir civarında çiftlik kuran Çerkez İsmail Paşa tarafından ahaliye zulüm ve mallarının gasb edildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.43.108 43 108 Çerkes yapımı kılıcın takdimi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.45.90 45 90 Kolağası Çerkes Mahmud Bey'in harem-i şerif'de müdür Nazif Efendi'ye tokad vurmasından dolayı Trablusgarb Kumandanlığına tayini ve İstanbul'a dönmesinin yasaklanması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.47.45 47 45 Davudpaşa Kışlasındaki Esvap Emini Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin münasebetsiz konuşma ve hareketlerinden dolayı hakkında yapılan tahkikatın neticesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.48.29 48 29 Talimhane meydanındaki su mahzeni duvarına yafta yapıştırılması olayında ihmalleri görülenlerin sürülmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.49.47 49 47 Avusturya Luid Kupanyası'na ait Yenuba isimli vapurla Samsun'dan Dersaadet'e gelen bir jandarma erinin veremden öldüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.51.43 51 43 Kale-i Sultaniye ve Dersaadet limanlarına gilen yerli ve yabancı vapurlar ile bunların içlerinde bulunan nefer ve eşyalar hakkındaki günlük vukuat Jurnalleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.56.7 56 7 Teslim olan Abaza ve Çerkes eşkıyasının diğer eşkıyalar teslim oluncaya kadar reislerine iade olunup olunmaması hususu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.56.27 56 27 Adapazarı ile Sapanca arasında asker tebdili. Hırsızlıklarını önlemek üzere Abazaların Zabtiye taburunda istihdamı. Zabtiye Tabur Ağası Mahmud Bey'in Çerkes ve Abaza köylerindeki uygunsuz davranışlarından dolayı görevden alınması talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI