Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.54.18 54 18 Yunus Aga, Ali Aga oglu, 1302 Çerkes dogumlu, Besiktas matbahında asçı
HATT-I HÜMEYUN 490 24028 Yurdluk ve ocaklık suretiyle tevcih oluna gelen erzurum, Van,kars eyaletleriyle Muş ve Beyazid sancaklarının, sülük ve sülüsan hisselerine dokunulmayarak münhal vukuunda evlad ve kardeşlere tevcihine ve oğulsuz ve kardeşsiz mahlukların Mansure hazinesinden zabt ve idaresine ve Çıldır Beylerbeyisi Ahmed paşa nın büyük oğlundan münhal bir hasın küçük oğluna tevcihine dair. a.g.y.tt.
DAHİLİYE DH.MUİ.70.1.39 70 39 Yusuf Asım Efendi'nin imtiyazını istihsal etmiş olduğu Ceziretül-Fersan'daki petrol ile Hucere'deki kömür madeni hakkında keşfiyatta bulunacağından kolaylık gösterilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.336.27 336 27 Yüz elli Çerkes ailesinin meccanen Memalik-i Şahane'ye nakilleri için bir vapur talebine dair Novorosisk'teki Karadeniz Havalisi İdaresi'nden mevrud takririn leffen irsali.
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Yüz elli kantar barut ve sairenin alındığı ve adları yazılı diğer malzemenin gönderilmesi hakkında Sohum'da Gülsen Bey'den Trabzon valisine, a.g.y.tt
MECLİS-İ VALA MVL.1047.105 1047 105 Yüz otuz sekiz nüfusu cami otuz hane muhacirin-i Çerakise Sam-ı Şerif'e gitmek üzere Erzurum'dan ödene gelen yevmiye ve Mersin'den rakip olacakları vapura verilmesi lazım gelen navlun itası. (1 Telgraf)
MECLİS-İ VALA MVL.1047.105 1047 105 Yüz otuz sekiz nüfusu cami otuz hane muhacirin-i Çerakise Sam-ı Şerif'e gitmek üzere Erzurum'dan ödene gelen yevmiye ve Mersin'den rakip olacakları vapura verilmesi lazım gelen navlun itası. (1 Telgraf)
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.17.87 17 87 Yüz sene hapse mahkum olup Teke hapishanesinden firar eden eşkıyadan Çerkes Kara Mehmed'in, Korkuteli kazasında ölü olarak ele geçirildiği.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.333.97 333 97 Yüz üç hane Çerkes muhacirinin İngiliz vapurlarıyla Dersaadet'e müteveccihen hareket eyledikleri.
MECLİS-İ VALA MVL.1067.31 1067 31 Yüz yirmi nüfus muhacirin-i Çerakise'nin İslimye kazasında Demir Kapı denilen yaylağın otuz haneye kadar tahammülü olduğu. (1. Edirne)
YILDIZ Y.PRK.ASK.42.26 42 26 Yüzbaşı Kamil Bey'in Dersaadet Merkez Kumantanı hakkında II. Abdulhamid'e arzettiği şikayetinin Divan-ı Harpce Soruşturulması ve kararı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.20.58 20 58 Yüzbaşı Salih'in Edirne taraflarındaki taburlarda bulunan bazı zabitanın uygunsuz hareketlerinden şikayeti.
DAHİLİYE DH.MKT.1696.1 1696 1 Zabtiye Nezareti, Zor ğ, Yanya ve Hüdavendigar vilayetlerinde görevli bazı askeri zevata iftihar Madalyası tevcihi.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2693.27 2693 27 Zabtiye Nezaretince Balıkesir sancağına gönderilmiş olan Çerkes Canbolad ile Kürd Mustafa'ya verilecek yevmiyenin münhal olduğu beyan olunan mebaliğden tahsisi istizanı. (Dersaadet 18)
SADARET A.}MKT.NZD.47.102 47 102 Zabtiye'den Çerkes Yusuf ve arkadaşlarını katledenlerin küreğe konulması hususunun tedkiki.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.227.78 227 78 Zabtiyede misafir olan beş Çerkes'in tayinatlarının verilmesinde zorluk gösterilmemesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2234.147 2234 147 Zağferanbolu reji kolcularından bir kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaralayan ve Ankara ile İzmid taraflarına gitmeleri muhtemel olan tütün kaçakçılarından Düzceli Çerkes Topal Hüseyin oğlu Nuri Bey ile arkadaşlarının yakalanarak durumun bildirilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.7.10 7 10 Zagra-i Atik'te ikamet eden Çerkes emirlerinden Safer Bey'in hiçbir yere gitmemesi, Çerkesler'le ve başkalarıyla haberleştirilmemesi.
HATT-I HÜMEYUN 130 0 Zahire alındığına, Kabartalar arasındaki ihtilafın halline müdahale olunacağına, Anapa Kalesi'nde 360 hane halk olup Taman, Kirş, Yenikale ve Aco ahalisinden nüfus iskan edileceğine dair.
SADARET A.}MKT.UM..162.20 162 20 Zahire nezlinde kullanılacak develerin tertibiyle Sivas'a gönderildiği. Gönüllü askerlerin tertibi ve gönderildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI