Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.UM..460.13 460 13 Veray, Turhal ve Zile'ye kadar Nogay ve Çerkes muhacirlerine verilen arabaların ücretlerinin ahalice Hazine'ye terk edildiği.
DAHİLİYE 15 23 Vergiden muaf tutulan muhacirlerin, eski halkın mahsûlünü de kendilerinin göstererek muafiyetten istifade ettirmeleri ve muhacirlerin çok gelmesi sonucu zirai ihtiyaçlarının karşılanmamasından dolayı, ziraî mahsullerinden aşar nisbetinde "hisse-i teavün" adıyla vergi alınması.
HATT-I HÜMEYUN 763 36038 Vezaret ile kale muhafızlarının tevcihi teşekkürüne dair Anapa, Soğucak ve Gelincik Kaleleri Muhafızı Ahmed Paşa mührüyledir. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.106.8058 106 8058 Vezaret rütbesi tevcih edilen Abaza Mehmed Pasa'ya yazılacak vezaret beratı için kırtasiye levazımı i'tası hakkında hazinedarbasıya buyruldu. a.g.tt
HATT-I HÜMEYUN 257 14785 Vezaret rütbesi verilen Anapa Muhafızı Seyyid Mustafa Paşa maiyyetine Kastamonu ve Canik sancaklarından tüfekli asker çıkarılıp gemilerle şevkine, Erzurum ve Trabzon eyaletlerinden zuama ve tımarlıların ihracı için emir ısdarına ve Anadolu sahillerinden terakkili sipah ve silahdar tahririne dair. a.g.y.tt
CEVDET C..DH..316.15764 316 15764 Vezareti iade edilerek içel sancağı tevcih olunduğuna dair Çerkes Hasan Pasa'ya hüküm. g.tt
HATT-I HÜMEYUN 233 12983 Vezaretle Anapa muhafazasına nasbedilen Osman Paşa'nın kaleyi de tamir edeceği ve kabaile verilecek hediyelerin gönderileceği, a.g.y.tt
CEVDET C..ML..193.7960 193 7960 Vezir Abaza Mehmed Paşa'nın Ayıntab kaymakamı olan ve Türkmen Ağa tarafından Aydın'a memur edilip orada vefat eden Hacı Mustafa'dan bir mukataa malından maktubunun Halep'teki mal ve eşyası satılarak ödenmesi.
CEVDET C..ML..109.4816 109 4816 Vezir Abaza Mehmed Paşa'nın Enderun Ağası Hasan Ali muharebede tüfek kurşunuyla yaralandığından kendisine Tokat gümrüğünden otuz akçe yevmiye bağlanması.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.341.23774 341 23774 Vezir Çerkes Hasan Paşa Kule Çiftliğine varıp orada ikamet ettiğinden tayinat itasına dair kapı kethüdası Ahmed Ağa'nın takriri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.131.8809 131 8809 Vezir Çerkes Hasan Pasa'nın Silahdarı Ali Ağa'ya Tahmis-i Kahve-i Malatya Mukataası'nın nısf hissesinin tevcihi için tahkikat icrası.
CEVDET C..DH..279.13926 279 13926 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya Ohri sancağı tevcih olunmakla bir mütesellim tayini. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.97.6632 97 6632 Vezir Çerkes Hasan Pasa'ya tevcih olunan Karaman eyaleti kazalarından toplanacak olan imdad-ı hazariyelere dair Kayseri Naibi es-Seyyid Ömer'in ilamı.
CEVDET C..AS..276.11475 276 11475 Vezir Çerkes Mehmed Pasa'nın maiyyetindeki askerlerle Demirkapı taraflarını muhafaza etmesi. g.tt
CEVDET C..ML..43.1997 43 1997 Vezir Curazade Ahmed Paşa'nın dairelerine medar olmak için Çerkes Hasan Pasa'ya tahsis edilen tayinat ruzmerrelerinin nispi kadarı olmak üzere yüz harç tayini.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..4544 4544 Vezir İbrahim Pasa zamanında Mukabele Kalemi'ne tabi Mısır Divanı müteferrika ve çavuşlarından gönülliyan, tüfengciyan, çerakise, müstahfezan, azeban cemaatlerinden yerleri mahlul olanların isimlerini, mevacibleri mikdarını mahlul akçelerin nerelere tahsis olunduğunu ve Hazine'ye baki kalan kısmını gösterir kayıtları ve mesruhatı muhtevi olan mahlulat defteri.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.20.1717 20 1717 Vezir Mehmed Pasa'ya Halep eyaletinin, Safed, Sayda ve Beyrut eyaletinin mutasarrıfı Bosnavi Ahmed Pasa'ya; Rakka eyaletinin şimdilik Osman Paşazade Vezir Mehmed Pasa üzerinde bırakılmasına, Van eyaletinin Van Kalesi muhafazası şartıyla mutaasrrıfı Yeğen Ahmed Pasa'ya, Musul eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Emin Paşazade Vezir Süleyman Pasa'ya; Cezayir-i Garp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Tunus eyaletinin mutasarrıfı Ali Pasa'ya; Tarblusgarp eyaletinin mutasarrıfı Mehmed Pasa'ya; Ohri livasının sabık Varna Muhafızı Ahmed Pasa'ya; Alacahisar livasının mutasarrıfı Ahmed Paşazade İsmail Pasa'ya; Karesi livasının mutasarrıfı Kılburun Muhafızı Uzun Abdullah Pasa'ya; Beyşehir livasının mutasarrıfı Ahmed Pasa'ya; Malatya livasının mutasarrıfı Risvanzade Ömer Paşa'ya; Gönye livasının Fas Kalesi muhafazası şartıyla mutasarıfı Abaza Paşazade Ahmed Pasa'ya; Kudüs livasının mutasarrıfı İbrahim Paşa'ya; Nablus livasının mutasarrıfı Mısır Valisi Mustafa Pasa'ya ibkaen tecihleri. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.323.26018 323 26018 Vezir Numan Pasa'dan mevrud Karasu'da mevcud Sultan ve rüesa-yı askeriyyenin Babadagı'nda olan Çerkes Hasan Pasa ile hareket eylemeleri hakkındaki takrir hulasası. a.g.tt
CEVDET C..AS..97.4431 97 4431 Vezir Osman Paşa'ya harçlık, bir adet tozluklu kubbe çadırı, beş adet sekban çerkesi, kubbe ve mehsa çadırı ve on adet öküz arabası verilmesi.
HATT-I HÜMAYUN HAT.460.22616F 460 22616F Vezir Seyyid Ahmed Paşa'nın, Rusya Murahhası Yarmaloh ile muhabere edip Çerkeslere ve Ruslara karsı hileli hareketlerde bulunarak her iki tarafı birbiriyle muharebeye sevkettiğine ve Rusların, Osmanlı topraklarında buluduklarına ve yapılması lâzım gelen tedabire dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI