Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1272 0 Dağıstan hanlarından Hasan Han'ın Rusya askerine zayiat verdirdiğine ve o civarda bulunan bazı hain kimseleri idam ettirdiğine ve saireye dair Anapa Muhafızı Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1274 0 Mısır valisi tarafından Kastamonu'da Basmacızade İbrahim oğlu Mehmed'e ısmarlanan dört adet gulam mumaileyh tarafından Anapa'den tedarik olunduğu ve Kastamonu'ya götürüldüğü ve Mısır'a götürülmek üzere istenildiğine ve Mısır'a gulamın gitmesi memnu olduğundan müsaade buyurulmasına dair Kastamoni Mütesellimi Esseyyid Halil Efendi tarafından Sadaret'e şukka.
HATT-I HÜMEYUN 1275 0 Açıkbaş Melik Soloman tarafından gelen adamlar hakkında takarrür eden muamelenin arzı. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1280 0
HATT-I HÜMEYUN 1280 0
HATT-I HÜMEYUN 1282 0
HATT-I HÜMEYUN 1285 0
HATT-I HÜMEYUN 1285 0
HATT-I HÜMEYUN 1295 0 Faş ve Sohum kaleleriyle hudud-ı kadimemizden olup Rusya eline geçmiş olan arazi vesairenin tesellümüne memur Trabzon valisi Süleyman Paşa'nın kapısı halkıyla o tarafa doğru azimeti doğru olmayacağından oldukça sade bir şekilde gitmesi hakkında, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1295 0 Anapa muhafızı Ahmed Paşa'dan alınan tahriratta; güya kendisi kabail halkını celbe gayret etmekde ise de bunların kale içinde müstahfızlık yapacak makuleden olmadığından bu kale için Anadolu tarafından asker vesaire gönderilmesini yazmakta olduğuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1296 0
HATT-I HÜMEYUN 1296 0 Çerkeş Paşa silahdarı Hafız Ali Paşa istishabına memur olduğu askerle Süzebolu'ya varınca o sevahilin muhafazasına memur kılınmış olduğuna dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1315 0
HATT-I HÜMEYUN 1315 0 İran'dan sefir ikamesinde bir fayda olmadığına dair İran'dan dönen Celal Efendi'nin takriri ile bazı evamir ve hususat hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa ve Trabzon Valisi Süleyman ve Anapa Muhafızı Hüseyin paşalar tarafından gelen tahriratlar üzerine toplanan meclisde İran, Rusya ve Gürcistan mes'elelerine ve Rusya ile münakid eski muahedeler metnine, Ruslar tarafından tahliye olunmayan Anadolu hududuna mütedair cereyan eden müzekerata dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1319 0
HATT-I HÜMEYUN 1319 0 Maktul Selim Paşa-zade Ahmed Bey'in Çıldır eyaleti dahilinde Acara-i ulya kazasını tahrik ve ifsad ettiği ve kaleler inşasıyle isyana hazırlandığından idamı; Gürcü ve Abazaların Ruslarla olan mücadelesi vesaireye dair.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1319 0 Abaza taifesi tarafından Anapa önlerinde demirli iken zorla zabtedilen ve birisine satılan kereste yüklü Rus sefinesinin Boğaz'dan geçdiği hakkında Kavak ustası İbrahim'den tezkire.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1320 0 Anapa ordusu nezareti unvaniyle kabail-i düşman üzerine şevke memur Seyyid Efendi'nin vukubulan fütuhatını havi tahrirat.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1320 0 Anapa Nüzülemini Osman Nesip Efendi ile kabaili Ruslar üzerine tahrike memur Seyyid Efendi hakkında yazı.a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1320 0 Sabık Açıkbaş Hanı Salomon Han'ın birader-zadesi Yogan ve tevabinin sabık Seki Şirvan Hâkimi Selim Han'ın ve bazı gürcülerin iskânları, tayinatları vesaire hakkında.a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI