Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.EE.15.139 15 139 Bosnalı Kadri Hoca'ya ve kendi öz kardesi Fuat'ın Avrupa'ya firar etmek niyetinde olduguna dair Kolagası İhsan'ın jurnali ile bunun Mabeyn'e takdimini mutazammın yaverandan süvari kaymakamı Çerkes Mehmet mühürlü tezkire.
YILDIZ Y.EE.32.5 32 5 Hüseyin Avni Pasa'nın Çerkes Hasan tarafından vurulmasına dair Ahmet Cevdet Pasa'nın Abdülhamid'e tezkiresi.
YILDIZ Y.EE.5.34 5 34 Haremiyle beraber Mısır'a gitmek üzere vapura binmiş iken tüfengi-i Şehriyari Ahmet Pasa tarafından vaki is'ar üzerine zabtiyece tevkif edilen Mısır'lı Fatıma Hanım'ın sabık müdir-i umuru Çerkes İbrahim Bey'in yapılan isticvabda bu hareketin zat-ı padişahı aleyhinde bazı su-i tesebbüsün meydana çıkmasından mütevellit garaz-ı sahsiden ileri geldiğine dair.
YILDIZ Y.EE.94.29 94 29 Beş nefer Müslüman Çerkes çocugunun Süleyman namında biri tarafından Mısır'a götürülmek istenmesi meselesi ile ilgili Meclis-i Vâlâ mazbatası sureti.
YILDIZ Y.EE.96.14 96 14 Muş'ta ecnebi tahkik memurlarının Arak Manastırı'nı ziyaretleri, Aziziye kazasında meskun Çerkes Mehmed ve arkadaslarının Ermenilerce dövülmesi ve paralarının gasbı, Suveydiye kazasında bir Ermeni eşkiya çetesi görüldügüne iliskin mahallinden gelen telgraflar, bazı köylerin yakılmasına dair şahitlerin dinlenmesi ve Ermenilerin tecavüz ve fesatlarının önlenmesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektigi hakkında Maarif, Dahiliye, Hariciye, Adliye nazırlarıyla Sadaretten olusan izleme ve degerlendirme komisyonunun arzedilen mazbataları.
YILDIZ Y.EE.KP.16.1539 16 1539 Bir çerkes kadınının üzüntü ve zor durumda oldugunu belirterek Seriat Mahkemesinden müsteki bir tarzda İngiliz Konsoloslugu'na sıgınma tesebbüslerinin men'ine dâir İngiltere İzmir Konsoloslugu'ndan Kamil Pasa'ya gönderilen mektub.
YILDIZ Y.EE.KP.29.2878 29 2878 Çakırcalı'ya isnad edilen vukuata binaen onunla görüşüldüğüne ve Çerkesler'in hilaf-ı hakikat olanı Şikayetleri.
YILDIZ Y.EE.KP.31.3068 31 3068 Askeri liva mütekaidlerinden Çerkes Mahmud Pasa namında bir sahsın Adapazarı'na giderek bu çevrede çesitli faaliyetlerde bulundugu daha sonra ise, Dersaadet-izmir yoluyla Mısır'a gitdigi tespit edildiğinden hakkında çok iyi tahkikat yapılması.
YILDIZ Y.EE.KP.43.4219 43 4219 Ermenilerin düvel-i muazzemanın dikkatini çekerek asair-i ekrad ile meskûn oldukları yerde vücudu bile olmayan Çerkeslerin ahvâl ve harekat-i vahŞiyanelerinden sikayetle Berlin muahedesine kendileriyle alakalı bir madde koydurdukları. a.g.y.tt
YILDIZ Y.EE.KP.5.404 5 404 Akka'da, Çerkes Ali adlı sahsın, hemşiresinin terekesinin taksiminde çıkan anlasmazlık neticesinde, hapse atıldıgına dair sikayeti ve terekenin sulhen taksimi hakkında sadrazama gönderdiği ariza.
YILDIZ Y.EE.KP.9.850 9 850 Tokat'ta vefat eden Çerkes Ahmed Bey ile müteveffa Musa Pasa'nın müşterek tasarruflarında bulunan Kazabad'daki arazi hakkında haber verilmemesine dair.
YILDIZ Y.MTV.104.56 104 56 Akkaya mevkiini Arnavud, Çerkes ve Gürcü kıyafetleri giyerek basan Ermeni eskiyası ile zabtiye arasında vukubulan müsademeye dair.
YILDIZ Y.MTV.106.119 106 119 Yaveran'dan Kolagası Çerkes İshak Bey'in sarhoş olarak tiyatroya gidip, bazı tefevvuhatda bulundugu.
YILDIZ Y.MTV.109.13 109 13 Kayseri ile Yozgad'ın Maden ve Boğazlıyan kazalarında dolasan çerkes kıyafetli şakîler hakkında bazı malumatı havi Ankara Valiligi'nin telgrafı.
YILDIZ Y.MTV.111.9 119 9 Silahdaraga Vakfı'ndan Yenişehir kazasına tâbi Toprak Ocak Çiftliği arazisinin Rumeli ve Çerkes muhacirleri tarafından zabt olunarak mahallince tapu senedi verilmekde olunduğuna dair vakıf mütevellisi Ali Sefik Bey tarafından verilen arzuhalin tedkikine dair Evkaf Nezareti'nin arzı.
YILDIZ Y.MTV.129.166 129 166 İzmid Oteli müsteciri Nersis aleyhinde hilaf-ı hakîkat ihbaratda bulunmasından dolayıTrablusgarp'ta mevkuf bulunan Çerkes ümerasından Zekeriyya'nın af talebinde bulunduğuna dair Adliye Nezareti'nin tezkiresi.
YILDIZ Y.MTV.13.93 13 93 Biga'da bulunan Çerkes muhacirlerin tayinatını muntazam alamamaları yüzünden serkeşhane hareketlerde bulundukları.
YILDIZ Y.MTV.139.76 139 76 Bitlis Zabtiye Taburu efradından Süleyman'ın katili, aynı taburdan Çerkes Eşref hakkında yapılacak muameleye dair Seraskerlik arzı.
YILDIZ Y.MTV.14.95 14 95 Çerkes muhacirlerinin gördükleri nüsn-i muameleden dolayı teşekkürde bulundukları.
YILDIZ Y.MTV.15.102 15 102 Kafkasya'dan gelecek Çerkes muhacirlerinden Sam vesair vilayetlerdeki akrabalarına gitmek isteyenlere izin verilmesi hakkındaki iradenin Dahiliye Nezareti ile müzakere edildiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI