Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.2696.92 2696 92 Büyük validesinden Mustafa bin İbrahim'e intikal eden ve Kavkaz oğlu müteveffa İbrahim'de rehin bulunan Karacaviran nahiyesinin Gören karyesindeki tarlası için gerekli parayı ödeyeceğinden tarlasının kendisine verilmesi hususunun tahkikiyle gereğinin yapılması isteği.
DAHİLİYE DH.SFR.109.92 109 92 Plevne'den İvraca'ya gelen Çerkes muhacirlerinden birinin, ordumuzun düşmana büyük zayiat verdirdiği, ancak acilen erzak ve mühimmat yetiştirilmesi gerektiğini bildirdiği. (Vidin)
DAHİLİYE DH.SFR.131.92 131 92 Düzce'de Çerkes Hacı İsak Efendi'nin düğün vesilesi ile büyük bir cemiyet toplamasına izin verilmeyeceği. (Bolu)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.92 7 92 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.92 8 92 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
YILDIZ Y.MTV.252.92 252 92 Üsküp'teki Rus konsolosu nezdinde tercüman iken Rusya'ya gönderilmiş olan Rus tebaasından Çerkes Timur Bey'in Trabzon'a geldiği ve bu sahsın Rusya'ya iadesinin tazmini talebi.
YILDIZ Y..PRK.BSK.73.92 73 92 Çerkes mezarında bulunan zeminliğin kuzey doğusundaki adacığın Hükümet-i Seniyye'ye aidiyeti ispat edildiği takdirde ağaçlarının kesileceği.
SADARET A.}MKT.MHM.436.92 436 92 Artukabad nahiyesine bağlı Tekeli karyesinde meskun Çerkez muhacirleri ulemasından olup uygun olmayan hareketlerinden dolayı Dördüncü Ordu Merkezine gönderilmiş olan Şeyh Yusuf Efendi'ye kabilesine dönmemek şartıyla kendisine maaş tahsisine dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1652.92 1652 92 Eskişehir havalisinde ortaya çıkan Abaza Gemiş ve çetesini teslime zorlamak maksadıyla Gemiş'in ailesi ve akrabalarının imamhanelerde tevkifi fikrinin münasebetsiz bulunarak, bu hususta güç kullanılması gerektiği.
HATT-I HÜMEYUN 191 9202 Anapa'dan gelen tahriratın bir nüshası alınarak huzura iade olunacağı. a.g.y.tt
İRADE İ.MVL.251.9218 251 9218 Çerkes muhacirlerinden Dersaadet'e gelmiş olanların Bursa'ya izamiyle iskanlarına başlanması.
HATT-I HÜMEYUN 191 9245 Çiftliğinde sakin Kırım Giray Han zade Kaplan Giray Sultan civarında olan kazalardan askerini ve İsmail'e varınca olan askerleri Şumnu ve Prevadi askerlerini alıp Kuban Hanı biraderi Baht Giray'ın yanma İsmail'e gitmesi vesaire hakkında kaymakam paşaya hitaben, a-g-y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1234.92505 1234 92505 Çerkes ümerasından Temlikizade İbrahim Lütfü Bey'e Rusya muharebesinde bulunmasından dolayı verilen dördüncü rütbe Mecidiye Nisanı'nın her nasılsa o vakit verilmemiş olan beratının verilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1239.92911 1239 92911 Rusya tebaasından Mavrakordato'nun taht-ı imtiyazında bulunan Galos- Yenisehir simendifer hattının idare-i askeriye tarafından istimali esnasında kullanılan kömür ve sair mevaddın takdir-i esmanı için bir komisyon teşkil edilmesi. (Nafia, Harbiye; 70414)
HARİCİYE NEZARETİ 186 93 ORJİNAL KAYIT NO : T170 (48) Kafkasya ahalisinden Rusya Devleti tebasmdan Dersaadet'e gelerek müslüman olmak isteyen Osman adlı şahsın ihtida muamelesinin ikmali talebi.
HARİCİYE NEZARETİ 93 93 ORJİNAL KAYIT NO : Gürcistan'dan esaret suretiyle hiçbir şahsın çıkarılmaması ve Çerkezistan ahalisinin dahi evlat ve akrabalarını satmaktan men edilmesi.
HARİCİYE NEZARETİ 293 93 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya İslam ahalisinden Memalik-i Şahane'ye hicret arzu eden yirmi dört bin nüfus zükur ve ailesi hakkında ittihaz olunacak kararın sefarete işarı ricasına dair.
DAHİLİYE 1474 93 İzmid Jandarma Yüzbaşılarmdan ve Abaza Kabilesi'ne mensub Osman Bey'in Velime Cemiyeti için Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Düzce'den Çerkez ileri gelenlerini davet ettiği şeklindeki haberlerin asılsız olduğu.
DAHİLİYE 1510 93 Erzurum ve Van vilayetleri dahilinde külliyetli boş araziler olduğundan Trabzon yoluyla gelecek Kafkas muhacirlerin oralarda iskanı irade-i seniyye gereği olduğundan Amasya ve Tokad'da misafiren ikamet edilen muhacirlerin de bu kapsama girip girmediğinin bildirilmesi.
SADARET A.}DVN.MHM.16.93 16 93 Rumeli Ordu-yı Hümayunu Süvari Mirlivası Ali Basri Paşa ve Çerkes ümerasından Safer Paşazede İbrahim'e üçüncü rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI