Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET 209 0 Dağıstanlı Şeyh Şamilin askerleri sergerdesi Danyala gerekli hürmet ve yardımın gösterilerek Erzurum mal sandığından maddi yardım yapılmasına dair Erzurum Valisine Şukka ve Maliye Nazırına buyruldu.
SADARET 209 0 Medinei Münevvere mücavirlerinden Çerkes Ferhad Efendiye Mahlul vukuunda maaş bağlanmasına dair Şeyhüh Hareme ve Haremi Şerif Müdürüne şukka.
SADARET 21 0 Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Dağıstani Hacı Abdurrahim efendi ve talebelerinin Bursada iskanı ile münasip miktarda yevmiye tahsisine dair Hüdavendigar Müşirine Maliye Nazırına ve Zabtiye Müşirine buyruldu.
SADARET 5 0 Dağıstan muhacirlerinden Bursaya yerleştirilerek maaş tahsis edilen Hacı Ahmet Efendi, otuzyedi nefer akraba ve talebesi ile mekkeye hicret edeceğinden kendilerine tahsis edilen maaşın aynen devam edeceğine dair Mevlisi Vala mazbatası.
SADARET 26 0 Çerkes Abdi’den terk ettiği karısının nafakasını ve kayınpederine olan borcunun tahsiline dair Karahisarı Sahip Muhassılına şukka.
SADARET 15 0 Çerkes muhacşrlerşnden Süleymanın beş evladının harbiye mektebi ve mektebi idadiye kabulüne dair dilekçesinin gönderildiği hususunda seraskere ve tophanei amirenin müteveffa arabacıbaşısının zevcesi Esmanın yardım edilmesi hususundaki arzuhalinin gönderildiğine dair Tophanei amire Müşirine tezkire.
SADARET 1 0 Çerkezden gemisine yolcu aldığı için tutuklanan Hasan Reisin serbest bırakılması için akrabası kuyumcu Osmanın verdiği arzuhal üzerine bu konunun araştırılarak bildirilmeisne dair Trabzon Valisine kaime.
SADARET 298 0 Dosya: -Ümerai Çerakiseden İbrahim Lütfü Bey hakkında.
SADARET 37 0 Çerkes Mehmed Efendinin damadı Ayasofya Medresesi Müderrisi Mehmed Sadık Efendiye İzmir Payesi verildiğine dair emri ali.
SADARET 39 0 Dağıstan eyaletinden tanzim memuru Çeçenli Sağırzade elhac Yusuf garib Beyin, Şeyh Şamil adına Padişah ve sadrazamnal görüşmek istediğine dair arzı.
SADARET 48 0 Dağıstandan gelip Mekkei Mükerremeye gitmek siteyen Derviş Mehmed ve arkadaşlarının arzuhali.
SADARET 63 0 Dağıstandan göç eden ve Erzurumda bulunan 14 ailenin sefil olduklarını belirtir Dağıstan Muhacir vekillerinin arzuhal özti.
SADARET 60 0 Dağıstan Hanedanından şeyh Hacı Yahya Beyin emlak esmanının 300 kese olduğuna dair Cidde Valisi tarafından gönderilen şukkanın takdimine dair.
SADARET 66 0 Çerkezistana hareket eden gemiye bindiği anlaşılan Lehli ve şüpheli şaıhsların Trabzon ve Samsun limanlarında tutulmalarına dair Halil Paşa ile Samsun mutasarrıfına şukka.
SADARET 80 0 Bursaya iskan edilen Şeyh Hacı Ahmed Efendi, akraba ve talebeleri ile birlikte Mekkeye hicret edeceğinden kendisine yevmiye tahsisine dair Maliye Nazırına Fermanı Ali sureti.
SADARET 82 0 Dağıstan hanedanından Abbas Kulu Han’da bulunan nişanın Darphaneye teslimine ve Rusya sefareti katiblerinden Nimoniye’de Nişan verilmesine dair dahiliye katibine ilmühaber.
SADARET 88 0 Çerkez Hüseyin Ağanın gülamı bahriye musikası neferlerinden Ali’yi Devlete sattığına dair Rumeli kazaskerince hazırlanan ilamın takdimi hususunda Kabdan Paşaya tezkire.
SADARET 93 0 Bursa’da iskan edilen dağıstan muhacirlerine yevmiye tahsisi usulü uygulanıyorsa da bu hazineye yük olacağından geçimlerinin başka yolla sağlanmasına dair Maliye Nazırı Sarim Paşanın derkenarı.
SADARET 97 0 Çerkes Mehmedin kerimesini amcasının borcuna mukabil elinde tutan Sekban oğlu Tahirin elinden alınarak Dersaadete gönderilmesine dair Trabzon Valisine şukka.
SADARET 100 0 Dağıstan muhacirlerinden Şuayb Efendinin uygun biryere iskanı hususunda bilgi isteyen Sadaret Tahriri altına münasip yer bulunamadığını bildiren Zabtiye Müşiri Mehmed Emin Paşanın derkenarı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI