Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.SGE.10.38 10 38 Bulgaristan Kapıkethüdası Mösyö Naçoviç ile Balkan meselesi hakkında yapılan bir mülakat.
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).10.48 10 48 (Osmanlı Devleti ve Rusya) arasındaki müsalaha geregi, Çerkes kabilelerinin mal ve esirlerinin iade edilmedigi, bunlardan Mahos kabilesine ait mal ve esirlerin iadesi hakkında Kof (veya Kop) Kalesi Muhafızı Seyyid Hüseyin'den Antos'a mektup. (Gürcistan Tarih Arsivi, no:1453/402)
İRADE İ..AZN.10.19 10 19 Katl maddesinden on beş sene kürek cezasına mahkum bulunub Sinop Hapishanesi'nde mahpus olan Çerkes Mehmed Çavuş'un kalan ceza müddetinin afvı. (1311Z-04)
İRADE İ..DFE.10.20 10 20 Ereğli kasabsının Kestaneci karyesi dahilinde Çerkesoğlu Yorda'nın kendisine ait arazi üzerine bina yapmasına izin verilmesi talebi. (1318Z-04)
HARİCİYE NEZARETİ 1 2 ORJİNAL KAYIT NO : Osman Bey'in Rusya imparatoru tarafından Trabzon'daki konsolos aracılığı ile kendisine verilen hediyenin Çerkes memleketine gidip gelenler hakkındaki kontrolden dolayı olup başka bir sebebi bulunmadığı, hediye edilen kutunun da gönderildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 1 22 ORJİNAL KAYIT NO : Hariciye Hukuk Müşaviri Muavini Ali Seyyid Bey'in (Anapa, h. 1273) sicil dosyası.
DAHİLİYE 1 20 Mahmud Şevket Paşa'nm öldürülmesiyle alakalı olduğu haber verilen Çerkez Süleyman oğlu Mehmed'in ilgili evrakıyla birlikte Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfi Riyaseti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE 1 85 Daha önce Rusya Sefareti'nce talebi red olunan Hassa Ordusu Piyade Mülazımlarından Hacı Ahmed Efendi'nin bazı özel hususlarını halletmek için Kafkasya'ya gitmesine Petersburg Sefareti'nce izin verildiği. Pasapotlanm vize ettirmeyen yolcular hakkında zorlayıcı tedbirler uygulanacağmdan bu uygulamalarm Osmanlı tebe'ası yolcularına mı yoksa yabancı tebe'aya mı yapılacağı.
YILDIZ 1 0 Çerkez kabilelerin mükatebe (yazışma) usulü.
SADARET 1 0 Çerkes muhacirleri ümerasından Hacı Ömer Ağanın İslimye Sancağındaki tapulu çiftliği hakkında.
SADARET 1 0 Çerkezden gemisine yolcu aldığı için tutuklanan Hasan Reisin serbest bırakılması için akrabası kuyumcu Osmanın verdiği arzuhal üzerine bu konunun araştırılarak bildirilmeisne dair Trabzon Valisine kaime.
CEVDET 1 0 Anapa, İsakçı, Silistre ve Semendire Kaleleri'ne gönderilen mühimmatın sefinelere nalili için at kayıkları tayin etmesinin Mavnacılar Kethüdası'na emri. a.g.tt
SADARET A.}MKT.DV.1.28 1 28 Gemisine Çerkes yolcu aldığı için tutuklanan Hasan Reis'in serbest bırakılması için akrabası Kuyumcu Osman'ın verdiği arzuhal üzerine bu konunun araştırılarak bildirilmesine dair Trabzon Valiligi'ne kaime.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.1.88 1 88 Eski sadrazam Ferah Ali Pasa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına... Eski sadrazam Ferah Ali Paşa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına ve Bagdad üzerinden gelip Üsküdar'da toplantı yapan Numan Bey'in sahte mi yoksa gerçek şeyh mi olduğunun araştırılmasına dair hatt-ı hümayun.
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.5 1 5 Ereğli kömür madeni hakkında Hükümet-i Seniyye tarafından tayin edilen Bahriye Nazırı Ahmed Rasim Pasa ile Nafia Nazırı Hasan Fehmi Pasalar ile Bedros Efendi ile Mösyö Minye arasında kararlaştırılan mukavelename. y.a.g.tt
YILDIZ Y.PRK.OMZ.1.22 1 22 Mudanya ve Mihaliç altın ve gümüş madenleriyle, Malta tası ve kömür madenlerinin imtiyaz hakkının verilmesi hakkında Meclis-i Vükela kararı.
SADARET A.}MTZ.RS..1.22 1 22 Çerkes muhacirleri ümerasından Hacı Ömer Ağa'nın İslimye sancağındaki tapulu çiftliği hakkında.
DAHİLİYE DH.KMS.1.29 1 29 İngiltere'nin Dersaadet eski sefirinin esi Madam Lavetr riyasetindeki heyet tarafından muhacirine meccanen tohumluk dağıtılması için vagon tahsis edilmesi
DAHİLİYE DH.EUM.1.Sb.1.20 1 20 Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesiyle alakalı olduğu haber verilen Çerkez Süleyman oğlu Mehmed'in ilgili evrakıyla birlikte Dersaadet Divan-ı Harb-i Örfi Riyaseti'ne gönderildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1.6 1 6 Kengiri sabık Mutasarrıfı Abdülgani Paşa'nın asar ihalesi için Çerkes Kazası'na gitmesinden dolayı aldığı yevmiye ve harcırahlarının geriye istenmesinden dolayı yaptığı şikayet üzerine konunun Maliye Nezareti'ne havale olunduğu.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI