Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.764.57242 764 57242 Taşköprü ahalisinden iki kisiyi katletmesinden dolayı mevkuf bulunan Çerkes muhacirlerinden Zari Beyzade Ahmed'in afvı. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.775.58089 775 58089 Çarsamba kazası Karaoğlan karyesi Karahasanoğlu Hüseyin Çavuş'a emaneten bırakılıp Çerkes Mehmed Bey tarafından gasbedildiğinden bahisle Sanayi Alayı İkinci Taburu'nun Sekizinci Bölüğü efradından Ali'nin arzuhalinin gönderildiği. (Trabzon; 27087)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO80.5985 80 5985 Konya'da Çerkes muhacirler ile ahali-i kadime beyninde olan münazaraya dair Konya Redif Kumandanlığı Vekaleti'nden alınan telgrafnamenin gönderildiğini şamil olan tezkirede beyan-ı mütalaa edilmemiş olduğundan itilaf-ı tam hasıl oluncaya kadar vilayetin isarı vechile asker ikamesine dair olan mütalaanın isarı. (Harbiye; 3645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.815.61088 815 61088 Havran sancağının Cebel-i Düruz hududu haricinde kain ve ekserisinde Hristiyan mütemekkin kura ve mezariden çoğunda usat-ı Düruz'un emval ve mevasisini kerhen kabul ve muhafaza mecburiyetinde bulunan karyelerin Urban, Kürd ve Çerkeslerin taaddiyatına giriftar olmakta olduklarından kura ve mezariin ve ahali-i mutianın her türlü tecavüz ve taaddiden muhafazası esbabının istikmali. (Harbiye; 59210)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.831.62286 831 62286 Yıldızeli'nin Halkaçayır karyesinden ve eşkıya-yı meşhureden Çerkes Molla Salih'in kabul-ı istimanı caiz görülmediğinden serian derdest edilerek hakkında takibat-ı kanuniye icrası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.836.62691 836 62691 Hassa Ordu-yu Hümayun'a mensub Sanayi Alayı 2. Tabur 8. Bölük neferi Ali'nin kısrağını alıp satmış olan Çerkes Mehmed Bey'in Trabzon'daki emlakından kısrak bedelinin tesviyesi. (Trabzon; 27087)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.846.63386 846 63386 Cebel-i Havran kazasında umur-ı zabıtanın hüsn-i cereyanı için Çerkes ve Kürtlerden gayri efraddan intihab edilmek üzere yeniden elli neferin tahririyle zabitanın okur yazar takımdan intihabına itina edilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.88.6527 88 6527 Hassa Ordusu mülazımlarından Hacı Osman Ağa'nın İsmailli karyesi civarında Gümüşoluğu ismindeki mevkide Çerkes kıyafetli dört nefer eşkiya tarafından öldürüldüğü ve eşkıyaların bulundurularak gereğinin yapılması. (Ankara; 6527)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.889.66633 889 66633 Geyve'nin Fındıksuyu karyesindeki tarlalar hakkında Çerkes muhacirlerinden Hasan ve İsmail tarafından verilen arzuhalin gönderildiği. (Anadolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.89.6640 89 6640 Bağdat Vilayeti Zabtiye Alaybeyi Çerkes Ahmed Kamil Bey ile Bitlis Vilayeti Alaybeyi Edhem Bey'in icra-yı becayişleri. (Harbiye; 188)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.93.6951 93 6951 Trablugarb'a tedib olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın affını talep eylemesi. (Edirne)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.947.70956 947 70956 Aziziye kazasında ikamet eden Çerkes muhacirlerinin hisselerine isabet eden tesisat-ı askeriye ianesine mukabil, asakir-i şahaneye elverişli seksen bir adet hayvan vereceklerinin Sivas Valiliği'nden bildirildiği. (Harbiye; 70956)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.949.71135 949 71135 Aziziye kazasında iskan edilen Çerkes muhacirlerinin hisselerine isabet eden tesisat-ı askeriye ianesine karsılık, asakir-i Şahane'ye elverişli seksen bir adet nakliye hayvanı vereceklerinin Sivas Valiliği'nden telgrafla bildirildiği. (Harbiye; 70956)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.95.7060 95 7060 Safranbolu Redif Çerkes Taburu'nca vukuu ihbar olunan ahval-i gayr-i marziyenin tahkiki yolunda vuku bulan masarifin tazmini icab etmeyeceği. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.981.73571 981 73571 Aziziye kazasında sakin Çerkes muhacirlerin tesisat-ı askeriye ianesine karsılık verdikleri topçu ve süvari sınıflarına elverişli yüz elli hayvanın defteriyle birlikte Ankara'ya gönderildiği, Ankara'ya ulaştıklarında bekletilmeksizin derhal teslim alınmak üzere ilgililere tebligat yapılması. (Hariciye;71233)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.987.73996 987 73996 Kastamonu Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Bolu Taburu Tabur Ağası Çerkes Hüsrev Ağa'nın alayın merkez taburunda müsafereten müstahdem bulunan Tabur Ağası Fevzi Efendi ile yer değiştirmeleri. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1075.80612 1075 80612 Sinop Hapishanesinde mahbus iken firar eden ümera-yı Çerakise'den Gümüş bin Süleyman nam sahsın derdestiyle müddet-i bakayasının ikmal ettirilmesi ve ba'de'l-firar efal-i cinaiyyeye mücasereti iddia olunduğu halde hakkında mukteza-yı kanuniyye icrası. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1104.82735 1104 82735 Bir nahiye müdürlüğüne tayini istidasını havi muhacirin-i Çerakiseden Musa Mahir Ağa tarafından veriler arzuhal. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1136.85164 1136 85164 Düzce kazasında ikamet eden ümera-yı Çerakise'den Hasan Duk Bey'in jandarma zabitliğine kabulü. (Harbiye; 85164)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1167.87519 1167 87519 Ümera-yı Çerakiseden Düzce kazasında sakin Hasan Duk Beye hizmetine mükafeten Hazine'ce maaş tahsisi. (Maliye; 85164)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI