Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.114.15 114 15 İstifa eden Polis Memuru Çerkes Suayb Efendi'nin yerine Debreli Hafız Veysel Efendi'nin, onun yerine de Dramalı Ahmed Efendi'nin tayini.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.110.2 110 2 Kurusova'da Bulgar eşkıyası tarafından katledilen Manastır polislerinden Çerkez Hüsnü Efendi'nin yerine alınan Kaplan Efendi'ye ait evrakın takdimi.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.109.46 109 46 Çerkes Muhacirleri'nden Yusuf Efendi bin Hafız Musa'nın Manastır Vilayeti polis tertibatına ilaveten polis kaydedildiği ve ilgili evrakının gönderildiği.
ZAPTİYE NEZARETİ ZB.101.57 101 57 Barut kaçakçılığından dolayı Bursa civarında yakalanarak hakkında tahkikat yapılan Rusyalı Mehmed bin Cemal'in Muhacirin İdaresi'ne teslim edilmek üzere İzmit yoluyla Konya'ya gönderildiği.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.9.65 9 65 Nis sancağının 1282 Eylülü basından Kanunsanisi nihayetine kadar beş aylık hesapları, merkezi muhasebede incelenerek bilcümle defter, mazbata ve senedlerinin hazırlanan hülasa cedveliyle Maliye'ye takdim olunduğu, Hazinece gereğinin icrası.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.8.36 8 36 İsimlerine kur'a isabet edenlerden bedel-i sahsi vereceklerin Çerkes muhacirlerinden köle azad etmeleri, bundan hasıl olan akçenin alay ve tabur sandıklarında hıfzedilmesi hususunda Berkofça Kaymakamlıgı'na tahrirat.
YABANCI ARŞİVLER YB..04.6.25 6 25 Çıldır Valisi Süleyman Paşa'nın gönderdiği tahrirattan hülasalar.
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).5.1 5 1 Ahıska'dan gelen Ali Bek Koblianski, Mevlüt Bek Çerkeski ve Dada Bek'e ödenek verilmesi. (Gürcistan Tarih Arşivi, no:11-1400; Rusça)
YABANCI ARŞİVLER YB.(21).10.48 10 48 (Osmanlı Devleti ve Rusya) arasındaki müsalaha geregi, Çerkes kabilelerinin mal ve esirlerinin iade edilmedigi, bunlardan Mahos kabilesine ait mal ve esirlerin iadesi hakkında Kof (veya Kop) Kalesi Muhafızı Seyyid Hüseyin'den Antos'a mektup. (Gürcistan Tarih Arsivi, no:1453/402)
YILDIZ Y.PRK.TNF.8.36 8 36 Cide'deki kömür madeni imtiyazının Vitalis Paşa'nın veresesine verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.49 6 49 Smith Bartlett'e İzmir elektrik tenviratı imtiyazı veya İstanbul'da yeni bir tramvay inşası veya İstanbul elektrik tenviratı imtiyazlarından birisinin verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.38 6 38 Selanik'te tramvaylara verilecek elektrik imtiyazına dair mukavele ve şartname. a.g. tt
YILDIZ Y.PRK.TNF.6.35 6 35 İzmir'de tramvaylara verilecek elektrik imtiyazına dair mukavele ve şartame. a.g. tt
YILDIZ Y.PRK.TNF.1.49 1 49 Çatalca'dan Terkos'a ve Sisli, Tarabya, Maslak, Belgrad Köyü arasında yol inşaatına başlanıldığı.
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.59 5 59 Debats gazetesinde yayınlanan ve bir kısım Çerkeslerin sultan Abdülhamid'e suikastte bulunacaklarını beyan eden İngiliz gazetelerinden bahseden makalenin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.22 5 22 Çerkez zabitanın Vitalis Pasa'ya hakaret ettiği yolundaki gazete haberine Çerkes zabitanından Ahmed Bey tarafından gönderilen protesto haberi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.5.12 5 12 Mısır'da bazı Çerkes zabitanın tevkifi ile meydana gelen Mısır faciası hakkında Debats gazetesinde çıkan makalenin tercümesi.
YILDIZ Y.PRK.TKM.4.115 4 115 II. Abdülhamid Han'ın Saltanatdan tebeddülü tesebbüslerine dair gazete haberleri (tt).
YILDIZ Y.PRK.TKM.4.11 4 11 Ereğli kömür madeni imtiyazının tesviyesine muntazır olduğunu mübeyyin mösyö Minye'nin tahriratı tercümesi. Asya Kıtası
YILDIZ Y.PRK.TKM.33.68 33 68 Paris Debats gazetesi Malta'dan aldıgı mektup haberde, Trablusgarp'da askeri zaaf yüzünden Çerkeslerin halka eziyeti, Arapların vergi ödemede zorlukları, bir seyhin zindana atıldığı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI