Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 186 8705 Anapa Seraskeri ve Erzurum Valisi Abdullah Paşa'nın hiyanetinden tertib-i cezasına irade olunmakla yerine sabıkan îbrail Başbuğu Seyyid Abdi Paşa'nm tayininin münasip olacağı, a.g.y.tt
HARİCİYE NEZARETİ 70 87 ORJİNAL KAYIT NO : 1-Muharebe esnasında erkan-ı harbin önemine binaen vazifesiyle ilgili eksik malzemenin temin edilmesi. 2-Erkan-ı harp teşkiliyle görevli şahsın Abdi Paşa'ya yapacağı nasihatların daha tesirli olması için göreviyle ilgili bir Ferman-ı Ali gönderilmesinin faydalı olacağı. 3-Arazi keşfi için daha önce Rus zabitlerinin yaptığı ve bir nüshası Fransa Umur-ı Harbiye Nezareti'nde bulunan haritanın temin edilmesinin yararlı olacağı vs.
HARİCİYE NEZARETİ 15 87 ORJİNAL KAYIT NO : Ticaret için Sohum'a giderken gemileri Ruslar tarafindan zapt edilen Rizeli Osman ve Hüseyin'in mallarının istirdadı için Trabzon'daki Rus konsolosu ile yazışılmasımn daha uygun olduğu.
HARİCİYE NEZARETİ 91 87 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Abaza kabilesinden yüz altmış altı Çerkes ailesinin Memalik-i Şahane'ye hicretlerine dair tahrirata cevab.
HARİCİYE NEZARETİ 86 87 ORJİNAL KAYIT NO : 413 Abazalı Sakar Şemat isimli hatunun memalik-i Devlet-i Aliyye'ye hicreti.
SADARET A.}MKT.DV.78.87 78 87 Esirci Mehmed'in, Şeyh Mehmed'den Çerkes cariyesinden dolayı alacağının tahsili.
SADARET A.}MKT.MHM.327.87 327 87 Çerkes muhacirlere yardım adı altına gönderilen paranın nereden gönderildiği hakkında Trablusgarb Valiliği'nden gelen tahriratın gönderildiği.
SADARET A.}MKT.UM..456.87 456 87 Seyyidgazi'de iskan olunan Çerkes muhacirlerin ziraat için tavizen verilecekleri meccanen talep ettiği.
DAHİLİYE DH.EUM.MH..57.87 57 87 Harp mevakii olan Üsküp'den gelen Polis Memuru Çerkes Hüseyin Avni b. Mehmed'in ita eylediği maaş beyannamesinden memuriyetinin tasdik olunduğunun beyanı.
DAHİLİYE DH.EUM.6.Sb.49.87 49 87 Çerkes Ethem Çetesi'nin Altıntaş nahiyesinden Karahisar'ın Hacıbeyli köyünde bir gün kaldıktan sonra Döger İstasyonu'na doğru gittikleri, bu konuyla ilgili iki raporun takdim edildiği.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.17.87 17 87 Yüz sene hapse mahkum olup Teke hapishanesinden firar eden eşkıyadan Çerkes Kara Mehmed'in, Korkuteli kazasında ölü olarak ele geçirildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1151.87 1151 87 Ereğli karyesinden saki Çerkes İshak'ın Ankara postasından gasp ettiği dört bin lirayı yakalanması esnasında karyesi sakinlerinden Karahasan oğlu Hacı Hüsnü'ye teslim ettiği haberi üzerine yapılan tahkikat sonucu gasbın yirmi beş sene önce yapıldığı ve paranın Hacı Hüsnü'ye teslim edilmediğinin anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.EUM.AYS.53.87 53 87 Feranlı köyüne baskın yapan Çerkes Mehmet Yalvaçlı Mehmed ve Rüstem Çetesi köy ahalisinden üç kişinin evinden at, para ile eşyalarını gasederek Akçakeçili'ye doğru gittikleri.
MECLİS-İ VALA MVL.542.87 542 87 Ömer AĞa'nın Samsun'da muhacirin-i çerakiseye tercümanlık hizmetinde istihdamı. (14. istida)
DAHİLİYE DH.MKT.1426.87 1426 87 Taşgiri'ye gitmekte olan zabıta memuru Çerkes Mehmet Efendi'ye saldıran eşkıyanın yakalanması için gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1539.87 1539 87 Fezahat-ı lisaniye nedeniyle suçlanan Saraycık köyünden Çerkes Fesilhan hakkında yapılan ve Biga Mutasarrıflığı'ndan gönderilen tahkikat evrakının gereği için Adliye Nezareti'ne yollandığı.
DAHİLİYE DH.MKT.1772.87 1772 87 Karaman'a bağlı Görice köyünde iskan olunan Çerkes muhacirlerinden bazı gençlerin nüfus kayıtları kaymakam tarafından garazen sicilde değiştirilerek askere alındıgı ve nüfus kayıtlarında daha başka değişiklikler yapıldığı yolunda Miralay Sadık Bey tarafından yapılan başvurunun tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.2375.87 2375 87 Karahisar nahiyesinden Güdül nahiyesi Müdürlügü'ne tahvil edilen Ömer Cemal Efendi'nin, Çerkes eşkiyasının saldırısına uğradığına dair yaptığı şikayetin tahkik edilerek gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.2503.87 2503 87 Zarurette olduğunu belirterek vilayet dahilinde bir memuriyete tayinini talep eden Doğanhisar sabık müdürü Çerkes İsmail Bey'in münasip bir iste istihdamının uygun bulunduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.1970.87 1970 87 Dinar yakınlarında postayı soyan şahısların Karahisar'da yakalandıkları.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI