Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET A.}MKT.MHM.175.89 175 89 İstanbul'da bulunan Çerkes ve Nogay muhacirlerinin, tuvaletlerin azlığından dolayı hastalanmaları üzerine gerekli mahallere tuvalet insa edilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.177.89 177 89 Çerkes muhacirlerinin Han Efendi Kabilesi'nden olup Sinop'un Akliman civarında iskân edilmelerini isteyen Mahmud Ken Bey ve beraberindekilerin iskanlarıyla yevmiyelerini itası.
SADARET A.}MKT.MHM.238.89 238 89 Çerkes muhacirlerinden Baht Giray Han'ın pederinden tevarüs eden emval ve eşya ile cereyalere kardeşlerince el konulduğu şikayetine istinaden derumun tahkikiyle gereginin icrası.
SADARET A.}MKT.MHM.301.89 301 89 Çerkes muhacirlerinden Ziso Kabilesi'nin slimye sancağında iskanı için münasip bir yer bulunması.
SADARET A.}MKT.MHM.303.89 303 89 Kosova sahrasında iskan edilmek üzere gönderilen Çerkez muhacirlerine iyi muamelede bulunulduğu.
SADARET A.}MKT.MHM.326.89 326 89 Çerkes muhacirlerinin Tekay Kabilesinden olup Kars'da meskun bazı beylerin yerleştirildikleri araziye yapılan müdahalenin meni hakkındaki yazının gönderildiği.
SADARET A.}MKT.NZD.308.89 308 89 Çerkes ve Nogay muhacirleri için toplanan paraya ait Zagra-i Atik Meclisinden gelen defterli mazbatanın gönderildiği ve paranın posta hanede olduğu.
SADARET A.}MTZ.(04).26.89 26 89 Merkez İdaresi Klas'da bulunan Osmanlı Şirketi'nin Varna Şubesi Müdürü Çerkes muhacirlerinden keresteci Ahmed Bican Efendi'nin taltifi.
SADARET A.}MKT.MHM.328.89 328 89 Harice zahire ve hayvan çıkarılması hakkında konulan yasağın devamına lüzum olup olmadığına dair.
DAHİLİYE DH.MKT.1233.89 1233 89 Çerkes kazasının Karacaviran nahiyesindeki Yozgat karyesi ahalisinden ve esirradan Dinikoglu Mehmed ve avenesinin koyunları boğazlaması ve diğer tecavüzleri ile ilgili şikayetin tahkik edilerek saldırganların yakalanması gerektiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1324.89 1324 89 Aydın Vilayeti'ne gönderilen ve perişan bir durumda oldukları bildirilen Çerkes Muhacirlerin uygun yerlerde iskanları için gerekenin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.1408.89 1408 89 Gürcüler ile Çerkesler arasındaki anlaşmazlığın ikamet ettikleri Sadiye ve Mahmudiye köylerinden birinin başka yere nakledilmesi meselesinden ileri geldiği, yapılan tahkikat sonucunda anlaşıldığı.
DAHİLİYE DH.MKT.2110.89 2110 89 Şile kazası dahilinde iskan edilecek olan Çerkez muhacirlerine verilmekte olan ekmek tayinatlarından izin talebi.
DAHİLİYE DH.MKT.1471.89 1471 89 Elbistan ve Aziziye'den Havran'ın Kuneytara kazasına gelen Çerkes Muhacirlerinin iadesi zor olacağından orada iskanları ancak bunun tekrarlanmaması için lazım gelenlere tenbihat icrası.
DAHİLİYE DH.MKT.2151.89 2151 89 Kartal Reji İdaresi'nde müstahdem iken istifa edip kaçakçılığa başlayan çerkeslerin Paşaköy bayilerine reji tütünü satmaktan men ve kaçak tütün satmaya mecbur etmekte olduklarından bahisle gerekli tedbirlerin alınarak neticesinin bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1592.89 1592 89 Memalik-i Sahane'de seyahati sırasında müsaade ettiği bazı ahvale dair Hacı Fehim tarafından yazılıp takdim edilen layıhada Düzce'de Çerkes muhacirlerinden İshak Bey'in kötü hareketlerinden ve velime cemiyetlerindeki israftan bahsedildiğinden gerekli tedbirlerin alındığı.
DAHİLİYE DH.MKT.1649.89 1649 89 Havran'daki Çerkes muhacirlerinin nüfus vukuatının takibi ile kura muamelatının icrası için maaşları 1305 bütçesine dahil edilerek nüfus memurları istihdamı teklifine dair tahriratına cevap alamadığını bildiren Suriye Valiliği'nin başvurusu üzerine Sura-yı Devlet'ten çıkan mazbatanın Seraskerlik'te olduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.2631.89 2631 89 Çerkes ümerasından İbrahim Lütfü Bey'in Bolu sancağından mebus adayı olabilmesi için gerekli şartları haiz olduğunun Kastamonu Vilayeti'ne tebliği.
DAHİLİYE DH.MKT.2042.89 2042 89 Rusya'da Kuban vilayetinin Veline karyesinde bulunan Çerkes kabilesine mensub kişilerin memalik-i şahaneye hicret talebinin kabulü.
DAHİLİYE DH.MKT.2878.89 2878 89 Çerkes Kazası Kaymakamı iken alamadıgı maaslarının tesviyesini taleb eden Ladik Kazası Kaymakamı Hıfzı Efendi'nin Sura-yı Devletçe yapılan tedkikat neticesinde bir mesuliyeti görülemediği cihetle Çerkes kaymakamlığından dolayı mahsus maaşının 1325 Haziran 20 tarihine kadar vekile verilenden maadasının kendisine itası lazım geldiği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI