Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.495.9 495 9 Abaza kabilesinden birkaç familyanın hicretlerine dair müzekkire.
HATT-I HÜMEYUN 188 8993 Karamürsel'de şakavetleri sebebiyle ölü veya diri tutulmaları ferman buyrulan şakilerden Tombazoğlu İbrahim'in Çatalca'da esbak Han Sahib Giray Han'm yanına ilticayla affını han tarafından yazdırdığı, diğer şakiler Hamid Bey'le Koca Mehmed'in de Kuban Hanı Şahbaz Giray Han'a dehalet eyledikleri anlaşıldığından bunların izale-i vücudları tedabirine dair. a.g.y.tt
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.899 10 899 Rusya elçisi ile Reis Efendi'nin Nesatabad Yalısı'nda Gürcistan meselesini konuştuklarına; Battal Hüseyin Pasa'ya vezaretle Erzurum Valiliği'nin verildiğine; Çerkes Hasan Paşa'nın Özi'ye gideceğine ve Tersane'de yapılacak kalyona dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1199.89875 1199 89875 Bağdat vilayetinde vaki neft ve petrol taharrisi ve isletilmesi imtiyazının Hazine-i Hassa'ya itası. (Orman ve Maadin; 84462)
HATT-I HÜMEYUN 188 8983 Karamürsel'de şakavetleri sebebiyle ölü veya diri tutulmaları ferman buyrulan Hamid Bey ve Koca Mehmed ile Tombazoğlu İbrahim'in Çatalca'da Sahib Giray Han'ın yanına iltica ile affını han tarafından yazdırdığı ve Hamid Bey'le Koca Mehmed'in de Kuban Hanı Şahbaz Giray Han'a dahil oldukları anlaşıldığından bunların izale-i vücudları tedabirine dair. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 188 8982 Çerkeş beylerinden Anapa vakasında yed-i küffara esir düşen Zanoğlu Mehmed Bey esaretten kurtulup İstanbul'a gelmek üzere Ereğli'den bir Ermeni ile tahrirat gönderdiğinden kendisine mihmandar tayini ve bir konak tahsisi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.188.8982 188 8982 Çerkes beylerinden Anapa vakasında yed-i küffara esir düşen Zanoğlu Mehmed Bey esaretten kurtulup İstanbul'a gelmek üzere Ereğli'den bir Ermeni ile tahrirat gönderdiğinden kendisine mihmandar tayini ve bir konak tahsisi. a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.19.897 19 897 Koban, Soğucak, Çerkes ve Abaza kabilelerinin tanzim-i ahvaline ve gelecek haberlerin arzına dair olup, Abdülhamid I'in hattı vardır. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1194.89482 1194 89482 Mesele-i zailedeki yaptığı hizmetlerinden bahisle jandarmada istihdamına dair Çerkes Hasan Bey tarafından verilen arzuhal. (Harbiye; 85164)
HATT-I HÜMEYUN 188 8946 Soğucak Seraskeri Battal Hüseyin Paşa'nın oraların ahvali hakkındaki tahriratının takdim kılındığı, a.g.y.tt
İRADE İ.DH.1147.89445 1147 89445 İzmid'in Değirmendere ve Ucun karyeleri mahsulatınca Çerkes İsmail Paşa tarafından vukuu iddia olunan taaddiyat esbabının tahkiki zımnında Bahriye Kaymakamı Ahmed Bey'in memuriyeti.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1192.89366 1192 89366 İskeçeli Çerkes Süleyman Fehmi'nin kendisine Trablusgarb'da sürgünde iken verilen paranın kayd-ı hayat suretiyle ödenmesi. (Maliye; 30563)
HARİCİYE NEZARETİ 29 89 ORJİNAL KAYIT NO : D436 Rusya Hükümeti'nin Kafkasya'da yabancı muhacirlerin iskanını yasaklaması.
DAHİLİYE 1324 89 Aydın Vilayeti'ne gönderilen ve perişan bir durumda oldukları bildirilen Çerkeş Muhacirlerin uygun yerlerde iskanları için gerekenin yapılması.
DAHİLİYE 1420 89 Adapazarı'nm Çerko, Sime Mahmudiye ve Şadiye köylerine yerleştirilen muhacirlerin arazi meselesinden dolayı birbirleri ile mücadeleye başladıkları.
DAHİLİYE 1434 89 Ankara'nın Sazdeğirmen köyünde oturan Kabartay ümerasından Kaz Bey'in eşi Ayyedek Han Hanım'dan alacağına karşılık aldığı cariye ve kölenin söz konusu hanım tarafından kandırılarak yanından ayrılıp tekrar onun yanında çalışmaya başladığından şikayet ve gereği talebiyle, muhacir İshak tarafmdan verilen arzuhalin, gereği için Ankara vilayetine irsali.
DAHİLİYE 1463 89 Muhacirin Komisyonu Başkatibi Kamil, Zabıt Katibi Said, Hariciye Nezareti Tercüme Odası halifesi Mahmud ve Baki beylerle, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi Halifesi Kazım Bey'in, Gülhane'deki Eytam-ı Muhacirin Mektebi'ndeki çocuklarm iki sene süreyle fahri olarak talimat ve teorisindeki gayret ve çalışmalarına binaen taltiflerinin teklif olunması.
DAHİLİYE 1471 89 Elbistan ve Aziziye'den Havran'm Kuneytara kazasına gelen Çerkeş Muhacirlerinin iadesi zor olacağından orada iskanları ancak bunun tekrarlanmaması için lazım gelenlere tenbihat icrası.
SADARET A.}DVN.MHM.33.89 33 89 İskan olunmak üzere Kastamonu'ya gönderilen Çerkes muhacirlerden Mirza Bey'e beşinci rütbeden Mecidiye Nisanı tevcihi.
SADARET A.}MKT.DV.176.89 176 89 Çerkes muhacirlerinden Hacı Mustafa Efendi üç adamı ile Hicaz'a mücavirliğe gideceğinden yardım edilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI