Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.80 23 80 Kubatizade İsmail Hakkı'nın halinden şikayetle merhamet isteği. Çerkeslerin de Hamidiye Alaylarına alınması hususunda istida verilmesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.23.120 23 120 Tophane'de Sakıcıbası Mahallesi'nde oturan Çerkes muhacirlerinden Safer'in padişahın huzuruna kabulü talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.21.22 21 22 Çerkes muhacirlerine iskan için verilen arazilerin iadesi talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.20.58 20 58 Yüzbaşı Salih'in Edirne taraflarındaki taburlarda bulunan bazı zabitanın uygunsuz hareketlerinden şikayeti.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.2.60 2 60 Abzah kabilesinden İsmail ve Batık adlı kardeşlerin Çerkes Mehmed Bey'in zulüm ve esaretinden şikayetleri.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.19.7 19 7 Canik'de âşâr mültezimlerinin ahaliden aldıkları öşür tahsili sırasında halkın malını gasp ettikleri.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.19.54 19 54 Çerkes muhacirlerinden Bandırmalı Selim Efendi b. Hüseyin'in Maiyyet-i Sahane Çavusluğu'na kayd olunması.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.18.45 18 45 Tırhala Yenişehir Mevlevihanesi'nde postnişin iken bu yerin Yunanistan'a terki sebebi ile Bursa'ya hicret eden Mehmet Keleş'in emir buyrulan maaşının verilmesi talebi. Müteveffa Kaymakam Mehmed Ali Bey'in oğlu İsmail'in çaresizlikten ögrenciliği sürdüremiyeceğinden kendisine memuriyet verilmesi ricası. Manastır dahilindeki Estroğa nahiyesi ahalisinden Raşid b. Hayrullah'ın Dersaadet'e gelerek Mekteb-i İdadi-i Şahane'ye kabulü ricası. Çerkes muhacirlerinden Konya'nın Aksaray kazasında mukim Çerkes Ali adlı sahsın fakirliği nedeniyle atiyye ihsanı hususunda ricası.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.18.30 18 30 Adana valisinin gereği gibi görev yapmadığı. Ermenilerin fesat eylemleri. Halep'de zuhur eden kolera Adana'ya geçtiği halde hükümetin bir tedbir almadığı. Çerkes muhacirlerin perişan bir halde oldukları.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.17.6 17 6 Eski Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın damadı Mahmud Bey'in başkanlığında bir Çerkes Hükümeti teşkil etmek amacıyla cuma selamlığında padişaha suikast tasarlandığının ihbarı üzerine yapılan tahkikat ve neticesi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.15.18 15 18 Atina Sefiri Rıza Bey'in, Yenişehir Müslümanlarının isleri ile iştigal etmediğine dair şikayeti.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.14.75 14 75 Sivas'dan Çerkes Mehmed'in İstanbul'daki Mekatib-i Aliyyeden birine kabul ve kayıt talebi.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.12.67 12 67 Merhum Binbaşı Çerkes Mustafa Efendi'nin Seraskerlikte muhafaza edilen eşya ve parasının verilmesi istirhamı.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.12.107 12 107 İdare-i Mahsusa Hademesi Çerkes Hacı Hüseyin'in hane dolayısıyla zaruriyet içinde olduğu.
YILDIZ Y.PRK.AZJ.12.1 12 1 Kars tarafındaki olaylarda hizmeti geçen Çerkes Mustafa Şevket'in padişahın inayetini talebi. (tt)
YILDIZ Y.PRK.AZJ.11.102 11 102 Çerkes Hasan ve hanımının vefatlarından dolayı boşalan hanenin kendisine verilmesine dair Çit Kasrı bekçilerinden Hacı İbrahim'in isteği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.92.12 92 12 İzmid'de Barut Fabrikasının keşf ve imali için yapılan görüşme.
YILDIZ Y.PRK.ASK.92.102 92 102 Gönüllü Çerkes neferden mürekkeb süvari Nizam Fırkası'nın teşkili için bazı mülahazatı havi Fransızca bir layihanın takdimi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.90.4 90 4 Karamanyan Kumpanyası vapuruyla getirilen ve içerisinde Fişenk, tüfenk ve tabanca bulunan sandıkların Baruthane'ye nakillerinin tamamlanamadığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.84.73 84 73 Yaralı olup tedavi edilmek için Liman-ı Kebir Hastahanesi'ne yatırılan Çerkez Mustafa'nın vefatı.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI