Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.1430.58534 1430 58534 Yeniçeri ağasının azliyle yerine layık birinin nasbıyla, İsmail Seraskeri Seyyid Ahmet Paşa'nın, Özi Muhafızı Çerkes Hasan Paşa'nın Tuna'yı geçerek Akkirman'a vardıgına dair tahriratını havi. (I. Abdülhamid'in Hattı- Hümayunu) y.a.g.tt.
DAHİLİYE DH.MKT.2014.33 2014 33 Yenice ve Hemşin köyleri muhtarlarının Akçahisar Nahiyesi Müdürü Çerkes Bekir hakkındaki şikayetlerinin tahkiki.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.SL.176.17556 176 17556 Yenice Orman korucularından Çerkes İlyas'ın Kıslar köyü civarında cesedinin bulunduğuna dair Yenice Kaymakamlığı'nın telgrafı.
SADARET A.}MKT.MHM.318.28 318 28 Yeni Pazar'a yerleştirilmek üzere gönderilip sonradan Kosova'ya giden Çerkez muhacirlerinin yerlerinden memnun oldukları hakkında.
YILDIZ Y..PRK.ZB.4.16 4 16 Yeni Mahalle'de Madam Duvarcıoglu Parsekyan ile oglu Serkis'in öldürülmeleri üzerine yapılan tahkikat.
KIBRIS KB.MAA.FE.5.33 60 5 33 60 Yemen'in Şan'a şehrinde Merkez-i Vilayet Tabibi bulunan Doktor es-Seyyid Mehmed Salih Efendi Eşref el-Medeni'nin Leymosun'da bulunan zevcesi Çerkes Yekta hanımı talak-ı selase ile bosadığına dair gönderilen ilmühaberin tebliğinden sonra mühürlü ikinci nüshasının iade edilmesi. (Tuzla ve Mağusa Niyabeti İçin İstidalar; EHT.)
İRADE İ.AS.1.33 1 33 Yemen Vilayeti Zabtiye Asir Tabur Ağası olup Trablus'a sürülmüş olan Çerkes Mehmed Emin Bey'e tekaüd maaşı tahsisi. (1310Ra-06)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1183.88685 1183 88685 Yemen mürettebatı için Adana vilayetince bilmünakaşa esman-ı asar bedalatına ait borçlardan mahsub olunmak üzere kendilerine ihale edilen zahireler hakkında Çerkeszade Şakir ve rüfekasının Adana'dan çektikleri telgraf. (Maliye; 85837)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2987.223976 2987 223976 Yemen Jandarma Alayı'nın Besinci Seyyar Taburu Kumandanlığı'na Binbaşı Çerkes Mustafa Ağa'nın tayini. (Harbiye)
İRADE İ..AS..62.16 62 16 Yemen Jandarma Alayı Kumandanlığı'na Hicaz Jandarma Kumandanı Çerkes Mirza Bey'in tayini. (1324B-16)
İRADE İ.AS.63.50 63 50 Yemen Jandarma Alayı Besinci Seyyar Taburu Kumandanlığı'na Adana Jandarma Alayı'nda misafir Binbaşı Çerkes Mustafa Ağa bin İslam'ın tayini. (1324Z-06)
DAHİLİYE DH.MKT.1975.16 1975 16 Yedikule merkezinde komiser-i salis iken Aydın Vilayeti'nde istihdam edilen Çerkes Yaver Efendi'nin Sivas tahvili islenmis oldugundan İzmir'den ayrılmaması gerektiği.
HATT-I HÜMEYUN 601 29354 Yedi sene Anapa kalesinde bina emini ve defterdarlık görevi yapıp memuriyeti hitam bularak İstanbul'a avdet eden hacegandan Mustafa Reşid Efendi'nin kale ahvaline ve etrafındaki kabailin harekatına dair kaleme aldığı takrir ve layiha, a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.MHM.184.55 184 55 Yed Pesfola, Yed Sinan, Canboyluk ve Hatukay kabileleri muhacirlerinin iskânları ile yevmiyelerinin itası.
SADARET A.}MKT.UM..487.27 487 27 Yazıcıoğlu Agob'un sahib olduğu debbaghaneyi borçlarına mukabil Attar Ohannes'in de kefaletiyle alacaklara vermesi ve muhasebenin görülmesi.
YILDIZ Y.PRK.BSK.64.111 64 111 Yaverandan Ferik Çerkes Mehmed Pasa'ya ihsan edildiği tezkire-i resmiye ile tebliğ edilen tahlisiye madalyasının ilan ettirilmemesi.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.11.25 11 25 Yaveran-ı şehriyariden Çerkes Kolağası Bekir Bey'in, Kuban eyaletinde meskun ailesinin hicretine mani olunmaması ve pasaportlarının verilmesi. (Dahiliye; Muhaceret)
İRADE İ.DH.827.66629 827 66629 Yaveran-ı Padişahi'den Çerkes Ahmed Bey'e nisan verilmesi.
İRADE İ.TAL.100.1 100 1 Yaveran-ı hazret-i şehriyari'den Süvari Kaymakamı Çerkes Mehmed Bey'in bir derece rütbesinin terfii. (1314M-101)
DAHİLİYE DH.KMT.886.30 886 30 Yaveran-ı Hazret-i Şehriyari'den Ferik Sadık El-Müeyyed Paşa'nın Çeçenistan'a gidiş-dönüşü için Dahiliye Tahsisatı'ndan harcırah verilmesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI