Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.63 80 63 Hasan Pasa, Çerkes (Ağrıboz Muhafız-ı Ordu-yı Hümayun Çarkçısı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.64 80 64 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.72 80 72 Hasan Pasa, Çerkes (Ağrıboz Muhâfızı Ordu-yı Hümayun Çarkçısı)
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.75 80 75 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.80.76 80 76 Hasan Pasa, Çerkes
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.81.29 81 29 Çerkes Paşa
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MHF.81.52 81 52 Hasan Paşa, Çerkes. g.tt.
BAB-I DEFTERİ D..BSM.MHF.9.88 9 88 İbrahim, Abaza
BAB-I DEFTERİ D..BŞM.MTE.d...11326 11326 Kırım hanlarına, Çerkes elçilerine, Mihmandar Ağa'ya Sakayan-ı Matbah-ı Amire'ye vesair muhtelif yerlere verilen tayinatları mübeyyin defter.
BAB-I DEFTERİ BEO.498.37279 498 37279 Canik Sancağı'nın Çarşamba Kazasında sakin Ümera-yı Çerakiseden ve müteğallibeden Mehmet Ali ve oğlu Reşid Beyler ile isimleri yazılı rüfekası hakkında tahkikat yapmak üzere görevlendirilen, Teftiş-i Askeri Komisyonu Ali'si Azası Ahmed Rüşdü Pasa ile rufekasının tahkikat evrakının gönderildiği. (Dahiliye; 36973)
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.1.88 1 88 Eski sadrazam Ferah Ali Pasa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına... Eski sadrazam Ferah Ali Paşa'nın tahriratıyla gelen beylerden birinin Mirahor-ı Evel Çerkes Hasan Bey'in akrabası ve hanesinde misafir bulunduğuna, takririnin alınmasına ve Bagdad üzerinden gelip Üsküdar'da toplantı yapan Numan Bey'in sahte mi yoksa gerçek şeyh mi olduğunun araştırılmasına dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.10.899 10 899 Rusya elçisi ile Reis Efendi'nin Nesatabad Yalısı'nda Gürcistan meselesini konuştuklarına; Battal Hüseyin Pasa'ya vezaretle Erzurum Valiliği'nin verildiğine; Çerkes Hasan Paşa'nın Özi'ye gideceğine ve Tersane'de yapılacak kalyona dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.17.1513 17 1513 İhtisab-ı Sis Mukataası ile Cebel-i Kozan Mukataası'nın Mirahur-ı Evvel Çerkes Mehmed veya bir başkasına verilmesine dair telhis üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.18.1617 18 1617 Aydoslu'nun cezaya müstehak olduğu, Selim Paşa'nın ve Çerkes Paşa'nın tahrirleri ile İskenderiyeli asi Merdud, Rumeli sabık Valisi Aydoslu Mehmed Pasa ve Hüseyin Aga'nın Deraliyye'ye iadesi.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.19.1626 19 1626 Çerkes Besni Kabilesi Beyi Kızıl Bey'in adımı Hacı İsmail ile Demirköy Kabilesi Beyi Arslan Bey'in adamı Hacı Mehmed'in Kafkasya'da yaptıkları tecessüs faaliyetleri sonrasında hazırladıkları Kabarta, Dagıstan ve Kuban taraflarında Rusya'nın yaptıgı kalelere ve yığdığı askere, Kafkas halklarının ama özellikle Çeçenlerin kendilerine name gönderilmek ve benzeri yollarla Dersaadet'e bağlılıklarının artırılması lüzumuna, bölge halkının bir arada ve muti tutulabilmesi için halkça sevilmeyen ve basına buyruk davranan Sogucak Beyi Zanoglu Mehmed Giray'ın azlinin gerekliliğine ve sair bazı hususlara dair raporları üzerine hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.47.3374 47 3374 Müteveffa Çerkes Hasan Paşa'nın muhallefatından ikraz olunup mevcud-ı hazine olmak üzere hıfz olunan emval ile Süleyman Fevzi Paşa'nın Deraliyye'ye irsal olunan eşyasından ikraz olunup mevcud-ı hazine olmak üzere hıfz olunan emvali.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.5.445 5 445 Çerkes Hasan Pasa'nın magduriyeti hasebiyle, bir mansıb verilmesine dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.6.590 6 590 Devlethan nam hatunun Çerkes İbrahim'den olan matlubuna dair hatt-ı hümayun.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.7.672 7 672 Sivas Valisi Çerkes Hasan Paşa'nın ref-i vezareti ve yerine müteselsilen nasp olunacaklar ile Sam ve Trablussam'ın ibkaları.
ALİ EMİRİ AE.SABH.I.8.703 8 703 Kolçak Mustafa Aga'nın kapıcıbaşılığının refi ile İstanköy Ceziresi'ne nefyine, Küçük Mirahur Sakızlı Mehmed'nın azline, Kapıcıbaşı Hüseyin Ağa'nın küçük mirahurluğa tayinine, Selim Pasa ve Çerkes Hasan Pasa'ya birer sancak tevcihine ait telhis üzerine hatt-ı hümayun.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI