Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1413 0 Müddet-i medide Anapa canibinde ikamet etmiş olduğu ve o tarafta Abaza ve Çerkeş beyleri ile muarefesi olduğundan sefere gitmesine müsaade olunmasına ve saireye dair Seyyid Numan Bey'in takriri, a.g.y.tt
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD D 023107 0 Rus Devleti tebası iken terk-i tabiiyet edip, 5-8 Cemaziye'l-evvel 1277 tarihlerinde Samsun'a gelen Çerkeş kabilelerinden Bizedönem ve Almkesik "a kabilelerinin Ankara, İstanbul ve Amasya'ya gönderilenleri ile 29 Kanun-ı Evvel 1277 de yine Samsun'a gelen Nogay Canboylak kabilelerinden Konya'ya gönderilecek 829 nüfusun isim ve yaşlarını gösterir iskan defteri, a.g.tt
DAHİLİYE 14 0 Rusya'nm Sohum kasabasında beş şahsın Rum çeteleri tarafından katledildiğinin Lazistan Mutasarrıflığmca bildirildiği.
HARİCİYE NEZARETİ 87 62 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Bazı Çerkes mahacirlerinin memleketlerinde bulunan familyalarının madde-i muhacereti hakkında tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen kaimede Çerkeş ve Abaza kabailinin asakir-i mansureye idhali hakkında gelen tahrirata cevab olup bu halkı nizam ve intizama sokmak kabil olmadığı ve içlerinde İslamiyet takarrür etmeden bir iş görmek kabil olamayacağı hakkında Çerkeslerin ahlak ve tabiatlarını tasvir etmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Dersaadet'te bulunan Çerkeş beyleri Sefer Bey, Vişkoy Bey ve Temerrük Babıali'ye celp olunarak kabaili Rus harbinde istihdam için alınacak tedbirler görüşüldüğü ve Dağıstan ve Çeçen Vandiri kabaili ulemasını celp için fıkıh kitabları ve şallar ve sair hediyeler gönderilmesi hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1106 0 Abaza ve Çerkeş taifeleriyle bilittifak Sohum kalesini ve havalisini zabta kalkan Gülsen Beyzade Arslan Bey'in ahvalinden bahisle kendisine asker ve malzemece yapılacak yardıma dair Trabzon Mütesellimi Mehmed Emin'den Sadaret'e kaime.
HATT-I HÜMEYUN 1389 0 Anapa Seraskeri Battal Paşa'nın vaki olan keyfiyatından sonra oğullarının Canik ve Anapa'da bulunmaları caiz değil ise de Canik'ten oğlu Hayrettin Bey'in ibkasının rica edilmekte olduğu, a.g.y.tt
MAARİF 57 0 Canik ve Amasya'ya yerleştirilen Abaza muhacirlerinin çocukları için açılması gereken mekteplere alınacak muallimler ile muhacir nüfusu hakkmda bilgi verilmesi.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d 09072a 0 Dağistan, Kırım, Abaza, Ahıska, Belgrad, Mora ve Kazan cihetlerinden anavatana hicret eden muhacirlerin Dersaadet, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Adana, Sivas, Aydın, Erzurum, Kastamonu, Haleb, Trabzon, Edime, Selanik ve Silisfre eyalatı dahilinde iskanları için hükümetçe teşkiline lüzum görülen ve 1275'ten 281 senesine kadar devam eden muhacirin komsiyonu tarafından idare ve sevk edilen muhacir ve ailelerinin sefil ve perişan olmamaları için zabtiye hasılatı ile şehremaneti rüsumatından ve bazı erbab-ı hamiyetle saire tarafından verilen ianelerin hazinece muamelesi icra edilerek bunların bedel-i tayinat ve yevmiyeleriyle sair masarifatma medar olmak üzere ita olunan meblağın miktar ve müfredatını vesair malumatı ihtiva eden Muhasebe'nin masarifat defteri.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD D 09072b 0 Dağistan, Kırım, Abaza, Ahıska,,Belgrad, Mora ve Kazan cihetlerinden anavatana hicret eden muhacirlerin "^-z Dersaadet, Hüdavendigar, Konya, Ankara, Adana, Sivas, Aydın, Erzurum, Kastamonu, Haleb, Trabzon, Edime, Selanik ve Silistre eyalatı dahilinde iskanları için hükümetçe teşkiline lüzum görülen ve 1275'ten 281 senesine kadar devam eden muhacirin komsiyonu tarafından idare ve sevk edilen muhacir ve ailelerinin "y^ setil ve perişan olmamaları için zabtiye hasılatı ile şehremaneti rüsumatından ve bazı erbab-ı hamiyetle saire tarafmdan verilen ianelerin hazinece muamelesi icra edilerek bunların bedel-i tayinat ve yevmiyeleriyle sair masarifatma medar olmak üzere ita olunan meblağm miktar ve müfredatını vesair malumatı ihtiva eden Muhasebe'nin masarifat defteri.
MAARİF 55 0 Canik ve Amasya sancaklarma iskan ettirilmiş olan muhacirin çocuklarının eğitim ve öğretimleri için gereken muallimlerin biran önce gönderilmesi.
DAHİLİYE 2689 0 Siyasi, edebi ve fenni havi "Çerkeş" namıyla günlük bir gazetenin neşrine ruhsat verilmesi talebinde bulunan Galata'da Selanik Ham'nda oturan Muhiddin Efendi hakkında Matbuat Nizamnamesi'ne uygun olarak gerekli muamelenin yapılıp neticesinin bildirilmesinin Zabtiye Nezareti'ne tebliği.
HATT-I HÜMEYUN 1418 0 Kırk hane Çerkesin Çifteler çiftliğine yerleştirilmesi, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1421 0 Çerkeş Sefer Bey'in Mekri kazasına voyvoda nasbedilip idam kılındığı.
HATT-I HÜMEYUN 1424 0
HATT-I HÜMEYUN 1426 0
SADARET 253 0 Misafir olarak Havza'da bulunan Çerkeş muhacirlerinden Kızıl Bey ve Zoromoglu Kabilelerinin iskanları için halkın yaptığı çeşitli yardım ve bağışların Hazine'ce icrasına dair Amasya Meclisi'nden gelen mazbatanm gönderildiği.
SADARET 660 0
HATT-I HÜMEYUN 241 0
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI