Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4227.316971 4227 316971 Çerkes Abbas hakkında tashih-i muameleye teşebbüs edildiğinden merkum hakkında tevcih ve tebliğ olunan tedkikat neticesinin inbaşı. (Vilayat; 313726)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 423.31684 423 31684 Çerkes muhacirlerinden Ahmed'in Mekteb-i Mülkiye'nin gece bekçiliğinde istihdamı talebi. (Maarif)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4232.317360 4232 317360 Taklib-i hükümet maddesinden dolayı İstanbul Divan-i Harbince kalabendliğe mahkum olunan Çerkes Hasan Vasfi ve yüzbaşılıktan matrud Tevfik Efendiler ile Baytar Mahmud Bey'in Meclis-i Vükela kararıyla afları. (Harbiye; SYS/26-2)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 424.31797 424 31797 Sinop Hapishanesinde mahpus Çerkes Mehmed Çavuş'un affı hususu. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4245.318327 4245 318327 Ağapınarı karyesinden Başçıoğlu Çerkes Abbas'in Hacı Sami Çetesi'nin iki efradından olması cihetiyle bu babda ittihaz olunan kararın 21 Kanun-i Evvel 1329 tarihinde tezkire ile tebliğ edildiği. (Adliye; 313786)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4289.321668 4289 321668 Sinob'a tebid edilen Çerkes Ali Bey'in Göynük kazasının Çeşme Mahallesi'nde mukime zevcesi Esma Hanım'la mahdumları Mahmud Zeki ve Fikri Kenan'a verilecek yevmiyenin masarif-i gayr-i melhuza tertibinden tesviyesi. (Maliye, Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4290.321679 4290 321679 Bandırma kazasına muzaf Yeniköy Kızılcılar karyesi ahalisinin suret-i hicretinden ve karye kahyası ile refiklerinin Çerkesler tarafından itlafından bahisle bazı ifadatı havi Bulgar Sefareti'nden irsal olunan takrir tercümesinin suret-i musaddakası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4292.321880 4292 321880 Ruslarla meskun bulunan Manyas karyesi civarında sekavete mütecasir olanların Çerkes asker firarileri idügü Rusya Sefareti tarafından bildirilmekle tahkikat-ı lazımenin yapılarak gerekli tedbirlerin alınması. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4305.322836 4305 322836 Çerkes kölelerin askerlikten istisnası tecviz edilemeyeceğinden bunların da efrad-ı saire-i Osmaniye gibi hizmet-i askeriyeye sevkleri. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4307.323016 4307 323016 Çerkes kazasına bağlı Karacaviran nahiyesi posta ve telgraf müdür-i sabıkı Serafeddin Efendi hakkındaki evrak-ı tahkikiyenin mezkur kaza meclis-i idaresine tevdii ve emsali hakkında o vecihle muamele ifası lazım geleceği. (Posta Telgraf)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4309.323127 4309 323127 Manyas'ın Kızılcalar karyesine hicret eden Bulgar muhacirlerinden beş kisiyi öldüren saki Çerkes Mahmud ile arkadaşlarının yakalandıkları. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4312.323369 4312 323369 Bitlis Hapishanesi'nde mahpus bulunan Çerkes Eşref ile Muş'da mevkuf Çerkes Allahverdi'nin hakkında takibatın teciliyle ihla-yı sebiline dair mütalaa-i adliyenin inbaşı. (Adliye; H/13)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4318.323827 4318 323827 Cebir ve şiddet icrası ile Çerkes Ömer'in para ve eşyasını gasp ettikleri sabit olan Kaçakçı Turan ve Bahri'nin mücazatları. (Harbiye; H/33)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4319.323898 4319 323898 Kiyah ihrakı maddesinden dolayı üç buçuk sene kürek cezasına mahkumen Bitlis Hapishanesi'nde mahbus bulunan Çerkes Eşref'in hukuk-ı şahsiyesi baki kalmak üzere affı. (Adliye, Dahiliye; H/13)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 433.32458 433 32458 Dürzilerle Çerkesler arasında münazaa çıktığından tedbir alınması. (Suriye; 9507)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4348.326100 4348 326100 Canik'e tabi Kavak nahiyesinin Germiyan karyesinden Çerkes Davud oglu Said'in efal-i gayr-ı mesruasına mebni cezalandırılması. (Harbiye; H/55)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4374 132809 4374 132809 Kuşadası'nda Çerkes Mehmed Paşa'nın uhdesinde bulunan zımpara madenine yapılan müdahalenin ref'i. (Mesihat, Orman ve Maadin: D/122)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4392.329332 4392 329332 Sadr-ı esbak Midhat Pasa merhumun yaveri olup Çerkes Hasan vaka-i malumesinde şehid olan Kolağası şükrü Bey'in haremine mahsus yüz doksan dört kurusun hizmet-i vataniye tertibine nakli. (Meclis-i Mebusan; D/129)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4414 331035 4414 331035 Ahz ü gasp fiilini irtikap eyledikleri sabit olan Nuh oğlu Çerkes Ali ve refiklerinin cezalandırılmaları. (Harbiye; MTV/64)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4417 331265 4417 331265 Midhat Paşa'nın Kaftan Ağası olup Çerkes Hasan vakasında şehit olan Ahmed Ağa'nın zevcesi Fatıma Zehra ve kerimesi Adile Seniye hanımların Tekaüd Kanunu mucibince muhassas maaşlarıyla muhtacın tertibinden muhassas maaşlarının birleştirilerek muvasat tertibinden tahsis ve itası. (Maliye; İD/106)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI