Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3885.291356 3885 291356 Ünye kazasına tabi Meydan karyesindeki Kabataş Çerakisesi Mahallesi arazisi ile birlikte hareket ederek meskenleri göçmüş ve inşaya imkanları olmayanlara, haneler inşası için gerekli meblağın tesviyesi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1306.97909 1306 97909 Abaza Marçan Kabilesi ümerasından Dok Hasan Bey'in uhdesine zabtiye süvari mülazım-ı saniliği rütbesi tevcihiyle taşra jandarma alaylarından birinde istihdamları. (Harbiye; 85164)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1493.111971 1493 111971 Bir katil maddesinden dolayı on beş gün kürek cezasına mahkumen Bodrum Hapishanesi'nde mahpus olan Çarşambalı Çerkez Abaza Mamiz'in afvı. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2591.194256 2591 194256 Eleskird'in Abaza karyesi ahalisinden ve eşkıya güruhundan Hasan Ağa ile avanesi hakında yapılan şikayet. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2629.197140 2629 197140 Sohum kasabasına mülhak Gudavta nahiyesinde Abaza kabilesinden kırk kisiyi mütecaviz şahıs tarafından çalınan emval hakkında Asık Hasan oğlu Abdullah'ın arzuhalinin takdimi. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2987.223962 2987 223962 Kafkasyalı Hacı Mahmud oğlu Süleyman'ın parasını çalan Abaza saki Esad ve diğer bir sahsın yakalanarak adliyeye sevk edilmiş olduğu. (Hariciye; 213910)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3099.232389 3099 232389 Haydaranlı taifesinden olup Bakü hakimi nezdinden firar eden Memi'nin Abazya'daki firari Mustafa Bey'in muavenetiyle İran'ın Feraayni taifesi arasında fesat çıkarmakta olduğundan tecavüzatının men'i. (Van)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3104.232753 3104 232753 Haydaranlı taifesinden olup Bakü Hakimi nezdinden firar eden Memi'nin Abazya'daki firari Mustafa Bey'in muavenetiyle İran'da ika-i fesat etmekte olduğundan men-i tecavüzleri İran sefaretinden iltimas olunması üzerine sebk eden tebliğe Van'dan gelen cevap. (Harbiye; 232078)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.322.24102 322 24102 Bartın Kazası dahilinde kain Çarsamba, Perşembe ve Gölpazarı'nda iskan edilen Abaza muhacirlerinin men-i sirkat ve teaddiyatları istirhamını havi Hamidiye kazasının Hisarönü nahiyesi ahalisinden Molla Reşidoğlu İsmail ile altı refikinin arzuhalleri irsal kılınmakla bi't-tahkik iktizasının ifası ve bundan sonra bu gibi harekat-ı sekavetkaranenin men edilmesi esbabının istihsali. (Kastamonu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.339.25399 339 25399 Adapazarı Hapishanesi'nden firar eden Abaza Habuk ve rüfekasının yakalanarak cihet-i adliyeye teslimiyle Babıali'ye malumat itası. (Anadolu Müteferrika)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4005.300310 4005 300310 Çakırcalı Çetesi'nin tenkilinde ve birinci müsademede şehit olan İzmit'in Hendek Nahiyesi'nden Koca Mehmed ve Abaza Hasan ve İdris ve Mehmed Çavuş ve Gönenli Çerkes Hurşit'in ailelerine verilecek ikramiyeden başka Hazine-i Celile Muhtacin Tertibi'nden maaş tahsisi. (Maliye, Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.419.31382 419 31382 Adapazarı kazasının Hendek nahiyesi civarında Abaza kabilesi ahali-i kadime ve muhacirenin hayvanlarını sirkat etmekte olduğundan gereğinin yapılması hakkında ahali vekili Mehmed Emin imzasıyla verilen arzuhal. (Dahiliye, Anadolu Müteferrika)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4336.325137 4336 325137 Çakırcalı çetesinin tenkilinde şehit olan İzmit'in Hendek nahiyesinden Abaza Hasan, Mehmed Çavuş, Koca Mehmed ve İdris'in ailelerine maaş tahsisi ve Gönenli Çerkes Hurşit'in icra olan tahkikat neticesinde zuhur edecek ailesi hakkında ayrıca muamele-i lazime ifasının tabi olduğu. (Maliye; D/117-14)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.438.32816 438 32816 İnegöl kazasında erbab-ı sekavetten Abaza Sirvanoğlu Ahmed'in ahz-ı girifti mahalli zabıtasına ait olduğundan Bozöyük cihetine tayin olunan süvari bölüğünün oradan infikaki caiz olamayacağı. (Hüdavendigar)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4430.332211 4430 332211 Tahir oğlu Abaza Hakkı'nın mücazatı. (Harbiye; H / 53)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.460.34446 460 34446 Adapazarı kazasının Hendek nahiyesi civarında sakin Abaza kabilesi ahali-i kadime ve muhacirenin hayvanlarını sirkat etmekte oldukları cihetle müracaat-ı vakıalarına mebni ahali vekili Mehmed Efendi'nin Adapazarı kaymakamı tarafından tevkif edildiğinden bahisle taleb-i madeleti havi Hüseyin Şeyh karyesinden Sani Alemdarzade Abdullah imzasıyla çekilen telgraf. (İzmit; 31382)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.480.35996 480 35996 Sinop Sancağı'nın Ayancık Kazası'ndan Hatib Efendi'nin oğluyla abaza ve gürcü muhacirlerin mezaliminden bahisle bazı ifadatı havi kaza-i mezkur ahalisinden mevrud arzuhal. (Kastamonu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.511.38295 511 38295 Akkaya fezayihi mütecasirlerinden saki-i meşhur Sirvanoğlu Abaza Ahmed'in Mezid karyesinde derdest olunduğu sırada atılan kursundan vefat eden karye ahalisinden İbisoğlu Koca Osman'ın ailesine maaş tahsisi. (Hüdavendigar; 35319)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.53.3966 53 3966 Bedil karyesi ahalisinin, Abaza umerasından karyelerinde sakin Lakar Hüseyin Bey'den münhal maaştan bir kısmının mahdumu Kadri Bey'e tahsisi istidası. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.831.62305 831 62305 Sinop Hapishanesi'nden firar eden Abaza Gümüş ve rüfekasıyla Musluoğlu Rıza'yı cerh eden eşkıyanın derhal derdest ve zahire ihraçları. (Kastamonu)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI