Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4042.303140 4042 303140 Çerkes kazasına tabi Ovacık ve Bayındır nahiyelerinin bazı köylerinde heyelan vuku bulmasıyla bir çok kisinin zarar gördüğünden bahisle 10 karyede 230 nüfusu havi 45 hane halkının iskanı için gerekli ödemenin yapılması. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4047.303464 4047 303464 Limandere namındaki mevkide iskan olunan Çerkes muhacirlerine hükumetçe irade ve ita kılınmış olan araziye mukabil Ferizli ahalisine 200 Lira itası zaruri görüldüğüne ve bunun muhacirin tahsisatından ifasının mümkün olamayacağına dair Dahiliye Nezareti'nden varid olan tezkirenin irsal olunduğu. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4051.303796 4051 303796 Ferizli karyesi ahalisine ait iken ziraat olunmayarak terk olunan ve mukaddema Limandere namındaki mevkide iskan olunan Çerkes muhacirine tahsis olunan araziden dolayı mezkur karye ahalisine verilecek paranın tedariki. (Dahiliye; 295389)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.408.30563 408 30563 İskeçe'de vefat eden Peyker ve kerimesi Bedriye hanımların emanetinden dolayı Mehmed ve Hüseyin efendilerle arasındaki dava neticesi Trablusgarb'a sürgün edilen İskeçeli Çerkes Süleyman'in davayı temyiz etmek isterse bir vekil tayin etmesi ve ailesinin de kendisinin yanına gönderilerek maaş tahsis olunduğu. (Trablusgarb; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4082.306083 4082 306083 Saki Çerkes Kazım bin Hüseyin ile rüfekasının yeniden muhakemelerinin muvafık-i kanun bulunduğu .(Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4083.306174 4083 306174 Selanik Merkez Kaymakamlığı'na Rakalar Kaymakamlığı'ndan munfasıl Çerkes Hamid Bey'in tayini. (Dahiliye; 305428)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4107.308023 4107 308023 Düzce'den gelen Çerkes gönüllülerinin levazım-ı seferiyelerinin itası lüzumu. (Harbiye; 306726)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4109.308133 4109 308133 Harp meydanına sevkleri hakkında tutuklu kimseler namına Çerkes Receb ve arkadaşlarından gelen telgrafın mütalaa olunması. (Bitlis; 306726)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4110.308181 4110 308181 Düşmanın Çerkesköyü civarına kadar ilerlemiş olduğu ve Çatalca'ya doğru harekete devam etmekte olduğundan bahisle harp toplarının acilen yollanması. (Bahriye, Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4112.308355 4112 308355 Çerkeslerin memleketin çeşitli yerlerinde gönüllü olarak orduya katılmak için müracaatlarda bulundukları. (Harbiye; 306726)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4120.308935 4120 308935 Bahriye Güverte Yüzbaşısı Çerkesli Ali bin Mustafa Efendi'nin icra-yı tekaüdü. (Bahriye, Maliye; 305413)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4121.309066 4121 309066 Aşır Mevki-i Kumandanlığı'nda görevliyken idareten Midilli'ye sürülen ve daha sonra affedilerek Dersaadet'e gelmiş olan Çerkes ümerasından el-Hac Nazmi'nin mağduriyetinin giderilmesi için arzuhal verdiği. (Harbiye; 266710)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4122.309112 4122 309112 Nakkas, Baklalı, Çilingir,Haraççı, Samlar ve Küçükçekmece karyeleri ahalisinin hane ve ahırları Çerkesler ve zabit-i Osmaniye tarafından işgal olunduğu beyanıyla hicret etmekte olduklarından bahisle tecavüzat-i vakianın engellenerek yerlerine iadeleri esbabının istikmali. (Harbiye, Dahiliye; 308307)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4123.309188 4123 309188 Makrıköy'deki çiftliğinde ikame olunan gönüllü Çerkes süvarilerinin Davutpaşa Kışlası'na nakli ve hasaratının tazmini istidasına dair çiftlik mutasarrıfı Mehmed Hikmet Bey tarafından verilen arzuhalin irsali. (Harbiye; 306726)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4125.309305 4125 309305 Makrıköy'e bağlı Ayapa karyesinde, Mehmed Hikmet'in mutasarrıfı olduğu çiftliğe ikame edilen gönüllü Çerkes süvarilerinin zabt-ı idaresine muktedir bir zabit tayini ve suret-i cebriyede aldıkları saman ve arpa bedelinin tesviyesi. (Harbiye; 306726)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.414.30999 414 30999 Feke kazası dahilinde İnderesi nam mahalde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin teşkil eyledikleri karyenin Burhaniye namıyla anılması. (Dahiliye, Defter-i Hakani)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.414.31007 414 31007 Balıkesir sabık Mutasarrıfı müteveffa Ahmed Behçet Efendi'den veresesine intikal eden Bandırma'nın Manyas nahiyesindeki çiftliğe tecavüz eden Çerkes muhacirlerinin başka mahalle sevkleri ve bazılarının eline geçmiş olan tarlaların istirdadıyla kendilerine teslimi talebi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.4142.310646 4142 310646 Çerkes gönüllü Süvari Bölüğü'ne iltihak eden Düzce Kazası Naibi Ali Rıza Efendi'nin, ailesine karar vechile sülüs vekiline de sülüsan maaş verilmesi. (Mesihat; 306726)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.420.31486 420 31486 Çerkeslerin tecavüzatına dair Yusuf imzasıyla Hasbayya merkezinden gelen telgrafın münderecatı doğru ise gerekli tedbirlerin alınması. (Suriye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4203.315203 4203 315203 Gönüllü olarak Ordu-yi Hümayun'a iltihak edip mahkumiyetlerinden dolayı memleketlerine avdet edemeyen ve mazhar-i afv-i ali olan eshas meyanında bulunup orduya iltihak etmediği anlaşılan Çerkes Abbas hakkındaki muamele. (Vilayat; 313786)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI