Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1497.116 1497 116 Yalova'da Çerkes Muhacirlerin nizamı dairesinde iskan edildiği arazi hakkında tasarruf iddiasında bulunan Emine Hanım'ın davası, idare meclisinde görüşülmeyeceğinden mahkemeye müracaat etmesi gerektiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.918.39971 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmaya çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
HATT-I HÜMEYUN 918 39971 Yalıyoli kabailinin bir taraftan İslam'a ve itaate girmekte olduklarına, Abaza halkından Şabseg kabilesinin Çerakise kabilesi arasına fesad sokmağa çalıştığına, Çerakise kabilesi birleşip içlerinden Peşko Bey ile Zatoğlu Sefer Bey'i İstanbul'da gönderdiklerine ve saireye dair.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Yalıboyu kabilesinden Ohuğ ve Şaşa kabilelerine Trabzon Valisi Hasan Paşa tarafından verilen hediyeleri x gösterir Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle pusula.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Yalıboyu kabilesinden Ohuğ ve Şaşa kabilelerine Trabzon Valisi Hasan Paşa tarafından verilen hediyeleri x gösterir Anapa Kadısı Ali Efendi mührüyle pusula.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1447.7 1447 7 Yalakabad kazasına tabi Kocaderesi mevkiinde Babüssaade Agası Çerkes Muhammed Aga Camii hitabetinin Ahmed'e tevcihi.
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.54.16 54 16 Yakup Aga, 1328.Za.20 Çerkes doğumlu, Merasim dairesi bekçi hademesi
HAZİNE-İ HASSA HH.SAİD.MEM.54.17 54 17 Yakub Efendi, Çerkes Ali Efendi oglu, 1295 Çarşamba doğumlu, Bekçi hademesinden
DAHİLİYE DH.MKT.1891.105 1891 105 Yakalanan çerkes eşkiyaların müstantıklık tarafından salıverildikleri yönündeki ihbarın tahkiki.
DAHİLİYE DH.SFR.565.4 565 4 Yakalanan asker firarilerinin miktarı, çete reisi Çerkes Mehmed Bey adılı sahsın ölü olarak ele geçirildiği. (Kütahya)
SADARET A.}MKT.MHM.297.6 297 6 Yahya Efendi Dergahı Postnisini Hacı Nuri Efendi ile bazı kimselerin vefatları münasebetiyle hazinede kalan paraların Saray-i Hümayu'ndan muhrec Fikrinihal Hanım'a tahsisi. Saray-i Hümayun hademeliğinden muhrec müteveffa Hacı Mustafa Ağa'dan münhal Karaköy ve Galata İskeleleri Hamallar Kethüdalığı'nın Hırka-i Saadet hademesinden Çerkes Ali Ağa'ya tevcihi.
YILDIZ Y..PRK.UM.9.30 9 30 Yagmurköy'den beş yüz ton borasit madeninin Serbetyan Efendi'ye teslimine Çerkeslerin mani oldukları.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.2 172 2 Yafa'dan Trabzon'a giden idare-i mahsusaya ait Selanik vapurunun Kavak Limanı'na gelmesi.
ALİ EMİRİ AE.SSLM.III.234.13643 234 13643 Yafa İskelesi'ne ihraç olunup orduya muktezi sekban Çerkesi (çadırı) nakli hakkında takrir. a.g.tt
DAHİLİYE DH.MKT.2762.46 2762 46 Yabanabad Kazası'nın merkezi olan Pazar Kasabası'ndan Ankara ve Sincan'a ulasan yolun bozuk ve uzun olması sebebiyle yeni bir yol inşaasına dair kasaba esrafının gönderdikleri arzuhal üzerine Ankara Vilayeti tarafından gereğinin yapılması.
TEFTİŞAT-I RUMELİ EVRAKI (RUMELİ MÜFETTİŞLİĞİ) TFR.I.KV.48.4796 48 4796 Vulcıtrın'in İhsaniye-i Bala karyeli Çerkes Yusuf'un kerimesi Han'ı kaçırıp bilahare intiharından dolayı cereyan eden tahkikatta, merkum Çerkes Adem b. Salih'in kaymakamlığa gönderilmesinin icab ettiğine dair Priştine Mutasarrıflığı'nın yazısı.
MECLİS-İ VALA MVL.1074.6 1074 6 Vulçıtrın'dan Nis taraflarına gelen Çerkes muhacirlerinin avdet edilmeleri. (1. Tuna)
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d..4258 4258 Vukuu mukarrer Moskova seferine ba-hatt-ı hümayun tayin olunup bin yüz yirmi dört tarihinde Miralay Hüseyin Bey'in maiyetinde sevk edilen Asakir-i Mısriye'den müteferrika-yı Divan, çavusan-ı Divan, gönülliyan, tüfenkciyan, Çerakise, müstahfizan, azeban-ı kale cemaatlerine mensup esamileriyle yevmi ulufeleri muharrer neferatın yedi bölükten ve üç bin kişiden ibaret yekununu ve her cemaat adedini ihtiva eden ve defterin bas tarafı Mısır Valisi Veli Mehmed Pasa mührüyle musaddak bulunan asakir-i Mısriye'nin ulufe ve esami defteri.
DAHİLİYE 1436 109 Vladikafkasya'dan üç kafile halinde Osmanlı ülkesine gelmek üzere yola çıkacak üçyüzseksen muhacire, belirlenen limanlara çıkmaları halinde engel olunmaması talebine dair evrakın gönderildiği.
DAHİLİYE 1438 12 Vladi Kafkas dağlılarından memalik-i şahaneye hicret edecek muhacirlerin Batum'a gelmek üzere oldukları, Kuban dağlılarının da hicret için hazır oldukları.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI