Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.MTV.293.69 293 69 Hamidiye-Hicaz Demiryolu inşaatı için Sinop Tüccarından Çerkes Ömer Efendi'ye kereste siparişi.
YILDIZ Y.MTV.293.85 293 85 Suriye'de Çerkes muhacirlerinin iskan edildiği Zerka karyesinde cami ve mektebin açılısı.
YILDIZ Y.MTV.296.77 296 77 Ferik Musa Pasa merhumun biraderi ve Çerkeslerin emirlerinden Anefko ( ) Bey'in irtihaliyle geride bıraktığı ailelerine maaş tahsisine dair Sivas Valiliğinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.298.37 298 37 Paris'e Firar eden ve sonra İstanbul'a dönmeye çalışan Doktor Çerkes İsmail Kemal hakkındaki tahkikat.
YILDIZ Y.MTV.30.24 30 24 Kolagası Çerkes Mahmud Bey'in Harem-i Serif Müdürü Nazif Efendi'ye attığı tokat ile ilgili Hicaz valisinin tahriri.
YILDIZ Y.MTV.309.25 309 25 Kumkapı Karakolu müstahdemlerinden olup Balıkesir'de ikamet ettirilen Topal Çerkes Mahmud hakkında icra olunacak muamele.
YILDIZ Y.MTV.31.15 31 15 Devletçe yasaklanmasına rağmen Bayburd Mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa'nın Siran'da bulunan Çerkeslerden bir cariye satın aldığı.
YILDIZ Y.MTV.32.6 32 6 Selanik, Çerkesköy ve Dedeağaç istasyonlarında kumpanyaya terkedilmiş olan arazinin red ve iadesine Rumeli Demiryolları Kumpanyası Vekili Kulman'ın arızası.
YILDIZ Y.MTV.33.12 33 12 Adapazarı Mahmudiye köyünde Gürcüler ile Çerkesler arasında vukubulan münazaadan redif depolarının muhafazası için celbolunan ihtiyat efradının terhisi hakkında istizan.
YILDIZ Y.MTV.36.70 36 70 Rusya'dan Dersaadet'e gelen Çerkes muhacirlerinin şikayetleri hakkında yapılan tahkikat.
YILDIZ Y.MTV.36.100 36 100 Fizan'da Kolagası Çerkes Mahmud Efendi ve Kolagası Ömer Efendi'nin diğer zabitan ve efrad ile birleşerek askeri ve mülki idareyi ele aldığı.
YILDIZ Y.MTV.36.102 36 102 Talepleri üzerine Eskişehir'de iskanlarına izin verilen Çerkes muhacirlerinin Zabtiye Nezareti tarafından Bursa'ya sevkedildikleri.
YILDIZ Y.MTV.36.103 36 103 Erzurum, Van ve Hakkari vilayetlerinde iskanına irade olunan Çerkes muhacirlerinin Babıali tarafından Mersin'e sevkedilmeleri kararlastırıldığından ortaya çıkacak mahzurlardan bahisle, irade hilafına yapılan muamelatdan komisyonun haberi olduğu.
YILDIZ Y.MTV.37.65 37 65 Haleb'de Edlib kazasında meydana gelen katil olayının tahkiki için Miralay Hüsnü veya Binbaşı Çerkes Mehmed Bey'in gönderilmesi hakkında Yaver Derviş Paşa'nın tahriratı.
YILDIZ Y.MTV.38.17 38 17 Kiremit ocağında mukim Hasan adlı sahsın kızının Düzceli Çerkes Uzun Mustafa ve çocukları tarafından kaçırıldığı şikayeti hakkında yapılan tahkikatın Kastamonu Vilayeti'nden bildirilmesi.
YILDIZ Y.MTV.38.24 38 24 Manyas nahiyesine tabi karyelerin imam ve muhtarlarının Çerkes Mehmed tarafından meralarına müdahale edildiği şikayetininin asılsız olduğu.
YILDIZ Y.MTV.39.109 39 109 Manyas nahiyesinde Çerkes Hacı Mehmed'in işgal etmiş olduğu mera ve çayırların müdaheleden kurtarılması hususunda Hüdavendigar Valisi ismail Hakkı'nın tahriratı.
YILDIZ Y.MTV.47.13 47 13 Rus vapuru ile İstanbul'a gelen Çerkes muhacirlerinin aç bırakıldığı şikayetinin asılsız olduğu.
YILDIZ Y.MTV.52.6 52 6 Altıncı Daire-i Belediye eski memurlarından Çerkes Kasım Efendi'yi döverek ve yaralayarak tahkir etme iddiasıyla yaverandan Kaymakam Yakub Bey hakkında tahkikat ve muhakeme icrasına dair Seraskerlik'in tahriri.
YILDIZ Y.MTV.53.71 53 71 Bingazi'de Hazine-i Hassa'ya ait arazinin imara uygun olduğu ve muhacirlerin iskanına elverişliliği hakkındaki haberlerin doğru olup arazideki yabani zeytinlerin aşılanması, Rumeli ve Çerkes muhacirlerinin oraya yerleştirilmesi hakkında Maiyyet-i Askeri Komisyonu mazbatasının takdimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI