Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1167 0 Trabzon, Samsun ve Sinop taraflarında, Anapa ve Çerkeş İskelelerine memnu eşya nakledildiğinden buna mani olunmak için Rusya elçisinin gönderdiği talimname tercümesinin takdim edildiğj ve Trabzon vesair şehirlerde ilgililere mektublar yazılacağı.
YILDIZ Y.PRK.BSK.33.43 33 43 Trabzonlu Mehmed Tevfik Efendi ile arkadaşlarına kömür madeninde verilen imtiyazın, kanuni şartlara riayet olunmadığı için feshedilmesi.
SADARET A.}MKT.173.20 173 20 Trabzonlu Tahir Aga'dan alacaklı olan Hacı oglu Çerkes Hüseyin'in arzuhali üzerine alacağın tahsiline dair Trabzon valisine sukka.
DAHİLİYE DH.KMS.60.1.60 60 60 Trakya'da Yunanlılar tarafından yapılan tazyikatın bütün şiddetiyle devam ettiği.
YILDIZ Y.PRK.BSK.80.107 80 107 Tramvay ve elektrik imtiyazlarına talip olan Atraksiyon Şirketi hakkında malumat .a.g.y.tt
SADARET A.}MKT.NZD.324.48 324 48 Travnik ve Saray sancakları ile mülhakatının Çerkes ve Nogay muhacirini için yardım olarak topladıkları paranın alındığı.
SADARET A.}MKT.MHM.194.80 194 80 Travnik, Saray sancağı ve mülhakatından Çerkes Nogay muhacirleri için yardım gönderildiği.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.25.114 25 114 Trebin kaymakam vekili Salih Safi Efendi'nin Zadrima ile Liş kazası müdürlüğüne tayini, Poka kalesi istihkamlarının takviyesi, Akçahisar kalesinin tamiri, İskodra dag ahalisiyle Karadag hududu ahalisi arasındaki ihtilafın hal ve tesviyesi maksadıyla Salih Efendi'nin İskodra'ya hareketi ve talimata göre gereğinin yapılması.
SADARET A.}DVN.134.67 134 67 Trısbaka Köyü ahalisinden Dersaadet'te ticaretle meşgul olanların hanelerine girerek ailelerini rencide eden eşkiyanın te'dibi talebi.
SADARET A.}MKT.MVL.48.49 48 49 Tüccar Sefer ve Abdülhamid'le Zabtiye Çerkez Yusuf'u öldürenlere diyet ve pranga cezası verilmesi.
SADARET A.}MKT.162.28 162 28 Tüccardan Artin'in Amasya'da Çerkez muhacirlerden Karmet'in damadı tarafından çalınan çuhanın bedelinin Karmet Bey'den tahsiline dair olan arzuhali üzerine bu konuda yapılacak görüşmenin neticesine göre hareket edilmesi hakkında Canik Sancağı Mutasarrıfı'na sukka.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3611.270767 3611 270767 Tüccardan Corci Dolasıkoğlu ve rüfekasının, petrol gazının havuzlar inşasıyla imlası hakkında imtiyaz itası. (Maliye; 269895)
HARİCİYE NEZARETİ HR.MKT.49.57 49 57 Tüccardan Hacı Ahmed ile Çerkes Hasan arasındaki anlaşmazlığa dair sorgulamanın Meclis-i Zabtiye'de yapılması.
SADARET A.}DVN.124.72 124 72 Tüccardan Hacı Hasan'ın evini basıp Hursid namında bir Çerkes gulamını alıp başkasına veren Rize Müdürü Mehmed Bey'in bunun istirdadı veya nakten tahsil olunması talebi.
SADARET A.}MKT.NZD.151.71 151 71 Tüccardan Lazistanlı Mustafa ve Tahir Ağaların Çerkesdağı'ndan aldıkları çimsirden fazla gümrük alınmaması talepleri.
YILDIZ Y.PRK.ASK.23.53 23 53 Tüfekçilerden dört rütbeliye yaptırılan elbisenin paralarının verilmediği.
CEVDET C..AS..450.18770 450 18770 Tuna boyundaki Fethülislam kalesi mustahfız camaati ağası Haydar, abazan-ı evvel camaati agası Süleyman, farisan-ı evvel camaati ağası İsmail ağalar ile kethüdaları ve neferatının Vidin muhafızı Vezir Osman Pasa'dan bir senelik mevaciplerini tamamen aldıkları. g.tt
ALİ EMİRİ AE.SMST.III.316.25435 316 255435 Tuna nehri sevahili Duhan Gümrüğü maktuundan üsera-yı Çerakise ve sairenin salyanesini mübeyyin seneddir. a.g.tt
SADARET A.}AMD.4.49 4 49 Tuna sahillerinde halkı ifsad etmeye çalışan İskender Bey ve Çerkes Ahmed ile adamları hakkında tahkikat yapacak olan Raif Efendi'ye verilen talimat ve harcırah.
ŞURAY-I DEVLET ŞD.2854.70 2854 70 Tuna vilayeti dahilinde bulunan Tulça'da meskun muhacirin-i Çerakiseden ve Marşan kabilesinden on iki nefer müteallikatının Dersaadet'e celbi hakkında Mehmed Salih imzasıyla verilen arzuhal. (İstida 1)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI