Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.1890.93 1890 93 Çorum dahilinde Çerkes muhacirlerinin yerleştirileceği köylere ne ad verileceği.
DAHİLİYE DH.MKT.1968.93 1968 93 Ayıp sözlerinden dolayı Akka'ya sürülen ve daha sonra firar eden Aşıklar köyünden Çerkes Feslihan adlı kisinin yakalanması için takip yapılıyor ise de çıkan afdan bu kişinin de yararlandığının beyanı.
DAHİLİYE DH.MKT.2767.93 2767 93 Humus'dan köylere saldıran ve ekinlerini telef ederek kendilerinden haraç alan Arap bedevilerinin önüne geçilmesine dair Salih Çerkes'in telgrafı hakkında Suriye Vilayetince gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.MKT.2793.93 2793 93 Üsküdar'da sakin Ayşe Hanım'ın, Çerkes kazası Bayındır karyesi ahalisinden olup vefat eden zevcinden intikal eden tarlaya başkaları tarafından müdahale edildiği şikayetinin tahkiki.
DAHİLİYE DH.SFR.111.93 111 93 Çerkeslerin iskan edildikleri mahallerde serkeşliklerinin önlenmesi için gereğinin yapılması. Kuveyt Kaymakamı Abdullah el-Sabah ile Sabah hanedanından diğerlerinin taltifleri. (Basra)
DAHİLİYE DH.MKT.2864.93 2864 93 Suriye'de Revle urbanına Kuneytera Çerkesleri tarafından olan tecavüz üzerine, Revle aşireti şeyhlerinin Havran'a gidip Çerkes köylerine tecavüzde bulunacağı hususunun tahkiki.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.93 9 93 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.93 7 93 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..8.93 8 93 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.SFR.04.764.93 764 93 Müteferrik: Bulgaristan ile Romanya arasındaki Çerkesköy'de vebaya benzer bir hastalık zuhur ettiği ve gerekli tedkikler için Varna'dan ve Romanya'dan doktorlar gönderildiğine dair Memduh Bey'in malumatını arzı.
YILDIZ Y.MTV.13.93 13 93 Biga'da bulunan Çerkes muhacirlerin tayinatını muntazam alamamaları yüzünden serkeşhane hareketlerde bulundukları.
YILDIZ Y.PRK.ASK.108.93 108 93 Türk ve Çerkeslerin Yenihan Hırıstiyanları'ndan gasb ettikleri mevaşi ve hayvanatın istirdadı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.148.93 148 93 Haydarpaşa İstasyonu'ndan Ankara'ya silah ve cephane sevki.
SADARET A.}DVN.141.93 141 93 Mirliva Süleyman Reşid Paşa'nın Tercümanı Çerkez Osman Efendi'ye Besinci Rütbe'den Mecidiye Nisanı itası.
SADARET A.}MKT.DV.80.93 80 93 1- Tersane-i Amire'den emekli müteveffa Ömer Bey'in çocuklarına bağlanan maaşın arttırılması. 2- Çerkez beyzadelerinden Hasan Bey'e Binbaşılık Rütbesi tevcihiyle Batum Ordusu'na gönderilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.1474.93 1474 93 İzmid Jandarma Yüzbaşılarından ve Abaza Kabilesi'ne mensub Osman Bey'in Velime Cemiyeti için Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Düzce'den Çerkez ileri gelenlerini davet ettiği seklindeki haberlerin asılsız olduğu.
DAHİLİYE DH.MKT.1819.93 1819 93 Adapazarı kazasına tabi Hendek nahiyesinde sakin yerli ahali ile Batum ve Çerkez muhacirlerinin hayvanlarını o civardaki Abaza muhacirleri çaldığı halde failleri hakkında mahalli hükümetçe kanuni muamele yapılmadığı şikâyet olunduğundan gerekenin ifası.
İRADE İ.HR.19.930 19 930 Edirne'de ikamete memur Çerkes ümerasından Sefer Bey'in maaş keyfiyeti.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1244.93237 1244 93237 İzmir ve Selanik şehirlerinin elektrik ile aydınlatma imtiyazının bi talibine ihalesi mutasavver olduğu istihbar kılındığından bahisle İzmir'in elektrik ile tenviri hakkında Almanya tebeasından Mösyö Fronyander'e ita olunmuş olan imtiyaz ahkamının muhafazası. (Nafia)
HATT-I HÜMEYUN 192 9325 Vaiz İsmail Efendi'ye Anapa Gümrüğü malından mikdar-ı münasib vazife tayininin Soğucak Muhafızı İbikli-zade Mustafa Paşa tarafından istida olunduğu, a.g.y.tt
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI