Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.DH..6.21 6 21 Çerkes çetelerinin Feke'deki faaliyetleri ve takipleri hakkında malumat.
YILDIZ Y.PRK.DH..6.24 6 24 Adana Vilayeti'nde Feke Kazası'na bağlı Taşcı Köyü'ne gelen Çerkes çetelerinin halktan zorla para topladıkları ve bir Ermeniyi dağa kaldırdıkları.
YILDIZ Y.PRK.DH..7.70 7 70 Dürziler ile Çerkesler arasında meydana gelen hadiseler.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.3 9 3 Çerkeslerin tecavüzlerinin engellenmesi.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.5 9 5 Çerkes süvarilerinin Müslüman ve Hristiyan ahalinin davarlarını çaldığı.
YILDIZ Y.PRK.DH..9.8 9 8 Bünyan Hamid (Bünyan) Kazası'nın Gemerek Karyesi'ne musallat olan Karapapak Karyesi ahalisinden ve Hamidiye Alayı yüzbaşılarından Asker Aga ve maiyyetindeki oniki silahlı adamının, yanlarındaki magsup eşya, nühas ve senedatla birlikte tabur agası tarafından yakalanarak Kayseri'ye getirildikleri.
YILDIZ Y.PRK.DH.1.101 1 101 Bulgaristan ve Sarki Rumeli'den gelmiş ve gelecek olan muhacirlerin iase ve iskanları hususunda yapılan çalışmalar.
YILDIZ Y.PRK.DH.10.54B 10 54B Ermeni erbab-ı fesadına karsı Kürdlere, Çerkeslere ve Avşar Aşireti'ne sabır tavsiyesinde bulunulduğu. (a.g.y. tt.)
YILDIZ Y.PRK.ESA.10.85 10 85 Kafkasya'daki Müslümanların memalik-i mahsusaya hicret etme isteklerinin İngiltere Parlamentosu'nda müzakere edildiği. İzmid-Ankara simendiferi müstahdemlerinden Avusturyalı ve İtalyan bazı kişileri Çerkeslerin öldürdüğü. Osmanlının Rusya'yla iyi ilişkiler içinde bulunmasını İngiltere'nin çekemediği.
YILDIZ Y.PRK.ESA.32.48 32 48 İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya anarsistlerinin Bayram selamlığında sultana suikast kararı aldıkları ve bazı Ermeni zenginlerinden fukaraya iade namıyla çok mikdarda para toplandığı ve Avrupa'dan gelecek iki fedainin İstanbul'daki arkadaşlarının bir şey belli edilmeden taht-ı nezarette tutulmaları gerektiğine dair şifre.
YILDIZ Y.PRK.ESA.33.102 33 102 Hüdavendigar Valiligi'nin daha önce arzettiği bir Çerkes şahıs ve Müslüman olmak isteyen iki kız hakkında Dahiliye Nezareti'nin emrini beklediği.
YILDIZ Y.PRK.ESA.49.103 49 103 Kıtlık dolayısı ile Erzurum, Mus, Van ve Bitlis Ermenileri arasında huzursuzluk görüldüğü, Müslüman ahalinin ise bu sebepten Tokat, Ankara ve Yozgat cihetlerine hicret ettiği. Sivas eski Valisi Memduh Bey'in Ermeni hadiselerinin müsevviki olduğu. Sivas'da Seymabon adlı bir Ermeni'nin Rus casusu olduğu iddiasıyla tutuklandığı. Anadolu'da Rus Rublesi'nin kullanıldığı haberleri.(tt)
YILDIZ Y.PRK.HH..11.13 11 13 Mihaliç'te Akça Sığırlık Çiftligi'ndeki Çerkes muhacirlerin evlerinin yandığı, evlerin yeniden insası için korudan ağaç kesimi ile ilgili tahkikat yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.HH..7.4 7 4 Mihaliç çiftlikat-ı seniyye arazisinde Çerkes muhacirlerin toplu halde ev insasına kalkıstıkları, bunların ve diger muhacirlerin iskanı için memur-ı mahsus gönderilmesine dair Hüdavendigar valisinin telgrafının takdimi.
YILDIZ Y.PRK.HH.11.46 11 46 Hazine-i Hassa imtiyazında olup, istifade edilemeyen Bağdat, Musul vilayetlerindeki petrol menbalarının isletilmesi.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.77 1 77 1877-78 Osmanlı-Rus harbi esnasında Yesilagaç karyesinde Çerkeslerle Rusların mücadelesi. Osmanpazarı'nda muharebe olması ihtimali. Ruslar ile Osmanlı askerleri arasında vuku bulan Karakol muharebesi ile Plevne muharebesi. Rusların Kafkaslardaki faaliyetleri hakkında tafsilat ile İngiliz Atasesi Julien Lebaro'nun tifodan öldüğü. Rusçuk'tan Rusların tard edildiği. Sıpka'da yüzlerce çocuğun Ruslar tarafından idam olunduğu ve Rusların yenilgiye ugradığı.
YILDIZ Y.PRK.HR..1.9 1 9 Nis ve Aleksinac'da Sırplarla yapılan muharebede Osmanlı ordusu kumandanlarının durumu ve ordunun ahvali.
YILDIZ Y.PRK.HR..17.66 17 66 Journal de Geneve gazetesinde Çerkesler ile Dürzilerin mücadele ettiğine dair haber.
YILDIZ Y.PRK.HR..17.67 17 67 Avrupa'da çıkan bazı gazetelerde Çerkeslerle Dürziler arasında çatışma çıktığı ve daha bir çok asılsız haberlerin yer aldığı.
YILDIZ Y.PRK.HR..29.81 29 81 Almanya imparatorunun Sultanahmed'te insa ettirdigi çesmenin açılıs merasimi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI