Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
DAHİLİYE DH.MKT.2475.97 2475 97 Maras Fransa Konsolosu Kavvası Çerkes Ahmed'in adamlarıyla Maras'ta bir haneye girerek cinayet işlediği ile ilgili şikayetin tahkiki.
DAHİLİYE DH.MKT.1873.97 1873 97 Dersaadet'de kefalet altına alınmış olan Çerkes Zekeriya'nın Trabzon'a dönmesinde ne şekilde bir mahzur olduğunun bildirilmesi.
DAHİLİYE DH.MKT.2669.97 2669 97 Musul Vilayeti Merkezine getirtilen Seyh Said ve arkadaslarının Haleb veya Dersaadet'te ikamete mecbur tutulmalarının kanunen mümkün olmadıgının Musul Valiligi'ne bildirildigi.
DAHİLİYE DH.MKT..2798.97 2798 97 Tahsil memurları tarafından haksız vergi tarh ve tahsil ile Çerkes atlılarının bargirlerini ahz ve gasbettiklerinden bahseden Cebel-i Bereket çiftçilerinden Karataneyan Begos ve on arkadaşının gönderdiği arzuhal tahkik edilerek gereğinin yapılması.
DAHİLİYE DH.SFR.97.97 91 97 Çerkes Ömer Ağaoğlu Ahmed'in refiki Deli Hasanoğlu Ahmed'in af edilmesinin beklendiğine dair İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti'nden Aydın Vilayeti'ne çekilen telgraf.
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.8.97 8 97 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD.9.97 9 97 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.İD..7.97 7 97 Çerkeslerin ve Tatarların muhacereti, Osmanlı topraklarına muhaceret, muhaceret hakkında talepler, Rus yetkililerince çıkarılan zorluklar, muhacirlerle alakalı muhtelif meseleler. (Dahiliye; Muhaceret Fr.)
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.333.97 333 97 Yüz üç hane Çerkes muhacirinin İngiliz vapurlarıyla Dersaadet'e müteveccihen hareket eyledikleri.
HARİCİYE NEZARETİ HR.TO.339.97 339 97 iki yüz hane Çerkes muhacirinden mürekkep bir kafilenin Memalik-i Şahane'ye hicret edeceklerinden bunlar için bir vapur yada bir tüccar vapuru kiralanmasının mümkün olup olmayacağı hakkında malumat talebi.
TAŞRA EVRAKI TSRBNM.18.97 18 97 Niksik ve diğer mevkilere iskan olunacak muhacirlere Karadağlılardan gelebilecek tahrikata karsı askeri tedbir alınması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.194.97 194 97 Sark şimendifer yolunun muhafazası için Küçükçekmece istasyonuna asker sevki.
CEVDET C..DH..195.9704 195 9704 Çerkes diyarından gelip Taman civarında iskan olunan Jana taifesinin üç yüz yetmiş bir sapanı olup bir sapan için ellişer dönümden verilen arazinin tapu akçalarını vermelerine dair arz. g.tt
İBNÜLEMİN iE.HR..10.973 10 973 Kefe Gümrüğü malından almak üzere ihsan kılınan beş bin akçe salyane beratını zayii ettiğinden müceddeden berat talebini havi ümera-i Çerakise'den Murteza Mirza imzalı istida.
MALİYEDEN MÜDEVVER MAD.d.9741 9741 Başmuhasebe umur ve muamelatıyla alakalı olmak üzere muhtelif şekillerde vefat eden Rakka Valisi Abdurrezzak, Sadrazam Mehmed, Belgrad muhafızı Mehmed, Silistre Valisi Seyyid Hasan, Sam Valisi Osman Paşazade Hacı Mehmed, Kırşehir ve Delvine mutasarrıfları Çerkes Mehmed ve Mustafa, Rodoscuk'ta Raha'da, Erzurum'da, Edirne'de mukim Süleyman, Ömer, Kadızade Halil, Seyyid Numan ve Hacı Osman Paşaların ve Hotin, Vidin, Özü muhafızları Arab Ahmed, Çatalcalı Ali ve Süleyman Paşaların muhasılları Hacı İbrahim ile Ali Beyler, Bayburt Voyvodası Köşik oğlu Salih Aga, Abdülkerim ve İbrahim Efendilerle Surre Emini Hacı Mehmed Tahir, Gümüşhane Emini Hafız Seyyid Mehmed, Matbah-ı amire emini Hacı Mehmed, Gradiska bina emini Mustafa Ağalarla sıkk-ı sani defterdarı Hacı Mehmed Hayri, Siroz mübayaacısı Mustafa Ağa, Güzelhisar, Edirne, Kilifçe, İskeçe, Rusçuk, Alaşehir, Selanik, Gölpazarı, Milas, Teke, Antalya, Pristine, Dimetoka, Tırhala, Malkara, Selanik, Balıkesir ve Zagra-yı Atik agyanlarının, Aydın, Beypazarı, Uşak ve Mihaliç havalisinde sekavette bulunan Çörenoğlu, Kel Hasanoğlu, İbrahim, Tahir ve Nekkaroğulları'nın Rodos, Kütahya, Lazkiye, Trabzon, İlbasan ve Konya'da sakin tacir, esnaf ve diğer zümrelerin emval, emlak, akar, nükud, hayvanat, zehair vesairelerinin devlet tarafından zabt, tahrir ve füruht isleriyle diğer zimemat ve müfredat hesablarıyla ilgili müteaddid ahkam, evamir, ilmühaber suret ve serhlerini havi muhallefat defteri.
HATT-I HÜMEYUN 195 9750 Kuban Hanı Baht Giray'dan gelen tahriratın takdimine dair. a.g.y.tt
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1306.97909 1306 97909 Abaza Marçan Kabilesi ümerasından Dok Hasan Bey'in uhdesine zabtiye süvari mülazım-ı saniliği rütbesi tevcihiyle taşra jandarma alaylarından birinde istihdamları. (Harbiye; 85164)
CEVDET C..ML..233.9799 233 9799 Larende Ayanı Çavuş zade Zeynel Abidin'in mirice zabt ve bedel mukabilinde evlatlarına terk olunan muhallefatı bedeli bakiyesinin tahsil ve irsalinin Karaman Valisi Çerkes Hasan Pasa'ya emri.
HARİCİYE NEZARETİ 293 98 ORJİNAL KAYIT NO : 414 Kafkasya'da vurud edecek muhacirlerin iskanları hakkında.
DAHİLİYE 27 98 Muhacirlerin sicill-i nüfusa kayıt suretleri hakkındaki mazbatanın takdimi ve muamelatm ona göre yapılmasının tebliği.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI