Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
SADARET 102 0 Dağıstan muhacirlerine tahsis edilen maaş defterine ismi yazılmış olan Hacı Salih Efendiye maaşının verilmesine dair Cidde Valisi mehmed Raifin yazısı.
SADARET 104 0 Şeyh Şamilin Rusya dahilindeki Tiflisi işgal amacıyla Trabzon ve civarında paralı asker topladığı rivayetinin gizlice araştırılarak malumat verilmesine dair Erzurum valisine kaime.
SADARET 105 0 Çerke Bey Mirzanın kıznı amcası dersaadete getirmekte iken amcasının alacaklısı tarafından Rize’de alıkonulmasına mebni mezburenin kurtarılması için yapılacak muamelatın istizanına dair Trabzon valisi İsmail Rahminin yazısı.
SADARET 111 0 Çerkes içinde imam ve mektep hocaıs iken Dersaadete gelerek yerleşen Çerkes Hacı Mehmede maaş tahsisimümkün olmadığından atiyye verilmesi istizanına dair tezkirei saniyye.
SADARET 112 0 Çerkes muhacirlerinden olup Havassı Hümayun Çifteler Çiftliğinde iskan edilen Hacı İsmail Efendi ve arkadaşlarına yardım yapılmasına dair maliye nazırı Sarimin derkenarı.
SADARET 119 0 Katil Çerkes Mehmedin küreğe vurulmak üzere İstanbula gönderilmesi ve hapis tarihiyle ilgili kastamonu valisinden gelen tahriratın sunulmasına dair Kabdan Paşaya yazı.
SADARET 121 0 Çerkes sahillerine gizlice adam ve silah taşıyan Osmanlı gemilerinin uyarılması hususunda tezkire ve Kabdanı Derya Halil Rıfatın derkenarı.
SADARET 123 0 Rusyadan firaren Karsa gelen ailelerin iadesi, gümrük kontrollerinin sıklaştırılması, Ermeni kilisesine zarar veren Rusyalı Şahsın yakalanmaıs ve kiliseye verdiği zararın tazmini hususunda Erzurum valisi Mehmend Hamidin yazısı.
SADARET 125 0 Ali Beyin Edirneli Çerkes Sefer Beydeki alacağının tediyesinde ihmal olduğundan tahsil edilmesi için verdiği arzuhalin gereğinin yerine getirilmesine dair Edirne Müşirine şukka.
SADARET 125 0 Dağıstan muhacirlerinden Abdulhamid Efenidinin ailesinin kalabalık ve zaruret içinde olduğundan bahisle Şam emvalinden verilen tahsisata ilave yapılması hakkında Maliye nezaretine yazı.
SADARET 126 0 Dağıstan muhacirlerinden olup Şamda ikamet etmekte olan Abdussamet Efendinin maaşına zam yapılması hususnda tezkire ve Maliye Nazırı Nafızın Derkenarı.
SADARET 205 0 Muzıka neferi Ali Osman Beyin, Karahisarı Şarki Hanedanından Çeçenzade müteveffa Bektaş Beydeki alacağının oğlu Mehmed Tayyar Beyden tahsiline dair Trabzon Valiliğine şukka.
CEVDET 97 0 Faş muhafızı iken vefat eden kocası Mehmed Paşa'dan kendisine müntakil mal ve hayvanata Palo Süleyman vesaire tarafından vaki olan gasb ve müdahalenin men'iyle hakkının ihkakı istirhamına dair Ayşe imzalı arzuhal, g.tt
CEVDET 97 0 Bozok Mutasarrıfı Abaza Mehmed Paşa'nm maktul Ahmed Paşa zimmetindeki matlubatmm maktulun esrarına vakıf olanlardan tahsili ve maktulun oğlu Mustafa Bey'in affedilmesi istirhamı, g.tt
CEVDET 89 0 Avdet edecek iken Anapa vakası üzerine kalan Kabartay kabaili muhzırcılarının beşeryüz kuruş maaşlarının verilmesi, g.tt
CEVDET 83 0 Babaları Boz oğlu Mustafa Paşa'nm kölelerinden iken Bursa'da vefat eden Hazine-i Hümayun Kethüdası Çerkeş AH Ağa'nm mirasının şer'le kendilerine taksimi ricasına dair Bozokluzadelerden Hüseyin ve saire tarafmdan istida, a.g.y.tt
CEVDET 23 0 Soğucak Kalesine mükemmel kapı halkı ve yeterli muhafız tayini.
CEVDET 22 0 Faş Kalesi Muhafızı Ali Paşa'nm yerine Gümüşhane sakinlerinden İbrahim Paşazade Mehmed Bey'in tayin olunduğu, g.tt
CEVDET 22 0 Trabzon'dan müretteb harp ve darba kadir asakirin Faş Kalesi'nin kurtarılması için Batum İskelesi'ne vürud ettikleri.
CEVDET 20 0 Sohum Kalesi'nin tamiratına muktezi levazım-ı inşaiyenin sürat-i tedarikinin mahall-i niyabetiyle muhafızlığına ve bina eminine emri.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI