Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HARİCİYE NEZARETİ 27 0 1-Batum ahalisinden olup Abaza memleketine gittikten sonra tekrar geri dönmek isteyenlere mektup yazılmasının anlaşmalara uygun olup olmadığı, 2- Sivas ahalisinden ve Ermenilerden Votikoğlunun kızı, sorgulamasında kendisinin zorla evlendirildiğini söylediğinden ne yapılması gerektiği. 3- Rusya Sefaretihanesi bitişiğindeki arsalardan geçiş meselesinin Nafia Nezareti'ne havale edilmesi gerektiği. 4- Usul-i sıhhiyenin tahkiki konusunda teşkil edilen komisyonun avdetlerine dair Mısır valisinden gelen tahriratın takdim edildiği. 5- Maltepe köyündeki reayanın yeniden bir kilise inşa ettiklerine dairŞeyhülislamlık'a gelerek bilgi veren Kartal Naibi'nin Babıâli'ye gönderildiği. 6- Kirillos isimli rahibin Kıbrıs Adası'na Başpiskopos tayin edilmesinden dolayı Kıbrıs reayasının teşekkürlerine dair mahzarının geldiği. 7-Memalik-i Ecnebiye mahsulünden dolayı İranlı tüccardan alman yüzde dört amediyye vergisi fazla olduğundan meni.
YILDIZ 6 0 Rusya'daki koleradan dolayı Dersaadet'te şüpheli bir hastalığa tesadüf edilip edilmediğinin tedkiki ve kolera hususunda umumi mülahazat, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudlarım gösteren liste.
YILDIZ 7 0 Muhacirin Hastahanesi'nin yevmi mevcudu.
YILDIZ 6 0 Muhacirin Hastahanesi'nin günlük mevcudu.
YILDIZ 5 0 Koleranın hüküm sürdüğü bir esnada Rus musevi muhacirlerinin Rusya'dan gelmelerinin meni için gerekli tedbirlerin alınması.
YILDIZ 20 0 Rusya'da Kuran-ı Kerim ayetlerinden bazılarının neşrinin yasaklanması ve Müslümanları Hristiyanlaştırma çabaları.
YILDIZ 7 0 Rusya'dan getirilen koleraya karşı, İstanbul'un giriş-çıkışlan ile liman ve şehirde alman tedbirler.
YILDIZ 7 0 Rusya'da çıkan kolera salgmmm ülkeye sıçramaması için alınacak sıhhi tedbirlere dair komisyon kararı, y.a.g.tt
YILDIZ 7 0 Rusya'dan Trabzon'a karadan gelecek yolcular için yapılan karantinaya tayin edilen doktorun maiyyetiyle geldiği ve Rusya'dan Romanya'ya gidenlere de Romanya Hükümeti'nin karantina uyguladığı.
YILDIZ 4 0 Rustov, Aydın, Mekke, İskenderiye, Medine, Napoli, Cidde, İzmir, Basra, İbrail ve Boğazköy'de görülen koleradan dolayı ölenlerin miktarı.
YILDIZ 4 0 Rusya'daki kolera hastalığı dolayısıyla, oradan ülkeye giren gemilerin karantinada bekletilmesi.
DAHİLİYE 268 3 Adana Tabur Ağalığı'nda bıîlunduğu esnada Ermeni fesadının önlenmesi hakkmda hizmeti bulunduğundan bahisle, tekaüde ayrılarak Trablusgarb'a gönderilen Mehmed Emin'in ya tekrar eski görevine iadesi veyahut Sivas'ta bulunan ailesinin yanma gönderilmesi talebi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI