Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.41 202 41 Koşikovak Redif Taburu'nun Edirne yoluyla Kırkkilise'ye Frecik ve Todordagı Redif Tabur'larının ise tren yoluyla Çerkes köyünden Vize'ye hareketleri. Kuleliburgaz İstasyonu'nda Viyana'ya gidecek olan trene Bulgar şakilerinin dinamit atmaları sonucu yedi kadının öldüğü.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.38 202 38 Viyana treninin vagonunun Kuleli Belgos İstasyonu'nda Bulgar eşkiyası tarafından havaya uçurulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.112 202 112 İrade mucibince Ahtapolu'da tahkikat yapılması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.202.105 202 105 Demirtaş'ta trenin Edirne'ye doğru gecikmeli olarak hareketi. İkinci Ordu Müsiri ve Edirne Vali Vekili Arif Paşa'nın vilayet isleri ile kafası fazlasıyla meşgul olduğundan asker sevkiyatında irade-yi seniyyeye mugayir hareketlerde bulunduğuna dair Şakir Paşa'nın malumat arzı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.20.20 20 20 Şile'de kaŞbaŞı denilen yerde Abazalarla çerkesler arasında toprak münazaası yüzünden çıkan kavga.
YILDIZ Y.PRK.ASK.194.97 194 97 Sark şimendifer yolunun muhafazası için Küçükçekmece istasyonuna asker sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.190.81 190 81 Muvasalat. Darb olayı . Askerlerin kaputlarını aldıkları.
YILDIZ Y.PRK.ASK.185.100 185 100 Van Seyyar Jandarma Binbaşısı Çerkes Mustafa Hüsrev Bey'in dedelerinden intikal eden Davud Peygamber yapımı bir zırh ile Hz.Ebubekir'e ait bir tacı Hazine-i Hümayun'a sunmak istediği ve bunların Van Valisi marifetiyle Saray'a celbinin emredildiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.70 172 70 Trabzon'dan gelen İdare-i Mahsusa'nın Adana vapurunda bulunan Yemen mürettebatından efrad-ı cedidenin Bartın nam vapura aktarılarak Kal'a-yı Sultaniye'ye gideceği, Adana vapurunun da Dersaadet'e gittiği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.172.2 172 2 Yafa'dan Trabzon'a giden idare-i mahsusaya ait Selanik vapurunun Kavak Limanı'na gelmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.168.114 168 114 Makriköy'de Ermeni Mardik'in gazinosunda kumar oynatıldığı ve bazen içtima yapıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.167.64 167 64 Şerefresan Vapuruyla gelen Bosna muhacirlerinin İzmid yoluyla Ankara'ya sevk edilmek üzere Bartın Vapuruna aktarıldığı.
YILDIZ Y.PRK.ASK.167.112 167 112 Çerkeslerin Kureyş Kabilesi'nden oldukları hakkında elde edilen risalenin takdimi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.165.68 165 68 Bahr-ı Siyah Boğazı Topçu Alayı efradı cedidesine verilen elbise üzerine şükran duasında bulunulduğu.
YILDIZ Y.PRK.ASK.164.111 164 111 Istranca'da bulunan piyade bölüğü ile değiştirilecek olan başka bir bölüğün Çerkesköy'e sevki.
YILDIZ Y.PRK.ASK.164.105 164 105 İcadiye tabyasında mevcut eski topların yerine yeni topların konulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.162.54 162 54 İstanbul Vapur-ı Hümayunu zabitanından Yüzbaşı Sadık Cafer Efendi'nin kendi imali olan zırhlı harb sefinesinin bir modelini takdim etmek istediği.
YILDIZ Y.PRK.ASK.156.43 156 43 Bahr-ı Siyah Boğazı'nın Anadolu tarafındaki tahlisiye barakalarının birisinde denizde kullanılan bir torpido kazanının hıfz edildiği ihbarında bulunulduğu. İkinci Ordu-yı Hümayun efrad-ı müstebdelesinden alınan dört adet bayrağın nereye teslim edilmesi gerektiğinin bildirilmesi.
YILDIZ Y.PRK.ASK.152.90 152 90 Hamidiye Hafif Süvari Alayı'nın aşiretler arasında vuku bulacak olaylara anında müdahale edebilecek askeri mıntıkalar oluşturulması.
YILDIZ Y.PRK.ASK.149.68 149 68 Üsküdar-Kadıköy sahilinde vukuat olmadığı.Yozgat, Ankara, Çerkes, Ayas ve Gerede taburlarına gelen Martin Hanri tüfeklerinin muhafazası. Bursa'dan süvari hayvan sevki.Bakaya ve tebdil-i hava efradının döndüğü.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI