Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3403.255153 3403 255153 Karesi Jandarma Taburu Kumandanı iken kaydı terkin olunan Çerkes Ahmed Bey bin Yaşar'ın iade-i rütbesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3420.256457 3420 256457 Bergama kazası dahilinde icra-yı şekavet eden Hamid Çavuş ile rüfekası Reşid, İdris, Çerkes Sahin, Yörük Osman, Çerkes Arslan namlarındaki şahısların kabul-i istimanları. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3424.256727 3424 256727 Çorlu ve Silivri kazaları hududlarında kain Çerkesköyü İstasyonu'na gelen bir eşkıya çetesi ile şimendiferin muhafazasına memur topçu asakiri arasında müsademe vukua geldiği ve icab eden tedbirlerin ittihazı konusunda gerekli yerlere tebligat olunduğu ve hatt-ı imtiyaz üzerinde takayyüdata bir kat daha itina edilmesi lüzumu. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3426.256938 3426 256938 Şimendifer hattı ve köprüsünün eşkıyaca tahribi tehlikesinden dolayı Çerkesköy civarındaki mühim noktalarda bulunan askerin yerlerinde bırakılması. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3428.257100 3428 257100 Kolağası Çerkes Osman Efendi'nin Saray-ı Amire Tamirhanesi'nde istihdamı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3446.258393 3446 258393 İkinci Ordu'dan Osman bin İsmail ve Çerkes Şaban'ın prangaya vurulmaları. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.348.26085 348 26085 Asakir-i Sahane efradından Ali'nin kısrağını gasbeden Çerkes Mehmed Bey hakkında gereken muamelenin ifası. (Trabzon; 23102)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3498.262344 3498 262344 Kasidecizade Ziyaeddin Bey'in kitaplarının Çerkes Mehmed Pasa tarafından alınmış olduğunun bildirildiği. (Hüdavendigar; 258399)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.350.26215 350 26215 Jandarma Yüzbaşısı Cemal'in Çerkes muhacirlerinden biraderi Mirza Bey'in oğlunun katillerinin yakalanması talebi üzerine gereken tahkikatın icrası. (Kosova)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.350.26229 350 26229 Bedik Hatun'un Kırşehir'de mahdumu Çerkes Mehmed Çavuş'un isnad olunan sirkat maddesinden dolayı üç seneye varan mahbusiyetinden bahisle tahliye-i sebili talebi. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3506.262942 3506 262942 Cisr-i Ergene'ye merbut Çatalkırı diye bilinen ve daha önce Çerkes muhacirlerin iskanına tahsis edilip daha sonra mahlul boş kalan çiftlik arazisinin hilaf-ı nizam Rauf Pasa'ya ve Demircili diye bilinen arazi ve ormanın hiçbir senede müstenid olmadan Edirneli Hacı Emin Beyzade Ahmed Bey'in taht-ı işgalinde bulunduğuna dair Hacı Ali mühürlü ihbarname gönderilmekle iktizasının ifası. (Edirne; 262942)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3539.265363 3539 265363 Lazkiye'nin Beyt haze ve Kasap karyelerinde iki Fransız misyonerine Çerkesler tarafından tehdidde bulunulduğu haber verildiğinden muhafazaları. (Beyrut)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.354.26513 354 26513 Ereğli Kömür Madeni Müdürü Hasan Paşa'nın evini yıktığından ve Hazine'yi ne suretle zarar ettirdiğinden bahseden Çerkes oğlu Yani'nin çektiği telgrafnamenin leffiyle Maliye Nezareti'nden gelen tezkire ile bazı keşan tarafından ol-babda Bâbıalî'ye keside olunan telgrafnamenin gönderildiği. (Bahriye; 24270)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.354.26514 354 26514 Aydın'a bağlı Nevahi-i Bergama nahiyesine tabi Baba Karyesi'nin ayrıca mahalle teşkiliyle Çerkes muhacirlerinin sakin oldukları mahallenin İhsaniye ve Baba Karyesi Mahallesi'nin dahi İcadiye namlarıyla tevsimine dair. (Dahiliye, Defter-i Hakani)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3547.266018 3547 266018 Ankara Vilayeti Jandarma Süvari neferatından Çerkes Hasan'ın iki ay müddetle Rusya'ya terhisi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.356.26635 356 26635 Rusya tebaasından Madam Kamara'nın Bandırma kazası dahilinde mutasarrıf olduğu çiftliğe Çerkes muhacirlerinin iddia olunan müdahalesinin aslının olmadığı. (Hariciye; 26635)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3561.267025 3561 267025 Çerkes Kaymakam Vekaleti'nde bulunan Rıfat Kamil Efendi'ye vekalet maaşı itası. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3563.267161 3563 267161 Kayınbiraderi Nuri Bey tarafından Musahib Nadir Ağa vasıtasıyla Yıldız Sarayı'na verilen ve Topkapı Sarayı'nda bulunan Mihriban ve Nazmiye namındaki kerimelerinin kendisine teslimi istidasına dair Çerkes Hacı Musa'nın arzuhali üzerine icabının ifası. (Dersaadet; 267161)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3565.267343 3565 267343 Çerkes Beyleri tarafından erkekleri köle kadınları cariye olarak satılmakta olduğundan şikayetle itakları istidasını ve bazı ifatadı havi Canik sancağının, Çarsamba kazasına bağlı bazı köyler ahalisinden ve muhacir Çerkesler tarafından verilen arzuhal üzerine gerekenin yapılması. (Mesihat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3582.268584 3582 268584 Dördüncü Avcı Taburu'na mensup Onbaşı Gostıvarlı Süleyman bin Çerkes' in idamı. (Dersaadet)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI