Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2147.160983 2147 160983 Rusya Seyr-i Sefain Şirketi müstahdemlerinden Nagzi'yi darp etmiş olan İzmitli Çerkes Mecid'in muhakemesinin gecikmeksizin yapılarak hakkında tayin olunacak cezanın hemen icrasıyla beraber netice-i halin Sefaret'e bildirilmek üzere isarı ve askeri efrad tarafından bu gibi ahval ikaına meydan verilmemesi zımnında tedbir alınması (Harbiye, Hariciye, Dahiliye, Adliye; 160842)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2149.161128 2149 161128 Rusya Sefarethanesi'nde müstahdem Valanitu Nagzi'yi darp etmesinden dolayı zanlı bulunan Tophane çavuşlarından İzmitli Çerkes Mecid hakkında Adliye Nezareti'nden gelen tezkire. (Tophane; 160855)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2149.161156 2149 161156 Rusya Sefarethanesi'nde müstahdem Valanito Nagzi'yi darp eden Tophane-i Amire Çavuşu İzmitli Çerkes Mecid'in yalnız olmayıp merkum Nagzi asakir-i şahane neferatından dört kişi tarafından düçar-i taarruz olduğu Rusya ve İtalya sefaretlerinden verilen takrirlerde beyan edildiğinden diğer eshas hakkında muamele-i kanuniye ifası. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2156.161645 2156 161645 Küçükçekmece'den Çerkesköy'e kadar simendüfer hattının emr-i muhafazası için yapılacak altı bab karakolhanenin vakit geçirilmeyerek inşasının Nafia Nezareti'ne havalesi. (Maliye, Nafia; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2159.161886 2159 161886 Çerkesköyü ile Edirne arasındaki Dedeağaç hattı üzerindeki köprülerin tahrip edilmesi ve Kulelibergos İstasyonu dahil olmak üzere bazı istasyonların ateş verilmesi cemiyet-i fesadiyenin cümle-i mukarreratından olduğu ve icab eden tedabir-i tekayyüdiyye ve inzibatiyenin ittihaz ve ifasının gerektiği. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2159.161900 2159 161900 Çerkesköy ile Edirne arasındaki ve Dedeağaç hattı üzerindeki köprülerin tahrip edilmesi cemiyet-i fesadiyenin mukarreratından olduğu haber alındığından takayyüdat icrası. (Edirne)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.216.16182 216 16182 Tarsus'un Tokana nam mahallinde sakin Çerkes muhacirlerine tevzi edilen zahirenin suret-i sarfının kabulü tabii olup ba'dezin yemeklik ve tohumluk zahireye ihtiyacı olanların ya mahalleri Ziraat Bankası şubelerinden istikraz veya mahallerince erbab-i hamiyyet taraflarından edilecek iane ile ihtiyaçlarının giderilmesi esbabının istihsaline çalışılması gerektiğinin is'arı hakkında. (Dahiliye; 15113)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2172.162836 2172 162836 Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar simendüfer hattının emr-i muhafazasına memur Çatalca topçu alayları için inşa olunacak altı bab karakolhane hakkında. (Harbiye; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2178.163330 2178 163330 Küçükçekmece'den Çerkesköy'e kadar simendifer hattının muhafazası için simendifer kumpanyası tarafından inşa olunacak karakolhanenin masarif-i inşaiyesinin tesviyesi. (Maliye; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2180.163447 2180 163447 Simendifer hattının muhafazası için Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar gerekli mevkilere karakolhaneler inşası. (Harbiye, Maliye, Nafia; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2182.163633 2182 163633 Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar simendifer hattının muhafazası için inşasına Şark Demiryolları Kumpanyası'nın muvafakat verdiği karakolhaneler hakkında Ticaret ve Nafia Nezareti'nden gelen tezkirenin leffiyle gönderildiği. (Harbiye; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2186.163933 2186 163933 Simendifer hatlarının muhafazası için Küçükçekmece'den Çerkesköy'e kadar inşa edilecek karakolhanelerin masrafı olan meblağın jandarma veznesine itası lüzumunu mutazammın Serasker tezkiresinin gönderildiği. (Maliye; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2186.163945 2186 163945 Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar simendifer hattının muhafazası için yapılacak karakolhanelerin inşaat masrafının Hazinece hemen itası lüzumunu mutazammın Seraskerlik tezkiresinin gönderildiği. (Maliye; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2190.164248 2190 164248 İtalya Devleti tebeasından Valatino'yu darp ederek yaralanmasına sebep olan Tophane çavuşlarından Çerkes Mecid'e verilen ceza. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2199.164858 2199 164858 Demiryollarının muhafazası için Küçükçekmece'den Çerkesköy'e kadar yapılacak karakolhaneler bedeli olan paranın peşinen tediye edileceği. (Maliye; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2212.165879 2212 165879 Çerkesköyü'nde simendifer hattı muhafazasına memur Topçu Binbaşısı Mahmud Celaleddin Efendi'nin rütbesinin bir derece terfi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2219.166355 2219 166355 Küçükçekmece'den Çerkesköy'e kadar simendifer hatlarının muhafazası için inşa olunan altı karakolhanenin masrafı olan iki yüz seksen Osmanlı lirasının, sene nihayetine kadar Rumeli ve masarif-i merkeziye için gerekli meblağlar hakkında yapılan tertibata dahil olduğu. (Maliye, Nafia; 161645)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2224.166795 2224 166795 Aziziye kasabasında meskun Çerkes muhacirlerinin süvari alaylarına elverişli olmak üzere nakit ve emek sarfıyla yetiştirmekte oldukları at ve kısrakların da hayvanat-ı ehliye resminden istisnası istida olunduğuna dair Sivas vilayeti tahriratı. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2234.167528 2234 167528 Küçükçekmece'den Çerkesköyü'ne kadar simendifer hattının muhafazası için yapılacak altı adet karakolhanenin inşaat masrafları olan iki yüz seksen liranın Jandarma Dairesi'ne nakden tediye edildiğinin Maliye Nezareti'nden cevaben isarı. (Harbiye, Nafia; 167041)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.224.16790 224 16790 Galata Gümrük İdaresi'ne mülhak Şişli mevkii kantar memurlarından olup hastalanarak bir ay kadar memuriyetine devam edememesinden nası yerine diğeri tayin kılındığından ve hal-i zaruretinden bahisle memurin-i sabıkasına iadesi istidasına dair Çerkes Seyyid imzasıyla verilen arzuhalin leffiyle iktizasının ifası. (Rüsumat)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI