Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 49.3645 49 3645 Çerkes muhacirleri ile Konya ahalisi arasında bir uyum sağlanana kadar Konya'da asker ikamesi konusunda vilayetin talebine mebni öncelikle anlaşmazlıkların zaptiye ile halledilip halledilemeyeceğini görülmesi ve ona göre muamele edilmesi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 49.3646 49 3646 Konya'da Çerkes muhacirleriyle ahali-i kadime beyninde mevcut olduğu istihbar olunan münaza ve uyuşmazlığın sebeb-i derecesiyle asker sevkinin gerekli olup olmadığının serian istilamı ile mütalaalarının birlikte isarı. (Adliye; 3445)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 49.3648 49 3648 Konya'da Çerkes muhacirlerle ahali-i kadime arasındaki münazaanın derecesi ve asker sevkinin gerekip gerekmediğinin işari. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 491.36809 491 36809 Meydancık Müezzini zevci Salih Efendi'nin deprem sırasında Edirnekapı Camii minaresi altında kalarak vefatına mebni, Çerkes Fatma'nın maaş tahsisini havi arzuhali. (Evkaf)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 492.36867 492 36867 Havran'daki Çerkes ve Dürziler arasında çıkan anlaşmazlığın men'i için Nablus'da bulunan süvari alayından birer takımının Safed ve Cenin'de bulundurulması. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 492.36878 492 36878 Teşrifat memurlarından Hasan Bey'in Kayın validesi Şerife Ayşe Hanım'ın, Geyve Derbent Muhafızı Çerkes Sahin Bey zimmetinde cariye esmanından matlubu olan meblağın tahsiline, Geyve'de mukim Pinkanlı Mardiros Efendiyi vekil tayin ettiğinden bahisle müracaat-ı vakıasına mazhar-ı muavenet olunması. (izmit)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 503.37716 503 37716 Havran dahilindeki Çerkes ve Dürziler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların halli için henüz askere ihtiyaç olmadığı. (Beyrut; 36867)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.511.38281 511 38281 Trablusgarb'a tebid olunan Çerkes Süleyman'ın İskeçe'de olan ailesine yevmiye itası. (Edirne; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.511.38282 511 38282 Trablusgarb'a teb'id edilmiş olan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın ailesine mahallince tesviye ve ita olunmak üzere beş kuruş yevmiye itası. (Dahiliye; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.513.38466 513 38466 Sivas'ın Yıldızeli kazası dahilinde meskun Çerkes muhacirlerinden Mahir Bey'in mahdumu Emir Bey'in Harput'a sürülmesi tensib olunmakla vüsulünde takayyüdat icrası. (Mamuretülaziz; 37380)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.513.38467 513 38467 Sivas'ın Yıldızeli kazası dahilinde meskun Çerkes muhacirlerinden Mahir Bey'in mahdumu Emir Bey'in Harput'a teb'idi. (Sivas; 37380)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.516.38680 516 38680 Havran dahilindeki Çerkes muhacirleri ile Dürziler arasında zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlıkları halletmek amacıyla Safed ve Cenin kazalarında süvari alayından bir takımın istihdamı. (Seraskeri; 36867)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.541.40517 541 40517 Trablusgarb'a teb'id edilmiş olan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın ailesine tahsis kılınan yevmiyenin suret-i tesviyesi. (Dahiliye, Maliye; 30563)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.547.40956 547 40956 Kunaytara Çerkeslerine verilecek elli bin kuruş atiyyeye dair. (Maliye; 1468)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.547.40963 547 40963 Kuneytara Çerkeslerine ihsan buyrulan atiyyenin mal sandığından tesviyesi. (Suriye; 1468)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.547.40998 547 40998 Ahali ile memurin miyanına nifak ve fesat ilka eden ve hükümet aleyhinde bulunmak gibi asayiş-i umuminin insilabını mucib ahvale devam etmekte olan Çerkes Topal Hüseyin nam kimsenin bu kerre Dersaadet'e azimet etmiş olduğundan bahisle muma-ileyhin te'dibi hakkında Hacı Ali ile on nefer refiki imzalarıyla gelen telgrafnamenin leffiyle gönderildiği. (Kastamonu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.556.41648 556 41648 Koçhisar Kazası Meclis-i idare sabık Azası Pusatlı oğlu İbrahim Ağa'nın neferat-ı askeriye haremlerini suret-i cebriyede dağa kaldırdığından ve eşkıya-yı meşhureden Çerkes Zekerya'ya silah ve cephane ita eylediğinden bahisle Çerkes Osman imzalı şikayet. (Konya; 39103)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.567.42502 567 42502 Hama sancağının Humus kazası muzafatından Nebil karyesine hükümet tarafından iskan edilen Çerkes muhacirlerin arazilerine ahali tarafından yapılan müdahalenin meni hakkında bazı ifadeyi havi Çerkes muhacirler tarafından varid olan arzuhal. (Beyrut)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.585.43821 585 43821 Çengelköy'deki Abdullah Camii'nin icra-yı tamiri. (Evkaf) Çerkes kazasındaki tekyenin Burhaniye namıyla tevsimi. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.598.44808 598 44808 Pertevniyal Valide Sultan Vakfı'ndan olan Üsküdar Paşalimanı'ndaki un değirmeniyle müştemilatının yeni kiracısına devri esnasında hazır bulunmak üzere Ticaret ve Nafia Nezareti'nden Mühendis Çerkesyan Efendi'nin tayin olunduğu. (Evkaf; 44066)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI