Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 1013 0
HATT-I HÜMAYUN HAT.1013.42475C 1013 42475C İstanbul'dan gelen Çerkes beyleri ile beraber Anapa'ya azimet üzere olup icab eden şeyleri kapıkethüdasına tahrir edeceği hakkında Trabzon Valisi Hasan Pasa'dan Sadaret'e tahrirat.
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
HATT-I HÜMEYUN 1014 0
MECLİS-İ VALA MVL.1014.37 1014 37 Tekfurdagı sancagında Lüleburgaz, necik ve Hayrabolu kazaları ile sair mahallerde Kırım ve Çerkes muhacirlerinin iskanı. (22. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1015 0 Anapa canibine gönderilecek kaymakamın; Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri Hasan Paşa'nın hazinedarının tayininin tensib edildiğine, kabileler tarafından İstanbul'a gönderilen elçilerin henüz gelmediğine ve kabileleri Türkiye'ye bağlamak için alınan tedbirlere dair mezkur Hasan Paşa'nın kaymakam paşaya şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1015 0 Anapa'ya gönderilmesi icab eden nüfuzlu bir kaymakam meselesine ve Anapa'dan Trabzon'a kadar olan havalide Ruslara karşı alınan tedabir ve ahali-i mahalliyenin tuz ve buz gibi bazı ihtiyaçlarının tahdidi meselesine ve bu ahalinin mizaç ve ahlakının asker toplama hususundaki su-i tesirine vesaireye dair Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri el-Hac Hasan Paşa'dan kaymakam paşaya kaime.
MECLİS-İ VALA MVL.1015.36 1015 36 Tekfurdagı'nın Mandıra isimli mahallinde iskan olunan Çerkes muhacirlerinin henüz tefrik olunmayan arazisiyle Müsellem isimli arazide iskan olunacak muhacirine verilecek mahallerin tahdidi konusunun, önceden Kırım muhacirlerine verilen Yakublu Çiftlik-i Hümayunu'nun arazisinin tefriki isiyle görevli mezkur livada bulunan mühendis Mehmed ve Küçük Ahmed efendilere ilave-i memuriyet edilmesi hakkında Muhacirin Komisyonu'nun talebi. (22. Rumeli)
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Düşman tarafından zabtolunan Anapa Kalesi'nde esir düşen Osman Paşa askerlerinden memlekete iade edilenlere dair malumatı havi Trabzon Valisi ve Bahr-ı Siyah Seraskeri el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüzüne giriftar olarak pek çok eziyet çeken Çerkeş kabilelerinin İstanbul'a şikayetlerini anlatmak için seçtikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden muzdarib olan Çerkeş kabilelerinin şikayetlerini anlatmak için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır olan Çerkeş kabilelerinin arz-ı hal için İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
HATT-I HÜMEYUN 1016 0 Rusların tecavüz ve taaddisinden mutazarrır ve meştası olan Çerkeş kabilelerinin İstanbul'a gönderdikleri temsil heyeti ile bazı mahallerde tesisini istedikleri müstahkem mevkilerin tarifini havi Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın şukkası.
DAHİLİYE DH.MKT.1016.26 1016 26 Konya'nın Ereğli kasabasına tabi Osmaniye karyesindeki Tatarlar ile Beyşehri civarında yerleşen Çerkes ve Çeçen muhacirler arasında meydana gelen hastalığın sebebi olan Beysehri Gölü bataklıklarının kurutulup kurtulamayacağı ve muhacirlerin başka mahallere naklinin mümkün olup olmayacağı.
DAHİLİYE DH.MKT.1016.68 1016 68 Ankara vilayeti ahalisinden Çerkes Hasan Bey'e Almanya Devleti tarafından verilen nisanın takılmasına müsaade edildiği.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1016.42509 1016 42509 Rusların tecavüzüne giriftar olarak pek çok eziyet çeken Çerkes kabilelerinin İstanbul'a şikayetlerini anlatmak için seçtikleri temsil heyeti meselesine dair Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı el-Hac Hasan Paşa'nın kaimesi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI