Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2807.210457 2807 210457 Teke Meclis İdaresi azasından Münir Bey'in Çerkes köylerinde muhzır mühürletmekte olduğu bildirildiğinden bu babdaki tahkikatın isarı. (Konya)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.282.21135 282 21135 Medine-i Münevvere mücaveretinde Çerkes Musa Efendi'nin vefatı üzerine mahlul olan maaşının zevce ve kerimesine tahsisi. (Maliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2888.216539 2888 216539 Oğlunu katleden saki Çerkes Osman'ın mazhar-ı himayet olarak serbest gezmekte olduğundan bahisle Hasanoğlu Kabna imzasıyla Ereğli'den çekilen telgraf. (Konya; 207548)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.290.21739 290 21739 Mukaddema kendilerine vekalet eden Ankara maarif katibi Hacı Ahmed Efendi'nin vergi müdürü ile bi'l-ittifak Çerkes kazası kaymakamı Kadri Bey ile müştereken mutasarrıf oldukları emlak ve araziyi müdür-i muma-ileyhe füruht etmesine mebni aleyhlerine ikame-i dava olunduğundan ve mağduriyetlerinden bahisle istida-yı madeleti havi Kalecik merkezinden Hasan Beyzade Osman ve hemşireleri imzalarıyla çekilen telgrafname. (Ankara)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.290.21744 290 21744 Afganî Seyfullah'ın Argel nam mahalde Çerkesler tarafından gasp edilen esyasıyla esebinin istirdadı ile neticesinin inbası. (Konya;21149)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2939.220412 2939 220412 Tekirdağ Jandarma Taburunda misafir Çerkes Mehmed Bey'in Ankara taburunda istihdamı. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.295.22116 295 22116 Çerkes kıyafetiyle faaliyetlerde bulunan Ohan ve arkadaşları hakkında mahallince ilk tahkikat yapıldıktan sonra kıyafetleriyle birlikte alenen mahkeme olunmak üzere istanbul'a gönderilmeleri. (Adana)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2952.221367 2952 221367 Görice Jandarma Yüzbaşılığı'nda bulunan Çerkes İbrahim Efendi'nin terfian Aydın Vilayeti Mülhakat Jandarma Taburu Bin başılığı'na tayininin eşkıya takibine memur Said Paşa tarafından bildirildiği. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2958.221825 2958 221825 Soğucak karyesi ahalisinden Çerkes Yakub'un rüfekasıyla müttefikan mahdum ve biraderleri Şerif Ali'nin nişanlısını cebren karyelerine götürdüğü ve vuku bulan müracaat ve ikame olunan dava üzerine kız karyesine iade edilmiş ise de merkum Yakub'un yakalanmadığına ve bazı ifadeye dair Yalova'dan çekilen telgrafname. (Anadolu)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2971.222773 2971 222773 Manastır Vilayeti Jandarma Alayında misafireten müstahdem Çerkes Canpolat Ağa'nın Yemen Jandarma Alayı Merkez Tabur Kumandanlığı'na tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.2987.223976 2987 223976 Yemen Jandarma Alayı'nın Besinci Seyyar Taburu Kumandanlığı'na Binbaşı Çerkes Mustafa Ağa'nın tayini. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.299.22364 299 22364 Bera-yı ticaret Konya'dan Dersaadet'e nakleyledikleri ağnam ile Karamürsel Kazası civarında Yalak dere nam mahalle muvasalatlarında lisanlarının Çerkes ve Boşnak oldukları anlaşılan sekiz nefer hırsız tarafından ağnam-ı merkumun yirmi dokuz res ile bir heybe derununda on aded Osmanlı altunu, esvap, mürur ve nüfus tezkireleri gasp olundugundan bahisle mütecasirlerinin derdest ve emvalinin istirdadı istidasına dair Konyalı Ahmed ve Seyyid'in arzuhali, icabının yapılarak neticesinin inbası. (Anadolu Müteferrika)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3048.228576 3048 228576 Hicaz Vilayeti Jandarma Alayı'nın ikinci süvari taburunun dördüncü bölügü mülazım-ı sanilerinden Çerkes Mehmed Hüsrev Efendi'nin Der saadete terhisi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3078.230842 3078 230842 Çeçen Çerkes muhacirlerinin tecavüzat ve sairesine hükümet-i mahalliye tarafından müsamaha edilmekte olduğundan şikayeti havi Nablus'tan çekilen telgrafın tercümesi. (Suriye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3083.231211 3083 231211 Belka'ya tabi Merbautturuk namındaki mahalde sakin Çerkesler tarafından vuku bulan tecavüzat ve taaddiyatın men'i hakkında Belka urbanından Müsellemüssarki ve refiki imzalarıyla Kudüs'ten çekilen telgrafname. (Suriye; 230348)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3088.231526 3088 231526 Gebze'deki Kokar pınar adlı mahalde Bekir adlı şahsı öldüren Çerkes Mehmed bin Asir'in idama bedel müebbeden küreğe konulması. (Adliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.309.23102 309 23102 Çarşamba kazası Karaoğlan karyesinden Karahasanoğlu Hasan Çavus'a emaneten bırakmıs oldugu on lira kıymetinde kısrağın, Canik Sancağı'ndan memuren gönderilen Çerkes Mehmed Bey tarafından gasp edildiğinden mezkur kısragın istirdadı hakkında Sanayi Alayı ikinci Tabur Sekizinci Bölük efradından Ali'nin arzuhali gönderilmekle mealine nazaran bi't-tahkik icabının icrası. (Trabzon)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3136.235168 3136 235168 Yozgat'ın Poyrazlı, Karabıçak, Kayapınar nam Çerkes köyleri ahalisinden ticaret için İzmir'e gidip gelen şahısların tedarik ettikleri gra tüfenklerini bindikleri tek atlı arabaları altına istif ederek Yozgat'a götürdükleri. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3139.235403 3139 235403 Erbaa kazasının Fındıcak karyesi ahalisinden ve Çerkes muhacirlerinden Mollaoğlu Hacı Süleyman ve Mehmed ile bunların akrabasından bazı eshasın adı geçen karyede sakin iki biraderi hakkında tasavvur ettikleri tecavüzden bahsile adaletin yerine getirilmesi talebini havi Muş merkezinden Seyyar Yüzbası Azimet imzasıyla çekilen telgrafnamenin leffen gönderildigi. (Sivas; 234857)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3151.236318 3151 236318 Çerkes Said ve Nihat imzalarıyla Sarayköy'den çekilen telgrafname suretinin celp ve mütalaasıyla iktizasının ifası. (Aydın)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI