Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3588.269065 3588 269065 Manastır kazasının Çerkes karyeli İdris Ağa'nın çiftlik hizmetkarlarının firarından nası mutazarrır olanların mahkeme-i müteallikasına müracaat eylemeleri. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3608.270532 3608 270532 On Temmuz bütün Osmanlıların en büyük bayramı olup herkes sevinç içindeyken kendilerinin esaret zincirinin tazyiki altında ızdırap çektiklerinden bahisle Çerkes İbrahim ve rüfekası imzalarıyla Aziziye merkezinden çekilen telgrafname suretinin celbiyle mündericatına nazaran vilayetçe olan malumat ve mütalaanın inbası. (Sivas)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.363.27170 363 27170 Çomcezedağı ve Kengri ve Zağferanbolu ve Ankara cihetleri tarikini inşaya müteahhit olduklarından bahisle ol babda bazı ifadeyi havi Çerkes kazasında bazı kura eimme, muhtaran ve ahalisi mühürleriyle varid olan arzuhal. (Nafia)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.363.27195 363 27195 Bor kasabası harikinde yanarak vefat eden Bozmehmetoğlu Raşid'in mahdumu Mehmed ile malul olan Çerkes Mustafa'ya bir miktar maaş tahsisi. (Maliye; 27195)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3650.273717 3650 273717 Adana'da Çerkes Mirza Mehmed'in on beş ve kendisine yardım eden Hasan Bey'in de on sene müddetle küreğe konulmaları. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3678.275839 3678 275839 Firari Ferhad'ın idamına ve Hamidiye Kazası Kaymakamı Abdullah Hilmi Efendi'nin hizmet-i devlette istihdam olunmamak üzere icra-yı tekaüdüne ve hakim ile müftünün azillerine ve Meclis-i İdare azasından Çerkes Said Ağa'nın azalıktan ihracı ve Çerkes Nuri ile Adanalı Mahmud Efendi'nin beşer sene sürgün edilmeleri ve Adana Jandarma Taburu'nun Birinci Piyade Bölüğü Onbaşısı Salih ve nefer Resul bin Ali ve Uzun Ali bin Mehmed'in tekaüden ihraçları ve Komiser Haşim Efendi'nin bulunduğu meslekte istihdam edilemeyeceği. (Harbiye; 275838)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.371.27807 371 27807 Asakir-i Şahane'den Ali'nin, Çerkes Mehmed Bey tarafından gasb edilen kısrağının istirdadı hakkındaki tahrirat için gerekli muamelenin serian icra ve inbası. (Trabzon; 23102)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3710.278209 3710 278209 Çerkes cariye, üsera-yı zenciye gibi bütün kölelerin seren gerekli hükümlerin ita olunarak bir an evvel hür kalmalarının temini. (Meclis-i Ayan; İD/97-3)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3713.278422 3713 278422 Çerkes Yusuf'un derdesti hususunda hizmetleri görülen Hüdavendigar Jandarma Alayı efradından Ömer bin Hurşid ile Salih bin Ahmed'e birer maaşları nispetinde mükafat itasi. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3739.280378 3739 280378 Saçakcı Moiz Karasimi'nin matlubunun Çerkes Mehmed terekesinden tahsiline dair. (Mesihat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3740.280475 3740 280475 Birinci Ordu Redif 12. Alay'in 2. Çerkes Taburu'nun 6. Bölüğü Yüzbaşısı Yusuf Ziya Efendi'nin icra-yı tekaüdü. (Harbiye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3746.280892 3746 280892 Şehzade Selim Efendi'nin lalası Çerkes Reşid Efendi'nin zevcesi Huriye Hanım'a maaş tahsisi hakkında Hazine-i Hassa tezkiresi. (Maliye; 271630)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.376.28160 376 28160 Çerkes muhacirlerinden biraderi Mirza Bey'in oğlunun katillerinin yakalanıp ve cezalandırılmalarını havi Jandarma Yüzbaşısı Cemal mührüyle gönderilen arzuhal üzerine Kosova Vilayeti'ne gerekli talimat verildiği halde yakalanan suçluların salıverilmemesi. (Kosova; 26215)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.377.28272 377 28272 Konya'da Çerkes muhacirleri tarafından ekilen ruhsatsız tütünler hakkında. (Dahiliye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3803.285173 3803 285173 İddia-yı hürriyet eden Çerkes köle ve cariyelerin müracaatlarında icra-yı kazada tereddüt edilip Çerkeslerin hala esaret altında kaldığı Sivas vilayetinden isar kılındığından hükkam-i seriyece bu hususta tereddüt edilmemesi. (Mesihat, Dahiliye; İD/97-3)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3807.285483 3807 285483 Çerkes köle ve cariyelerin arazi-i haliyeden iklim ve havası mutedil mahallerde iskanı için sarfı icab eden meblağın sene-i atiye muvazenesine idhalı. (Dahiliye; İD/97-3)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3813.285920 3813 285920 Hürriyet iddia eden Çerkes köle ve cariyelerin mahkemede sahipleri ile yüzleştirilmeleri. (Dahiliye; İD/97-3)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3839.287906 3839 287906 Sivas'da ve çeşitli mahallerde esareti iddia olunan Çerkes köle ve cariyelerin iva ve iskanlarına ve sarfı lazım gelen meblağa dair Meclis-i Vükela kararı. (Maliye, Dahiliye; İD/97-3)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3849.288634 3849 288634 Terekesi Muhallefat-i Umumiye Kassamlığı'nca tahrir edilen maslup Çerkes Mehmed'in zimmetinde Orman ve Maadin Nezareti'nden maden rüsumundan dolayı matlubu bulunan meblağı muhtevi olarak, Beyoğlu Bidayet Mahkemesinden isdar ve kesb-i katiyyet etmesine mebni Adliye Nezareti'nden tisyar kılınan ilamın Muhallefat-i Umumiye Kassamlığı'na yazılan buyruldu ile gönderildiği. (Mesihat)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.3871.290268 3871 290268 Esaretin kaldırılması ile Çerkes ve sair köle ve cariyelerin alım-satımının meni zımnında Çerkes Teavün Cemiyeti tarafından verilmiş olan arzuhal üzerine Sura-yı Devlet ve Meclis-i Vükela kararlarının ve nezaretlerle vuku bulan yazışmaların suretlerinin irsali. (Meclis-i Mebusan: İD/97-3)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI