Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4307.323016 4307 323016 Çerkes kazasına bağlı Karacaviran nahiyesi posta ve telgraf müdür-i sabıkı Serafeddin Efendi hakkındaki evrak-ı tahkikiyenin mezkur kaza meclis-i idaresine tevdii ve emsali hakkında o vecihle muamele ifası lazım geleceği. (Posta Telgraf)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4309.323127 4309 323127 Manyas'ın Kızılcalar karyesine hicret eden Bulgar muhacirlerinden beş kisiyi öldüren saki Çerkes Mahmud ile arkadaşlarının yakalandıkları. (Hariciye)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4312.323369 4312 323369 Bitlis Hapishanesi'nde mahpus bulunan Çerkes Eşref ile Muş'da mevkuf Çerkes Allahverdi'nin hakkında takibatın teciliyle ihla-yı sebiline dair mütalaa-i adliyenin inbaşı. (Adliye; H/13)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4318.323827 4318 323827 Cebir ve şiddet icrası ile Çerkes Ömer'in para ve eşyasını gasp ettikleri sabit olan Kaçakçı Turan ve Bahri'nin mücazatları. (Harbiye; H/33)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4319.323898 4319 323898 Kiyah ihrakı maddesinden dolayı üç buçuk sene kürek cezasına mahkumen Bitlis Hapishanesi'nde mahbus bulunan Çerkes Eşref'in hukuk-ı şahsiyesi baki kalmak üzere affı. (Adliye, Dahiliye; H/13)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 433.32458 433 32458 Dürzilerle Çerkesler arasında münazaa çıktığından tedbir alınması. (Suriye; 9507)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4348.326100 4348 326100 Canik'e tabi Kavak nahiyesinin Germiyan karyesinden Çerkes Davud oglu Said'in efal-i gayr-ı mesruasına mebni cezalandırılması. (Harbiye; H/55)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4374 132809 4374 132809 Kuşadası'nda Çerkes Mehmed Paşa'nın uhdesinde bulunan zımpara madenine yapılan müdahalenin ref'i. (Mesihat, Orman ve Maadin: D/122)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4392.329332 4392 329332 Sadr-ı esbak Midhat Pasa merhumun yaveri olup Çerkes Hasan vaka-i malumesinde şehid olan Kolağası şükrü Bey'in haremine mahsus yüz doksan dört kurusun hizmet-i vataniye tertibine nakli. (Meclis-i Mebusan; D/129)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4414 331035 4414 331035 Ahz ü gasp fiilini irtikap eyledikleri sabit olan Nuh oğlu Çerkes Ali ve refiklerinin cezalandırılmaları. (Harbiye; MTV/64)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4417 331265 4417 331265 Midhat Paşa'nın Kaftan Ağası olup Çerkes Hasan vakasında şehit olan Ahmed Ağa'nın zevcesi Fatıma Zehra ve kerimesi Adile Seniye hanımların Tekaüd Kanunu mucibince muhassas maaşlarıyla muhtacın tertibinden muhassas maaşlarının birleştirilerek muvasat tertibinden tahsis ve itası. (Maliye; İD/106)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4423 331713 4423 331713 Efal-i seniaya ictisar eden Muhacir Çerkes Hasan'ın cezalandırılması. (Harbiye; H/11)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4424.331794 4424 331794 Çerkes Zekeriya oğlu Mehmed'in ağılını basan ve kerimesini yaralayan Asker han Yusuf ile refiklerinin cezalandırılmaları. (Harbiye; H/67)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 448.33539 448 33539 Trablusgarp'a tebid olunan İskeçeli Çerkes Süleyman'ın orada bulunan ailesinin kaç neferden ibaret olduğu ve medar-ı maisetleri olup olmadığının inbası ile beraber isar-ı ahire kadar merkumun nezdine azimetlerine müsaade edilmemesi. (Edirne; 30593)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4519.338888 4519 338888 Aydın'ın Ayaslug Nahiyesinde vaki olup feshi imtiyazı Ticaret Nezaretince talep olunan müteveffa Çerkes Mehmed Pasa veresesine ait zımpara madeni hakkında muamele-i fesh icrası caiz olmadığından emsaline bahsi olunan müsaade-i mahsus-anın tatbikinin lazım geleceği. (Ticaret; İD/131)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4521.339003 4521 339003 Çerkezköy istasyonunda mevcut bir buçuk milyon kilo miktarındaki kömürlerini Dersaadet'e nakli için şimendifer kumpanyalarına vagon verilmediğine dair tüccardan Sadık İsmail ve rüfekası tarafından şikayeti havi verilen arzuhal. (Nafia; İD/18)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4566.342393 4566 342393 Aydın vilayeti dahilinde Yanık Halil İbrahim Çetesinden Çerkes Ömer Ağa oğlu Ahmed'in refiki Ödemişli Deli Hasan oğlu Ahmed'in hukuk-ı sah-siyesi baki kalmak üzere affı. (Adliye; İD/10)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4582.343615 4582 343615 Simav kazasının Mehak karyesinden Çerkes oğlu Nuri Efendi'nin çalınan malları hakkında gereğinin yapılması. (Dahiliye; İD/10)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4583.343652 4583 343652 Beş sene müddetle kalebentliğe mahkum olan Çerkes kazasından Mehmed oğlu Halil'in, bakıyye-i müddet-i cezaiyyesinin affı. (Harbiye; MTV/92)
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO 4604.345286 4604 345286 Gönen harekatı için Bandırma'ya gelen Biga Kuvayi Milliye efradının yolda,Sah İsmail'in hanımına ait çiftlik ile Çerkes Hasan'dan gasp ettikleri beygirleri iade etmediklerinden her an olay çıkabileceği. (Harbiye; SYS/26-5)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI