Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMEYUN 278 16382 Trabzon Valisi Süleyman Paşa'nın yanında oturan Açıkbaş ile, Salomon Han tarafından İstanbul'a gelen zevat ile hududun tahliyesi maddesine ait. a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1105 0 Trabzon valisi tarafına gitmiş olan Açıkbaş Hanı Soloman'ın bu tarafa celb olunduğu takdirde mahzurlar ve şimdilik bu vaziyetin muhafazası hakkında Erzurum Valisi Ahmed Paşa'dan Sadaret'e şukka. Rusların Açıkbaş ülkesinden zorla çıkarılmasına müsaade edilmesi ve Gürcistan ahalisinin adı geçen Halid ile birlik olduklarına ve saireye dair olup Soloman Han tarafından gelen evraka aid hülasa.
HATT-I HÜMEYUN 259 14926 Trabzon Valisi Tayyar Paşa'nın Rusya'nın tedarikatı, Çıldır Valisi Selim Paşa'nın Bahr-i Siyah'dan Faş sahiline Rusya'nın sevkiyat-ı bahriyesine, Sohum Muhafızı Keleş Ahmed Bey'in ve Erzurum Valisi Alaaddin Paşa'nın Rusya'nın Fas ve sair yerlerdeki harekatına, Bağdad Valisi Ali Paşa'nın Laz taifesinin Rus askeriyle mukavemetine rağmen Rum toprağından Faş semtinden İran'a duhullerine Devlet-i Aliyye rıza göstermiş zan vadiyle İran şahının Devlet-i Aliyye hakkındaki hüsn-i zannının su-i zanna münkalip olduğuna dair verdiği malumat.
CEVDET C..DH..257.12846 257 12846 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hacı Hasan Pasa tarafından İstanbul'a gönderilen Çerkes beylerinden üç zat ve maiyetleri için Yorgancıbaşı tarafından yapılan yatak ve döşemeler masrafının verilmesi.
HATT-I HÜMEYUN 475 23307 Trabzon valisi ve Anapa muhafızı hasan paşa nın muhafazasına memur olduğu kaleler ve mevakii sairenin takviye ve inşaatına dair vukubulan iş'arından bahisle bu babda müşarün-ileyhe ne yolda talimat verileceğine ve Şatırzade Osman ağa mirmiranlıkla Anapa kaymakamlığı tevcih edilerek hasan Paşa nın Trabzon'a avdetine dair. a.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup Abaza ve Çerkeslerden taahhüd senedi ve rehinler aldığı ve cümlesinin Devlet-i Ailyye'ye yardım etmeğe söz verdiği ve Sohum kalesi önünde olan Trabzon gemilerine Ruslar gülle atıp batırdığı ve Anapa Kaymakamı Abdullah Paşa'dan gelen evrak hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44569 1103 44569 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan gelen evrakın hülasası olup Abaza ve Çerkeslerden taahhüd senedi ve rehinler aldıgı ve cümlesinin Devlet-i Ailyye'ye yardım etmege söz verdigi ve Sohum kalesi önünde olan Trabzon gemilerine Ruslar gülle atıp batırdıgı ve Anapa Kaymakamı Abdullah Pasa'dan gelen evrak hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup kabail ahvaline ve Rus Cenerali Eminofun Anapa Kaymakamı Abdullah Paşa'ya gönderdiği mektuba ve saireye dair
HATT-I HÜMEYUN 1062 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası olup kale tamiratına Sohumlu Arslan Bey'in ahvaline ve Anapa Muhafızı Abdullah Ağa'ya mirmiranlık ve Trabzon eşrafından Kalcızade Osman Bey'e kapıcıbaşılık verilmesi hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen evrakın hülasası, Kırım'dan kaçan bazı Müslümanların Anapa'ya geldiği Muhafızı Abdullah Paşa tarafından bildirildiği ve daha gelirse nasıl muamele edilmesi icab edeceği ve Rus Ceneralleri İskas ve Kırım Nazırı Roncof ve Barerabya Kumandanı Vuronçof tan gelen tebrik mektublarının münderecatından bahis.
HATT-I HÜMEYUN 1063 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen kaime olup, Sohumlu Keleş Beyzade Arslan Bey'in Sohum ve Abaza tarafına giderek oradaki kabilelerle birleşip Ruslarla mücadele etmekde olduğu ve cebehane ve asker cihetiyle kendilerine yardım edilmesini istediklerinden buna müsaade edilmesi hakkındadır.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen kaimede Çerkeş ve Abaza kabailinin asakir-i mansureye idhali hakkında gelen tahrirata cevab olup bu halkı nizam ve intizama sokmak kabil olmadığı ve içlerinde İslamiyet takarrür etmeden bir iş görmek kabil olamayacağı hakkında Çerkeslerin ahlak ve tabiatlarını tasvir etmiştir.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1102.44562 1102 44562 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan gelen kaimede Çerkes ve Abaza kabailinin asakir-i mansureye idhali hakkında gelen tahrirata cevab olup bu halkı nizam ve intizama sokmak kabil olmadığı ve içlerinde İslamiyet takarrür etmeden bir is görmek kabil olamayacağı hakkında Çerkeslerin ahlak ve tabiatlarını tasvir etmiştir.
HATT-I HÜMEYUN 1102 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen mufassal kaime olup Çerkeş kabailine sadakat yemini ettirip sened ve rehinler aldığı ve ancak bir iki kabilenin birer kısmı and içmediği ve mahbuslukda ısrar eden Şabzuğ kabailine satvet-i devletin gösterilmesi lazım olduğu hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1102.44560 1102 44560 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan gelen mufassal kaime olup Çerkes kabailine sadakat yemini ettirip sened ve rehinler aldığı ve ancak bir iki kabilenin birer kısmı and içmedigi ve mahbuslukda ısrar eden Sabzug kabailine satvet-i devletin gösterilmesi lazım olduğu hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1058 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan gelen tahriratların hülasaları. Hasan Paşa'nın Anapa'ya gelerek işe başladığına, Yeniçeri Ocağı'nın ilgasına, ebniye ve zahire ve mühimmat işlerine ve Ruslar'da kalan toplar meselesine dairdir.
HATT-I HÜMEYUN 1103 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan kapı kethüdasına gelen şukkada gelen Çerkeş ulema ve beylerine götürdüğü hediyeler kifayet etmediğinden Anapa tüccarından daha bir takım eşya alarak tevzi ettiği ve gönderdiği kabile isimleri pusulasına tevfikan her kabileye bir ferman gönderilmesi hakkında.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1103.44569C 1103 44569C Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan kapı kethüdasına gelen sukkada gelen Çerkes ulema ve beylerine götürdüğü hediyeler kifayet etmediğinden Anapa tüccarından daha bir takım eşya alarak tevzi ettiği ve gönderdiği kabile isimleri pusulasına tevfikan her kabileye bir ferman gönderilmesi hakkında.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'dan Sadaret'e yazılan kaime olup Abaza ve Çerkeş kabileleri Ruslardan fazla zulüm ve hasar gördüklerinden vaziyetlerini anlatmak için bunların İstanbul'a hareket edecekleri ve getirmiş oldukları mahzar ve ilam ile zayiatlarını gösteren defterlerin ve Anapa'daki vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna yazdığı cevabları tatar ile gönderdiğine dair.
HATT-I HÜMAYUN HAT.1104.44592 1104 44592 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Pasa'dan Sadaret'e yazılan kaime olup Abaza ve Çerkes kabileleri Ruslardan fazla zulüm ve hasar gördüklerinden vaziyetlerini anlatmak için bunların İstanbul'a hareket edecekleri ve getirmiş oldukları mahzar ve ilam ile zayiatlarını gösteren defterlerin ve Anapa'daki vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna yazdığı cevabları tatar ile gönderdiğine dair.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI