Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
HATT-I HÜMAYUN HAT.1104.44590Z 1104 44590 Z Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın sukkası olup Çerkes ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası olup Çerkeş ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve /> kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMEYUN 1104 0 Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa'nın şukkası olup Çerkeş ve Abaza kabileleri verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve /> kendisinin de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza.
HATT-I HÜMEYUN 200 10186 Trabzon Valisi ve Anapa Seraskeri Abdullah Paşa'nın asker nakli için Donanmadan üç kalyon istediği, a.g.y.tt
HATT-I HÜMEYUN 1264 0 Trabzon valisinden gelen tahriratta Sohum kalesinin Ruslar'dan istirdarı için Abaza ve Çerkeş taifesine istimalet verilmesi ve sabık muhafız Gülsen Beyzade Arslan Bey'in Trabzon'a gönderilip oradan Abaza içine gönderilmesi tezekkür olunduğu hakkında telhis, a.g.y.tt
HATT-I HÜMAYUN HAT.1264.48953 1264 48953 Trabzon valisinden gelen tahriratta Sohum kalesinin Ruslar'dan istirdarı için Abaza ve Çerkes taifesine istimalet verilmesi ve sabık muhafız Gülsen Beyzade Arslan Bey'in Trabzon'a gönderilip oradan Abaza içine gönderilmesi tezekkür olunduğu hakkında telhis. a.g.y.tt
DAHİLİYE 1332 65 Trabzon ve Canik'ten 385 Kafkasyalı muhacirin gizlice Rusya'ya hicret ettikleri bildirildiğinden meskun ahaliyi hicrete mecbur edecek şartların ortadan kaldırılarak muhacirlerin iskanı hususunda itina gösterilmesi.
DAHİLİYE 1319 71 Trabzon ve Giresun havalisinde yığılan Abaza Muhacirlerinin, Sivas, Ankara, Kastamonu ve Canik taraflarında iskan konusunda Marşan ahalisinden olup bölgeye gönderilen Süleyman ve Hüseyin Beyler marifetiyle ikna edildiği.
DAHİLİYE DH.MKT.1319.71 1319 71 Trabzon ve Giresun havalisinde yığılan Abaza Muhacirlerinin, Sivas, Ankara, Kastamonu ve Canik taraflarında iskan konusunda Marsan ahalisinden olup bölgeye gönderilen Süleyman ve Hüseyin Beyler marifetiyle ikna edildiği.
HATT-I HÜMEYUN 347 19749 Trabzon ve Sivas valisi Osman Paşa nın memuriyeti olan Sivas'a azimetini haber alan Tuzcuoğlu habis eşkiyanın Trabzon cihetlerinden tedib ve tenkile memur edilmesi üzerine , Kars muhafazasına kethüdasını bırakarak bermuceb-i hatt-ı hümayun eşkıya-yı mezkure tedibine çalışacağına dair kars muhafızı Ahmed Tevkii paşa nın kaymakam paşaya tahriratı.
DAHİLİYE DH.MKT.1511.57 1511 57 Trabzon vilayeti dahilinde Hisarcık ahalisinden iki Hristiyanı katleden İzmidli Abaza Zekeriya ve avanesinin yakalanmış olmasının memnuniyet verici olduğu ve vilayet dahilindeki şekavet olaylarının tamamen ortadan kaldırılması için de ilgili tedbirlerin alınması gerektiği.
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.1521.114057 1521 114057 Trabzon Vilayeti Zabtiye Alayı Dördüncü Tabur Birinci Piyade Bölük Ağası Çerkes Davud Bey'in üç mahalle müddetle Şam'a azimetine ruhsat itasi. (Harbiye)
İRADE İ..AS..33.13 33 13 Trabzon Vilayeti Zabtiye Alayı Dördüncü Taburu'nun Birinci Piyade Bölüğü Ağası Çerkes Davud Bey'e Şam'a gitmek üzere üç ay izin verilmesi. (1318Ra-13)
HATT-I HÜMEYUN 824 37403 Trabzon'a gelen Kürdistan hanlarından Keyhüsrev Han'ın geliş sebebi ile İstanbul'a azimetine müsaade edilip edilmeyeceği istizanı, Rusların Faş Boğazı civarındaki ormanı kestirdikleri, Trabzon'dan asker tedarik ve irsali mümkün olamadığından Rize'den talep edildiği ve Ahısha'da olan Gürcü hanzadelerin talep ve istirhamlarına dair Trabzon Mütesellimi Seyid Mehmed Efendi'nin tahriratı.
DAHİLİYE 1319 8 Trabzon'a gelen muhacirlere, verilen ekmeğin yetmemesi dolayısıyla, katık-baha verilmesi.
SADARET A.}MKT.MHM.233.100 233 100 Trabzon'a gelmiş olan Abaza muhacirlerine iskan olunduklarına mahal için iktiza eden senedin Ahmed Efendi ile Bekir Efendi isimlerine ve Adana'da iskan ettirilmiş olanlar için lazım gelen senadâtın tanzim ve irsal kılındığına dair tahriratın gönderildigi.
SADARET A.}MKT.NZD.389.59 389 59 Trabzon'a gelmiş olan Anapa ve Çerkes muhacirlerinin Urfa, Diyarbakır ve Van tarafına gönderilmeleri.
SADARET A.}MKT.UM..522.18 522 18 Trabzon'a gelmiş olan Çerkes ve Nogay muhacirlerinin sayılarında hayli artış olduğundan bunlardan bir kısmının, Sivas, Urfa ve Diyarbakır eyaletlerine sevkine kadar Trabzon'da barındırılmaları.
SADARET A.}MKT.NZD.251.3 251 3 Trabzon'a gemi ile giderken Kasapoğlu Agop'un kardeşlerini öldürüp paralarını gasbeden Abaza Mustafa ile Ömer'den paraların geri alınması ve cezalandırılmaları.
MECLİS-İ VALA MVL.664.24 664 24 Trabzon'a peyder pey tevarüd etmekte olan muhacirin-i Çerakise'nin tayinatta vukubulan masarifin fevkalede olmasından dolayı Trabzon valisinin sukkası. (23. Anadolu)
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI