Kafkas Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı Osmanlı Arşivleri Kataloğu

Bulunan Toplam Kayıt: : 9293
Kategori
Alt Kategori
Fon Numarası
Dosya No
Gömlek No
Belge Özeti
Kategori Fon Numarası Dosya No Gömlek No Belge Özeti
İRADE İ.DH.982.77563 982 77563 Biga'da tefvizen zahire talebinde bulunan Çerkes muhacirleri için gereken tedbirlerin alınması.
HATT-I HÜMEYUN 984 0 Rusların kırk kadar dubası Yergöğü boğazı ağzında olan Toprakkale ye dokuz buçuk saat top attıktan sonra münhezimen avdet ettiği.
HATT-I HÜMEYUN 984 0
İRADE İ.DH.985.77742 985 77742 Çerkes ümerasından Mahmud Sırrı Bey'e rütbe-i salise tevcihi.
HATT-I HÜMEYUN 986 41748
BEO.BAB-I ALİ EVRAK ODASI BEO.987.73996 987 73996 Kastamonu Vilayeti Zabtiye Alayı'nın Bolu Taburu Tabur Ağası Çerkes Hüsrev Ağa'nın alayın merkez taburunda müsafereten müstahdem bulunan Tabur Ağası Fevzi Efendi ile yer değiştirmeleri. (Harbiye)
İRADE İ.DH.987.77956 987 77956 Bağdad vilayeti zabtiye alayının Ammare taburu ağalığına Çerkes Osman Bey'in terfien tayini.
HATT-I HÜMEYUN 988 41817 Devlet-i Aliyye Rusya ve İzveç devletleri münasebetlerine ve Rusyaa müsalahasına dair Anadolu suduru payeli halil Efendi, reis vekili ve isveç maslahatgüzarı arasında yapılan siyasi mükalemenin mufassal mazbatası. A.g.y.tt.
HATT-I HÜMEYUN 989 41825 Müterake akdinde,hudutlarda askerlerin vaziyetlerine müterake senedlerin tanzimine ve bunlara müteferi hususta, yapılan mükaleme ve müdavele-i efkara dair sulh akdine memur murahhaslarımızdan şifre ile tahririn sureti.
HATT-I HÜMEYUN 989 0 İnkıtaya uğrayan mükelamenin tekrar başladığına,Rus murahhasları tarafından serd olunan iddialara mukabele ile hudududn Prut nehrinden olmasına,Kili ve İsmail kaleleri ve civarı olan Bucak arazisinin Devlet-i Aliyye de kalmasına , Anadolu'dan asla bir yer terkolunmamasına hakkında fikir ve mütalalar beyan eedildiğine ve müsalaha etrafında konuşulduğuna dair murahhaslarımızdan gelen şifreli tahrir.
HATT-I HÜMEYUN 989 0 Öte yakada olan askerlerimizin harb esiri addedilmemesi için yapılan teşebbüslerden kati bir netice alınmamış,bahadır Giray ve diğer sultanların Bükreş'e , askerlerin Bükreş civarındaki kçylere kaldırılmış vekışlık elbiselerin verilmiş olduğunun haber alındığına dair murahhaslarımızdan gelen şifreli tahriratın hal sureti.
HATT-I HÜMEYUN 989 0 Hudududn Prut'tan başlaması,anadolu dan hiçbir arazi terkedilmemesi , askerlerimizin harb esiri adolunmammalarındaki taleplerimiz Rus murahhaslar ile mükalemeyi güçleştirdiğe dair mükaleme mazbataları ile takrirlerin alındığı ve para gönderilmesi hakkında murahhaslarımıza yazılan emrin sureti.
HARİCİYE NEZARETİ 99 41 ORJİNAL KAYIT NO : Çerkezistan zadeganından Dersaadet'e azimet edeceklere ruhsat verilmesi.
SADARET A.}DVN.99.15 99 15 Çerkes muhacirlerinden Musa'nın ilim tahsil etmek istediğinden yardım talebi.
SADARET A.}DVN.99.98 99 98 Çerakis muhaciri Çarsanba sakinlerinden Kasımpaşa Tersanesi'nde asker Mehmed'e ihraç tezkiresi verilmesi talebi.
SADARET A.}MKT.DV.99.28 99 28 Çerkes Mehmed Vakfı'na aid arazi ve dükkanlara yapılan müdahalenin meni ve mütevellisine teslimi.
SADARET A.}MKT.MVL.99.40 99 40 Afşar ve sair aşiretlerin Zamantı havalisine yerleştirilmesiyle zuhur eden hadiselerin önüne geçilmesi hususunda alınan tedbirler.
CEVDET C..DH..99.4946 99 4946 Çerkes muhacirlerine verilen erzağın senetleri. a.g.tt
DAHİLİYE DH.EUM.EMN.99.30 99 30 Meşhur şakilerden Sarnıç karyeli Çerkes Hamza ve arkadaşları ile jandarma müfrezesi arasında Yenişehir kazası civarında vuku bulan çatışmada, Hamza'nın ölü olarak elegeçirilip arkadaşlarının takip edildiği.
DAHİLİYE DH.MUİ.99.75 99 75 Çerkes Kofu Hanım tarafından Biga'dan Meclis-i Mebusan'a çekilen telgrafın gönderildigi.
3WTURK CMS

© 2015 KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR ve DAYANIŞMA VAKFI